Fettavskiljare till enskilda avlopp

Fett som släpps ut i avloppet kan orsaka stora problem. Temperaturen på
avloppsvattnet sjunker när det kommer ut i avloppsledningarna, vilket gör att fettet som finns i vattnet stelnar och fastnar i ledningar och avloppsanordning.

Detta kan orsaka stopp, översvämning i byggnaden och utsläpp av orenat avloppsvatten. Orenat eller dåligt renat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar och orsaka övergödningsproblem i våra vattenmiljöer.

Vem måste ha fettavskiljare?

För att förhindra utsläpp av större mängder fett ska fettavskiljare normalt vara
installerad i alla byggnader med livsmedelshantering. Högre halter fett än 50 mg per
liter innebär en risk för igensättning av ledningar. Inte ens verksamheter som enbart
diskar klarar normalt gränsen på 50 mg fett per liter. Detta innebär i princip att alla
verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste ha en fettavskiljare.

Anmälningsplikt

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) krävs en bygganmälan till kommunen innan en fettavskiljare installeras. Det finns olika typer av fettavskiljare. Kravet är att avskiljaren ska vara typgodkänd.

Hur fungerar en fettavskiljare?

En fettavskiljare fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. Slam och
tyngre partiklar sjunker till botten i det första facket, medan fettet stiger och lägger
sig vid ytan i nästa fack. För att fettavskiljaren ska fungera måste den tömmas och rengöras regelbundet.

En fettavskiljare är inte konstruerad för att ta emot större fettmängder på en gång. Det är därför inte tillåtet att tömma frityrolja eller liknande direkt i avloppet. Miljöbalkens avsikt är att denna typ av fett istället ska samlas upp och återvinnas.

Placering av fettavskiljare

En fettavskiljare får inte placeras på sådan plats i livsmedelslokalen att hygieniska
risker uppstår. Fettavskiljaren ska placeras så att slangar och annan utrustning som
krävs vid tömningen inte behöver dras genom den lokal där man hanterar
livsmedel. Lokalen där fettavskiljaren placeras bör vara väl ventilerad och försedd
med indraget vatten och golvbrunn.

Tömning av fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare regleras i kommunens föreskrifter om avfallshantering. Fett från fettavskiljare ska tömmas så ofta att god funktion upprätthålls och utföras av Nodava.

Senast uppdaterad: 20 juli 2023