Detaljplan för Fjätervålen

Ett förslag till detaljplan för Fjätervålen har tagits fram och ställs nu ut för samråd.

Detaljplanen är utställd på samråd mellan 2023-03-06 och 2023-04-17.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Fjätervålens skidanläggning samt möjliggöra ny blandad bebyggelse för olika sorters boenden, ny centrumanläggning med hotell, toppstuga och utökad service till skidanläggningens besökare.

Under samrådstiden önskar Älvdalens kommun få in synpunkter och förslag från allmänheten.

Läs igenom planförslaget och skriv till oss, alla synpunkter och idéer är välkomna! Endast skriftliga synpunkter som inkommit under angiven period kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Märk skrivelsen med
”Samrådsyttrande KS 2023/221” och skicka till adressen du hittar längre ner på sidan.

Senast uppdaterad: 2 mars 2023