Information om coronaviruset
Semestra säkert i sommar. Läget är fortfarande allvarligt så fortsätt följ Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Checklista anmälan/ansökan om enskilt avlopp

Om du äger byggnaden som ska ha en avloppsanläggning men inte marken ska du bifoga en undertecknad tillåtelse från fastighetsägaren tillsammans med din ansökan/anmälan.

Kontakta en konsult eller erfaren entreprenör som kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram ett underlag till din ansökan/anmälan. Vissa entreprenörer kan också hjälpa dig att fylla i din ansökan.

Faktorer som tomtstorlek, markförhållanden, reningskrav på platsen och dricksvattenbrunnars placering påverkar ditt slutliga val av reningsteknik. a hjälp av din avloppsentreprenör för att komma fram till vilken avloppslösning som är lämplig för just din fastighet.

Ytterligare utredningsbehov
Om dricksvattenbrunnar riskerar påverkas av din avloppsanläggning behöver du göra en geohydrologisk undersökning. Ta hjälp av en konsult och bifoga utredningen till din ansökan/anmälan.

När du har bestämt anläggning tar du fram en teknisk beskrivning av anläggningen. Teknisk beskrivning ska innehålla:

a. En ritning eller tydlig skiss över anläggningen (för markbädd och infiltration avses här längd- och tvärsektionsskisser).
b. Uppgifter om anläggningens dimensionering
(dvs. antalet personers avlopp som den klarar av att rena).
c. Uppgifter om anläggningens prestanda (dvs. hur väl anläggningen renar).
d. Rekommenderad service enligt tillverkaren.
e. En beskrivning av hur anläggningen fungerar.

Översiktskarta och situationsplan
En översiktskarta och situationsplan ska bifogas ansökan/anmälan. Beställ två kartunderlag över fastigheten där anläggningen ska ligga. Ett i skala 1:2500 och ett i skala 1:500. Det kan du göra via Kontaktcenter eller kommunens miljöinspektör.

Ansökan/anmälan avloppsanläggning

Du kan också be kontaktcenter att skriva ut och skicka hem blanketten till dig.

OBSERVERA!
Tillsammans med det beslut som du får bifogas en entreprenörsrapport som ska fyllas i under utförandet av avloppsanläggningen. När avloppsanläggningen är klar ska entreprenörsrapporten, tillsammans med fotodokumentation, skickas in till miljökontoret.

Entreprenörsrapport infiltration

Entreprenörsrapport markbädd

Entreprenörsrapport minireningsverk

Entreprenörsrapport sluten tank

Senast uppdaterad: 15 april 2020