Eget dricksvatten

Information till dig som får ditt vatten från enskild vattenledningsförening eller egen dricksvattenbrunn.

Fyller upp dricksvatten från kran i glas

Om du dricker vatten från en egen brunn är det du som brunnsägare som har ansvar för att ditt dricksvatten håller god kvalitet. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten.

Om du ansvarar för en dricksvattenanläggning som levererar dricksvatten till andra kan anläggningen behöva registreras hos oss.

Du ska registrera din dricksvattenanläggning om anläggningen

  • i genomsnitt producerar 10 kubikmeter/dygn eller mer
  • försörjer 50 personer eller fler
  • försörjer en kommersiell verksamhet (t.ex. restaurang, livsmedelsindustri, camping, fastighetsägare som hyr ut bostäder mm.)
  • är en offentlig verksamhet (t.ex. förskola, skola, bibliotek mm.)

Känner du dig osäker på om du behöver registrera din dricksvattenanläggning kan du läsa livsmedelsverkets broschyr om små dricksvattenanläggningar (länk längst ner på sidan) eller kontakta oss för vägledning.

Även när du ändrar något i din verksamhet eller om verksamheten byter ägare eller upphör ska du anmäla det till oss.

Fyll i och skicka in blanketten nedan för att göra din anmälan (du kan även be kontaktcenter skicka hem blanketten till dig).

Anmälan om registrering eller ändring av dricksvattenanläggning , 338 kB.

Faroanalys och undersökningsprogram

Dricksvattenanläggningar som ska registreras omfattas av livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30). Enligt föreskrifterna ska den som producerar och tillhandahåller dricksvatten ta fram

  • Faroanalys – en bedömning av faror och risker i samband med uppfordring, beredning och distribution av dricksvatten.
  • Undersökningsprogram för regelbundna kontroller av dricksvattenkvalitet. Programmet ska bland annat innehålla frekvenser för normal respektive utvidgad undersökning av dricksvatten samt provtagningspunkter.

Faroanalysen och undersökningsprogrammet ska skickas in till oss för granskning och fastställande.

I Älvdalens kommun finns det många fastigheter som har egna brunnar och mindre vattenledningsföreningar som inte omfattas av dricksvattenföreskrifterna. Dessa hänvisar vi istället till livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (länk längst ner på sidan).

Det är bra att ta regelbundna prover för att veta att ditt vatten är bra. Kontakta ett ackrediterat laboratorium om du vill få ditt vatten analyserat. Om du har frågor om provsvaret från laboratoriet kan du kontakta oss för vägledning.

Information om vad som bör analyseras vid en normal provtagning hittar du på livsmedelsverkets hemsida om att testa dricksvattnet från egen brunn Länk till annan webbplats..

Med ett enkelt formulär kan nu också enskilda brunnsägare ge sina dricksvatten ett bättre skydd genom att låta registrera sina brunnar i SGU:s brunnsarkiv.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024