Eget avlopp

Om du inte kan ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet behöver du själv lösa avloppsfrågan. Du kan antingen bygga en egen anläggning eller ansluta din fastighet till en gemensam anläggning. Som fastighetsägare är du ansvarig för att avloppet fungerar som det ska. Här finns information för dig som redan har ett eget avlopp eller planerar att bygga ett nytt.

Brunn för enskilt aplopp
 • För enskilt avlopp med WC ska du alltid söka tillstånd.
 • För avlopp med bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) eller om du ska ändra i en befintlig anläggning ska du lämna in en anmälan.

Ett hushålls avloppsvatten består av spillvattnet från toalett, bad, disk och tvätt. Innan avloppsvattnet får släppas ut i miljön måste det renas eftersom det bland annat innehåller:

 • smittämnen som bakterier och virus
 • syreförbrukande ämnen
 • näringsämnen som fosfor och kväve

Att kretsloppsanpassa sitt avlopp är ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle. Genom att återföra näringsämnena till odlad mark kan våra avlopp till exempel bidra till maten vi äter.

Det krävs stora kunskaper för att välja och anlägga enskilt avlopp. En anmälan eller ansökan ska lämnas in i god tid innan planerat arbete påbörjas. Se vår checklista samt broschyren "Små avlopp i Älvdalens kommun" med vägledning om hur du går tillväga.

Anmäl eller ansök om enskild avloppsanläggning , 599.9 kB.

Handläggning av anmälan eller ansökan medför en kostnad för sökande. För nyanläggningar gäller:

 • WC-avlopp till sluten tank kostar 2 186 kronor
 • Övriga avlopp kostar 7 651 kronor
 • Timavgift enligt gällande taxa (1 093 kronor) tillkommer om ansökan / anmälan inte är fullständig och kompletteringar måste begäras in.

För kompletta avloppsansökningar och -anmälningar är handläggningstiden cirka 6-8 veckor.

Vid handläggning av markbaserade anläggningar försöker vi styra platsbesöken till perioder med höga grundvattennivåer så långt som möjligt.

Alternativ till traditionella vattentoaletter är riktigt bra miljöval förutsatt att avfallet kan tas om hand på ett bra sätt. Torra toalettlösningar är ofta möjliga även på platser där det inte går att installera vattentoalett. Kom ihåg att om du har vatten indraget i ditt hus måste du ha en godkänd avloppsanläggning som kan rena spillvattnet från bad, disk och tvätt. Många torra toaletter kräver en latrinkompost. Läs mer om hur du ska hantera latrin på vår sida om avfall och återvinning.

Att välja toalett

Om du väljer torrtoalett är det viktigt att tänka på följande:

 • Toaletten får inte anslutas till vatten
 • Finns tillgång till el?
 • Installeras toaletten i fritidshus eller permanenthus?
 • Separeras urin från övrigt toalettavfall?
 • Kompletteras toaletten med latrinkompost eller urinspridning?

Frystoalett

I en frystoalett fryses avfallet ned i en behållare i toaletten. Avfallet ska sedan placeras i en latrinkompost. En frystoalett kräver tillgång till el.

Förbränningstoalett

I en förbränningstoalett bränns allt toalettavfall till aska. En förbränningstoalett kräver tillgång till el eller gasol.

Förmultningstoalett

Förmultningstoalett eller mulltoa är en torr toalett med en behållare som placeras under toaletten. I behållaren bryts avfallet ned och kan, efter hygienisering i minst sex månader, användas som jordförbättringsmedel.

Det finns olika storlekar på förmultningstoaletter. Den lilla förmultningtoaletten är oftast tillräcklig till ett fritidshus, men kan behöva kompletteras med en latrinkompost. För hushåll med högre belastning krävs förmultningstoalett med stor förmultningskammare.

Torrdass

Torrdass är ett billigt och miljövänligt alternativ som mycket väl kan placeras inomhus om tillgång till god ventilation finns. Avfallsbehållaren placeras under toaletten och förses med ett lager strömaterial. Avfallet varvas sedan med strömaterial med jämna mellanrum innan det flyttas över i en latrinkompost. Det finns även latrinkärl att köpa Länk till annan webbplats. som får återlämnas till återvinningscentralen för behandling. Dessa kärl köpes på någon av Nodavas återvinningscentraler Länk till annan webbplats..

Urinseparerande toaletter

Det finns toaletter som separerar urin från övrigt toalettavfall för att ta vara på avfallsprodukterna ännu effektivare. Separerad urin får inte ledas till bad-, disk- och tvättavlopp (BDT) utan ska samlas upp i en tank i ett svalt utrymme för att minska risken för bakterietillväxt och kväveförlust. Urinen sprids sedan under växtsäsongen på den egna tomten.

Avloppsslam och latrin är hushållsavfall som måste hanteras så att de inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Läs mer om hur du ska hantera avloppsslam och latrin på vår sida om avfall och återvinning.

Under perioden 2021-2035 kommer det bedrivas ett tillsynsprojekt för små avlopp i Älvdalens kommun. Där kommer vi att kontrollera ca 2500 avlopp. Om ditt avlopp inte uppfyller dagens reningskrav krävs en modernisering. Läs mer om hur tillsynen går till.

Många små avloppsanläggningar som finns idag är gamla och saknar egentlig rening. Så ser det ut i hela landet. Det förekommer även att avloppen är felplacerade eller inte fungerar som avsett. Avloppsanläggningar som har bristfällig rening riskerar att förorena dricksvatten och badvatten. Bristfälliga avlopp kan även medföra gödning av våra sjöar och vattendrag.

Målet med tillsynsprojekt är att alla enskilda avloppsanläggningar i kommunen ska uppfylla gällande lagkrav. Läs mer om bakgrunden till projektet. , 198.6 kB.

 • Allt arbete med tillsynen som samhällsenheten gör betalar du som fastighetsägare en avgift för. Timavgift enligt gällande taxa (1 093 kronor) används.

Från och med 2022 planeras träffar kring lagkrav och avloppslösningar att hållas ute i byarna där tillsyn planeras under året.

Senast uppdaterad: 3 januari 2024