Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Eget avlopp

Du som vill ha indraget vatten i ditt hus och som inte kan ansluta ditt avlopp till det kommunala ledningsnätet behöver istället anlägga enskilt avlopp. Ett enskilt avlopp kan anläggas för ett eller flera hushåll.

Brunn för enskilt aplopp
 • För enskilt avlopp med WC ska du alltid söka tillstånd.
 • För avlopp med bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) eller om du ska ändra i en befintlig anläggning ska du lämna in en anmälan.

Ett hushålls avloppsvatten består av spillvattnet från toalett, bad, disk och tvätt. Innan avloppsvattnet får släppas ut i miljön måste det renas eftersom det bland annat innehåller:

 • smittämnen som bakterier och virus
 • syreförbrukande ämnen
 • näringsämnen som fosfor och kväve
 • läkemedelsrester
 • rester av kemikalier och annat som du använder i hushållet

Det krävs stora kunskaper för att välja och anlägga enskilt avlopp. En anmälan eller ansökan ska lämnas in i god tid innan planerat arbete påbörjas. Se vår checklista nedan med vägledning om hur du går tillväga.

Anmäl eller ansök om enskild avloppsanläggning

Handläggning av anmälan eller ansökan medför en kostnad för sökande. För nyanläggningar gäller (2020):

 • WC-avlopp till sluten tank kostar 2 054 kr
 • Övriga avlopp kostar 7 189 kr
 • Timavgift enligt gällande taxa (1 027kr) tillkommer om ansökan / anmälan inte är fullständig och kompletteringar måste begäras in.

För kompletta avloppsansökningar och -anmälningar är handläggningstiden cirka 6-8 veckor.

Vid handläggning av markbaserade anläggningar (infiltration/markbädd) försöker vi  styra platsbesöken till perioder med höga grundvattennivåer så långt som möjligt.

Torra toalettlösningar är riktigt bra miljöval förutsatt att avfallet kan tas om hand på ett bra sätt. Torra toalettlösningar är ofta möjliga även på platser där det inte går att installera vattentoalett. Kom ihåg att om du har vatten indraget i ditt hus måste du ha en godkänd avloppsanläggning som kan rena spillvattnet från bad, disk och tvätt. Många torra toaletter kräver en latrinkompost. Läs mer om hur du ska hantera latrin på vår sida om avfall och återvinning.

Anmälan eller ansök om enskild avloppsanläggning

Anmälan om omhändertagande av latrin/urin

Att välja toalett

Då du väljer torrtoalett är det viktigt att bland annat tänka på följande:

 • Toaletten får inte anslutas till vatten
 • Finns tillgång till el?
 • Installeras toaletten i fritidshus eller permanenthus?
 • Kompletteras toaletten med latrinkompost?

Frystoalett

I en frystoalett fryses avfallet ned i en behållare i toaletten. Avfallet ska sedan placeras i en latrinkompost. En frystoalett kräver tillgång till el.

Förbränningstoalett

I en förbränningstoalett bränns allt toalettavfall till aska. En förbränningstoalett kräver tillgång till el eller gasol.

Förmultningstoalett

Förmultningstoalett eller mulltoa är en torr toalett med en behållare som placeras under toaletten. I behållaren bryts avfallet ned och kan, efter hygienisering i minst sex månader, användas som jordförbättringsmedel.

Det finns olika storlekar på förmultningstoaletter. Den lilla förmultningtoaletten är oftast tillräcklig till ett fritidshus, men kan behöva kompletteras med en latrinkompost. För hushåll med högre belastning krävs förmultningstoalett med stor förmultningskammare (dessa kan även ta hand om komposterbart hushållsavfall).

Torrdass

Torrdass eller utedass är ett billigt och miljövänligt alternativ som mycket väl kan placeras inomhus om tillgång till god ventilation finns. Avfallsbehållaren placeras under toaletten och förses med ett lager strömaterial. Avfallet varvas sedan med strömaterial med jämna mellanrum innan det flyttas över i en latrinkompost. Det finns även latrinkärl att köpalänk till annan webbplats som får återlämnas till återvinningscentralen för behandling. Dessa kärl köpes på någon av Nodavas återvinningscentralerlänk till annan webbplats.

Urinseparerande toaletter

Det finns toaletter som separerar urin från övrigt toalettavfall för att ta vara på avfallsprodukterna ännu effektivare. Separerad urin får inte ledas till bad-, disk- och tvättavlopp (BDT) utan ska samlas upp i en tank i ett svalt utrymme för att minska risken för bakterietillväxt och kväveförlust. Urinen sprids sedan under växtsäsongen på den egna tomten.

När du sprider urin i din trädgård behöver du en odlingsbar yta på minst 40-50 kvadratmeter per person för ett års uppsamlad urin. Om du har en liten tomt, eller en tomt med liten odlingsbar yta, ska du undvika en urinseparerande toalett.

Avloppsslam och latrin är hushållsavfall som måste hanteras så att de inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Läs mer om hur du ska hantera avloppsslam och latrin på vår sida om avfall och återvinning.

Senast uppdaterad: 25 januari 2021