Livsmedelsverksamheter

Varje företagare ansvarar för att livsmedel som företaget säljer eller serverar är rätt märkta och säkra att äta.

Om du har en verksamhet som hanterar livsmedel behöver du registrera den hos oss. En livsmedelsverksamhet kan till exempel vara en restaurang, ett kafé, en butik eller ett skolkök. Ändringar i verksamheten, såsom ägarbyten, ombyggnationer eller om sortimentet utökas, ska också anmälas till oss.

Från och med år 2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter i Sverige. Under 2023 klassar därför samhällsenheten om befintliga livsmedelsverksamheter.

Vi behöver nya uppgifter från dig

Du som driver en livsmedelsverksamhet behöver lämna in nya uppgifter till kommunen även om din verksamhet redan är registrerad. Utifrån de nya uppgifterna som du skickar in kommer din verksamhet att klassas om för att följa de nya reglerna.

Varför införs nya regler?

Livsmedelsverket har beslutat om nya regler för att styra mer livsmedelskontroll till de led i livsmedelskedjan där den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det medför att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Vilka uppgifter behöver du som livsmedelsföretagare lämna?

Med anledning av de nya reglerna behöver du som livsmedelsföretagare lämna nya uppgifter om din verksamhet utifrån följande fyra delar:

 • Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om
 • Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör
 • Om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler
 • Verksamhetens omfattning (avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel)

Läs mer om riskklassningsmodellen

Du kan läsa mer om den nya modellen för riskklassning här:

Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Du kan läsa mer om förändringarna i reglerna för planering av kontrollen här:

Riskklassningsmodellen - så räknas mängden kontroll ut (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Om du ska starta en livsmedelsverksamhet behöver du först anmäla den för registrering hos kommunen. Detta gäller för de allra flesta livsmedelsverksamheter såsom restauranger, kaféer, butiker, kiosker, lager, transportörer med flera. Gäller även vissa dricksvattenanläggningar. Verksamheten ska anmälas för registrering oavsett om den bedrivs som en enskild firma, kommunal verksamhet, föreningsdriven verksamhet eller i någon annan organisationsform.

Att inte registrera din verksamhet är ett brott mot livsmedelslagstiftningen och du riskerar att få betala en sanktionsavgift.

Du ska även anmäla om du gör förändringar eller upphör med din livsmedelsverksamhet.

Du anmäler din verksamhet för registrering, ändring eller upphörande genom att fylla i vår e-tjänst. Om du inte kan eller vill använda e-tjänsten kontaktar du samhällsenheten på Älvdalen kommun så kommer du få hjälp.

E-tjänst: Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäla registrering

Anmälan ska göras minst två veckor innan verksamheten ska starta. Du får starta din verksamhet två veckor efter att anmälan lämnats in även om du ännu inte fått något beslut.

En avgift på 1 202 kronor tas ut för handläggningen.

Vid ett ägarbyte ska den nya ägaren av livsmedelsverksamheten alltid anmäla verksamheten för registrering. En registrering kan aldrig tas över av en annan verksamhetsutövare.

Anmäla ändring

Om du gör förändringar i din verksamhet behöver du anmäla detta till kommunen. Detta gäller exempelvis om du bygger om lokalen, ändrar inriktning på verksamheten eller börjar/slutar med processer till exempel nedkylning, varmhållning, bakning, märkning, nytt reningsteg, ändrad omfattning eller liknande.

Köpa eller ombilda bolag

Om du tar över en befintlig verksamhet eller ombildar ditt bolag räknas det som att du startar en helt ny verksamhet och du måste anmäla verksamheten för registrering.

Alltid när ansvaret går över till ett nytt organisationsnummer räknas det som ägarbyte. Även om det är ett bolag som bara ombildas, och även om samma personer fortsätter att driva verksamheten.

Byta lokal

Om du flyttar din verksamhet till en ny lokal räknas detta som en ny livsmedelsanläggning. Då måste du göra en ny anmälan om registrering.

Verksamheten upphör

Om verksamheten ska säljas eller stängas ska detta anmälas till kommunen.

