Avfall och återvinning

Avfall är enligt miljöbalken allt som vi vill göra oss av med oavsett om det har något värde. Här kan du läsa om hur du ska hantera ditt avfall.

För att minska miljöbelastningen och hushålla med naturresurser är det viktigt att så stor del av avfallet som möjligt kan återanvändas eller återvinnas. Detta uppnår vi bäst genom att sortera avfallet så nära källan som möjligt. Då kan rena fraktioner hanteras var för sig på bästa sätt.

Det uppkommer många slags avfall på byggen och rivningsplatser. Avfallet ska sorteras ut i olika avfallsgrupper för att kunna återvinnas eller återanvändas. Som en sista utväg får avfall deponeras. Läs mer om att deponera avfall på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Det är det kommunala bolaget Nodava AB som sköter driften av de bemannade återvinningscentralerna (ÅVC) i Älvdalens kommun.

Om du kan visa att det finns ett anläggningsändamål kan du få återanvända avfall. Anläggningsändamål finns om du kan visa att användningen av avfallet är begränsad i tid och rum och att avfallet på ett bra sätt ersätter den produkt du annars skulle ha behövt använda.

Restmaterial

Grus, sten, betong och tegel är överskotts- och restmaterial som exempelvis kan användas i grundläggning för byggnationer, utfyllnader och bullervallar.

Schaktmassor

Genom att återanvända schaktmassor från exempelvis dikningar, rörgravar och byggen kan naturresurser sparas. Då schaktmassor kan vara förorenade av asfalt, oljor och andra oönskade ämnen är det viktigt att ta hänsyn till massornas ursprung för att undvika att föroreningar sprids.

När krävs det anmälan eller ansökan om tillstånd?

Föroreningsrisken avgör om du behöver göra en anmälan till kommunen eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

 • Ringa föroreningsrisk – anmälan till kommunen
 • Mer än ringa föroreningsrisk – ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen
 • Mindre än ringa föroreningsrisk - samråd med länsstyrelsen

Du som vill använda avfallet ska bedöma den nya användningsplatsens lämplighet för ändamålet, medan avfallsproducenten ska ha kunskap om avfallets möjliga innehåll av föroreningar. Om din planerade anläggning innebär mindre än ringa föroreningsrisk, men väsentligt ändrar naturmiljön, ska den anmälas för samråd hos länsstyrelsen.

Du kan även behöva marklov och strandskyddsdispens

Inom detaljplanelagt område kan det krävas marklov om en åtgärd höjer markytan mer än 0,5 meter. Strandskyddet innebär att byggnader och anläggningar inte ska placeras närmare vattenområde än 100-300 meter. Marklov och strandskyddsdispens söker du hos kommunens bygglovsavdelning.

Anmälan till kommunen

Skicka in blanketten till kommunen minst sex veckor innan din verksamhet ska starta om inte annat beviljas i det enskilda fallet. Ofullständigt ifylld blankett skickas tillbaka för komplettering. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan och tillsyn enligt gällande taxa.

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål , 321.9 kB.

Det är ett miljöbrott att elda avfall utan tillstånd. Förbränning i öppen eld eller i vanliga kaminer och pannor är ofullständig, vilket ger utsläpp av skadliga föroreningar till luften och obehaglig röklukt.

Eldning av avfall får bara ske i anläggningar med tillstånd att elda avfall, dvs. avfallsförbränningsanläggningar med modern rökgasrening där energin från avfallet omvandlas till el eller fjärrvärme.

Förbudet att elda avfall utan tillstånd gäller både företag och privatpersoner.

Farligt avfall är avfall som innehåller ämnen som är skadligt för människor och miljö. Det kan exempelvis vara brandfarligt, frätande eller giftigt. Om du vill göra dig av med en produkt som har någon form av varningssymbol är det troligt att det handlar om farligt avfall.

Det är viktigt att dessa produkter inte hamnar i avloppet eller vanliga sorteringen för avfall i ditt hushåll. Det farliga avfallet kräver särskild hantering och ska lämnas på Återvinningscentralen.

För dig med egen verksamhet

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall. Återvinningscentraler tar inte längre emot farligt avfall, med undantag från elavfall, från verksamheter utan hänvisar till valfri entreprenör.

