Faroanalys och undersökningsprogram

Du som driver en dricksvattenanläggning som måste vara registrerad hos oss ansvarar även för att göra en faroanalys för din anläggning. Faroanalysen ligger till grund för hur ditt undersökningsprogram ska se ut.

Faroanalysen och förslaget till undersökningsprogram ska lämnas in till oss för fastställande och omprövas minst vart femte år.

En fara kan vara av mikrobiologisk, kemisk eller fysisk karaktär och kan ha en negativ hälsoeffekt för den som dricker vattnet. Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning ska identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. Detta kallas för faroanalys. Faroanalysen ska ge svar på vilka farorna är, hur och var kan de komma in i dricksvattnet och hur man ska göra för att minimera riskerna med dem. Åtgärderna kan till exempel vara att utöka sina hygienrutiner eller installera ett nytt beredningssteg.

Faroanalysen ska, mycket förenklat, ge svar på följande frågor:

  • Vilka är farorna?
  • Hur och var kommer farorna in i dricksvattnet?
  • Hur ska man göra för att minimera riskerna med farorna?

Faroanalysen ligger till grund för hur undersökningsprogrammet ska se ut och är avgörande för om undersökningar av fler ämnen än de som anges i dricksvattenföreskrifterna behöver genomföras. Den avgör också om om undantag från undersökning av vissa ämnen kan ges. Grundprincipen är därför att faroanalysen behöver vara gjord innan undersökningsprogrammet kan bedömas och fastställas.

Faroanalysens omfattning

Av naturliga skäl kommer faroanalysen för en verksamhet som har ett opåverkat grundvatten som råvatten och saknar distributionsanläggning inte vara lika omfattande som faroanalysen för en verksamhet som har ytvatten som råvatten och en stor distributionsanläggning.

Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska upprätta ett undersökningsprogram med angivna provtagningspunkter och provtagningsfrekvenser för att kontrollera att kvalitetskraven i dricksvattenföreskrifterna uppfylls.

Om man vill minska undersökningsfrekvensen eller antalet parametrar i undersökningsprogrammet finns möjlighet till detta om det sker i enlighet med de förutsättningar som anges i bilaga 3, avsnitt D, del II i dricksvattenföreskrifterna. Man behöver då lämna skriftlig information till kontrollmyndigheten som visar att förutsättningarna är uppfyllda. Exempel på underlag som behövs för beslut om ändringar kan vara en sammanfattning av faroanalysen samt relevanta analysrapporter eller sammanställningar av analysresultaten (trendanalys).

Du kan använda blanketterna längst ner på sidan för att redovisa din faroanalys och ditt förslag på undersökningsprogram, men det går även bra att redovisa i andra format/dokument.

Beslutet om fastställande ska omprövas vid behov och minst vart femte år. Om faroanalysen behöver uppdateras, på grund av exempelvis att en ny fara i råvattnet påträffats eller att beredningen i vattenverket ändrats, kan även undersökningsprogrammet måsta revideras. Alla ändringar i faroanalys och undersökningsprogram ska fastställas av kontrollmyndigheten.

Senast uppdaterad: 12 maj 2022