Riskklassning och kontrollfrekvens

I samband med att du anmäler din verksamhet för registrering kommer den även att riskklassas och få ett fastställt kontrollintervall. Kontrollintervallet talar om hur många kontroller din verksamhet kommer att få under en femårsperiod.

För att vi ska kunna riskklassa din verksamhet behöver vi veta vad som ska göras i verksamheten, vilka processer (aktiviteter) som verksamheten har. Exempel på aktiviteter är: kylförvaring, nedkylning, varmhållning, märkning, transport av livsmedel etcetera. Dessutom behöver vi veta verksamhetens omfattning. Dessa uppgifter lämnas när man anmäler sin verksamhet för registrering i vår e-tjänst. Om man inte kan eller vill använda e-tjänsten behöver dessa uppgifter tas in på annat sätt, till exempel under ett platsbesök.

Försörjs din livsmedelsverksamhet av egen dricksvattenbrunn ska även dricksvattenanläggningen vara registrerad hos oss och få regelbunden kontroll. Är verksamheten ansluten till en vattenledningsförening är det föreningen som ansvarar för kvaliteten på dricksvattnet.

Läs mer om vad som gäller för dricksvattenanläggningar och anmäl din dricksvattenanläggning på sidan om eget dricksvatten.

Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras ansvarar för att ha ett system för egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är att säkerställa att de livsmedel som du saluhåller eller serverar i din verksamhet är säkra att äta och har rätt märkning och sammansättning.

Ta reda på riskerna

Din egenkontroll ska minimera riskerna i verksamheten genom att

 1. identifiera vilka omständigheter som kan göra livsmedlen farliga att äta och
 2. ta fram rutiner för att förhindra att så sker.

Det här ska ingå i egenkontrollen

Egen kontrollen ska vara anpassad till verksamheten och innehålla rutiner och instruktioner för exempelvis:

 • personalens hygien,
 • mottagning av varor,
 • kontroll av kyl- och frystemperaturer,
 • tillagning,
 • märkning,
 • städning och rengöring,
 • samt planer för utbildning och lokalunderhåll.

Branschriktlinjer

Det finns nationella branschriktlinjer framtagna för olika typer av livsmedelsverksamheter som kan vara till god hjälp vid arbetet med verksamhetens egenkontroll.

Väl planerade och lämpligt utformade lokaler är en förutsättning för att kunna uppfylla lagstiftningens krav. Hjälp med lokalplanering kan du få av till exempel konsulter, arkitekter och storköksplanerare. Det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för att lokalerna uppfyller gällande lagstiftning.

Bygga om

Kontakta bygglovsavdelningen via kontaktcenter (kontaktuppgifter längst ner) om du behöver bygga om i lokalen eftersom det kan krävas bygglov.

Fettavskiljare

Livsmedelsverksamheter ska ha fettavskiljare eller på annat sätt hindra fett att komma ut i avloppsnätet. Kontakta Nodava AB (kontaktuppgifter längst ner) för frågor om fettavskiljare om din verksamhet är ansluten till kommunalt avlopp.

Ska du sälja eller servera mat eller livsmedel tillfälligt, till exempel på en mässa eller ett event? Då kan du behöva registrera verksamheten hos oss. Detta gäller även om du redan har en registrerad livsmedelsverksamhet. Det gör du genom att anmäla ändring av din verksamhet (fyll i och skicka in blanketten nedan). Har du däremot en registrering för mobil anläggning räcker det med att du tar med och kan visa upp registreringsbeviset.

E-tjänst: Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilken verksamhet behöver registreras?

Det finns ingen skarp linje för när en livsmedelsverksamhet är så omfattande att den ska klassas som ett livsmedelsföretag. Vi tillämpar nedanstående tumregel i bedömningen och utgår från vilken risk som finns med verksamheten och hur ofta den bedrivs. Tänk på att tiden för förberedelse ska räknas in, inte bara tiden för själva evenemanget.