Från och med 1 november 2020 ska allt farligt avfall från verksamheter registreras på Naturvårdsverkets avfallsregister.


Exempel på farligt avfall

 • Bekämpningsmedel
 • Bilbatterier
 • Bränslen och oljor
 • Färg och limrester
 • Lysrör, glödlampor och lågenergilampor
 • Lösningsmedel, lacknafta, thinner, terpentin, fotogen och aceton
 • Syror och alkalier, t.ex. saltsyra och kaustiksoda
 • Termometrar med kvicksilver
 • Tändvätska
 • Vissa avfettnings- och rengöringsmedel

Det kommunala bolaget Nodava AB ansvarar för hämtning av hushållsavfall och driften av återvinningsstationer och återvinningscentraler i Älvdalens kommun. Du anmäler hämtning av avfall från ditt hushåll hos Nodavas kundservice. Länk till annan webbplats.

Avfall som inte omfattas av renhållningstaxan för hämtning av hushållsavfall ska lämnas till återvinningsstation eller bemannad återvinningscentral.

Kompostering är ett sätt att ta tillvara näringsämnen och humusämnen ur det organiska avfallet och återföra det som jordförbättring i trädgårdsland och odlingar. Samtidigt minskar den totala mängden avfall från ditt hushåll. En kompost fordrar skötsel för att fungera bra.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får komposteras på den egna fastigheten under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ingen anmälan krävs.

Matavfall

Vid kompostering av matavfall krävs en isolerad och skadedjurssäker behållare. Med det menas att fåglar, flugor eller gnagare inte ska kunna komma åt avfallet eller lockas dit. Behållaren ska ha lock. Botten ska vara tät eller vara utförd på ett sätt som håller gnagare borta.

Du behöver anmäla din hemkompost till Nodava innan du börjar kompostera matavfall.

Avloppsslam är ett avfall som måste hanteras så att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om du har ett eget avlopp med slamavskiljare eller sluten tank behöver du tömma dessa regelbundet för att det ska fungera som det är tänkt.

Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar utförs av Nodava ABs entreprenör. Hämtning av slam ska ske så ofta att en god funktion upprätthålls. Du hittar mer information om slam, avgifter och tömningsintervall på Nodavas webbplats om slamsugning och latrinkärl. Länk till annan webbplats.

Du kan även hantera tömma och hantera ditt slam på egen hand. Då krävs att du kan kompostera och sprida slammet utan risk för påverkan på människors hälsa och miljö. Du behöver anmäla detta till oss.

Anmälan om eget omhändertagande av slam , 299.9 kB.

Ändra slamtömningsintervall

Om din fastighet kommer vara obebodd under en längre period kan du ansöka om uppehåll i hämtning av slam. Blankett för uppehåll i hämtning av avfall och slam på Nodavas webbplats. Länk till annan webbplats.

Om din avloppsanläggning är lågt belastad kan du få förlängt slamtömningsintervall. En förutsättning är att slamavskiljaren är i gott skick, rätt dimensionerad för belastningen och att avloppsanläggningen har en fungerande efterföljande rening. Blanketten nedan går att fylla i digitalt.

Ansökan/Anmälan om ändrat hämtningsintervall för slam , 299.5 kB.

Latrin är ett hushållsavfall som måste hanteras så att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Latrin kan komposteras genom att behandlas i förmultningstoalett eller i latrinkompost. Om urin separeras från övrig latrin behöver du sprida urinen under växtsäsongen på den egna fastigheten.

Den som vill slutbehandla latrin i förmultningstoalett eller latrinkompost samt sprida urin eller rester från förbränningstoalett måste anmäla det till oss.

Anmälan om eget omhändertagande av latrin/urin , 1 MB.

Om du redan har anmält att du har eget omhändertagande av latrin eller urin på din fastighet och du skaffar en ny torrtoalettlösning behöver du inte anmäla eget omhändertagande ännu en gång.

Det finns även latrinkärl att köpa som får återlämnas till återvinningscentralen för behandling. Dessa kärl köpes på någon av Nodavas återvinningscentraler Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 12 maj 2022