Verksamheter med mycket låg risk

Exempel:

 • Bakning och försäljning av mat- och kaffebröd, servering av kaffe, saft, läsk

Anmälan ska göras om verksamheten pågår mer än en månad per år eller mer än 20 gånger per år (en gång omfattar en till två dagar).

Verksamheter med låg- och mellanrisk

Exempel:

 • Beredning och försäljning av smörgåsar, servering av färdiglagad mat

Anmälan ska göras om verksamheten pågår mer än tio gånger per år (en gång omfattar en till två dagar).

Verksamheter med mycket hög risk

Exempel:

 • Beredning av maträtter där rått kött eller fågel ingår som råvara, nedkylning av färskvaror

Anmälan ska göras om verksamheten pågår mer än fem gånger per år (en gång omfattar en till två dagar).

Servering av mer än 500 portioner

Anmälan ska alltid göras innan verksamheten startar om det är en verksamhet med hög risk eller mellanhög risk.

Huruvida livsmedelsverksamhet i hemmet behöver registreras hos oss beror på hur omfattande verksamheten är och hur ofta du serverar betalande gäster.

Om du inte tar emot mer än fem betalande gäster i samband med din egen middag eller om du tar emot betalande matgäster högst en gång i månaden behöver verksamheten inte vara registrerad.

Rör det sig om en mer omfattande verksamhet bör du kontakta oss och stämma av om du ska registrera verksamheten.

Vår kontroll omfattar bland annat rådgivning till allmänhet och verksamheter, registrering av livsmedelsanläggningar, inspektioner och provtagning.

En kontroll

Vi inspekterar livsmedelsanläggningar efter ett bestämt tidsintervall som bestäms genom riskklassning (Se rubriken Avgifter och riskklassning nedan). Kontrollen är oftast oanmäld om det är en verksamhet som redan är igång. Första besöket efter registrering är alltid ett bokat besök. Syftet med kontrollen är att se om verksamheten sköts på ett säkert sätt och att hanteringen och märkningen inte innebär någon risk för människors hälsa. Ibland tar vi också prover på livsmedel som skickas på analys.

Lagar som används vid bedömning

När vi inspekterar en verksamhet så gör vi våra bedömningar utifrån gällande livsmedelslagstiftning. Lagstiftningen är målstyrd och går inte in på detaljer, inspektören gör en bedömning utifrån sin kompetens och erfarenhet.

Klagomål och matförgiftning

Skulle det komma in ett klagomål på din verksamhet gör vi en bedömning av fallet. Om vi bedömer att det är nödvändigt, exempelvis vid misstanke om att maten orsakat sjukdom, gör vi en utredning. Som en del av utredningen gör vi oftast en inspektion där vi kontrollerar livsmedelshanteringen och hygienen.

Alla verksamheter som behöver registreras ska betala avgift för registrering och kontroll av verksamheten. Avgifterna ska täcka de kostnader vi har för livsmedelskontrollen.

Avgift för registrering

För anmälan om registrering tar vi ut en avgift på 1 202 kr.

Avgift för kontroll

Från och med den 1 januari 2024 ska avgiften för livsmedelskontroll betalas i efterhand. Det betyder att livsmedelsverksamheter betalar en avgift efter varje livsmedelskontroll som samhällsenheten genomför.

All nedlagd arbetstid kommer att faktureras inklusive förberedelser, kontrollbesök och efterarbete. Efter kontrollbesöket kommer du få ett beslut om avgift och en faktura.

Avgiften beräknas genom nedlagd arbetstid gånger den aktuella timkostnaden. Avgiften kommer att specificeras i beslutet och på fakturan.

Timtaxan år 2024 är 1 382 kr för kontroll enligt plan.

Avgift för uppföljande kontroll

Om det vid en kontroll konstateras brister så att en uppföljande kontroll är nödvändig tas timavgift ut för detta utöver den avgift som tas för den planerade livsmedelskontrollen. I tiden som faktureras ingår förberedelser, kontrollbesök och skrivande av kontrollrapport.

Genom att följa lagar och regler som är relevanta för din verksamhet kan du undvika den här typen av extrakostnader.

 

Senast uppdaterad: 3 juli 2024