Checklista anmälan/ansökan om enskilt avlopp

Om du äger byggnaden som ska ha en avloppsanläggning men inte marken ska du bifoga en undertecknad tillåtelse från fastighetsägaren tillsammans med din ansökan/anmälan.

Kontakta en konsult eller erfaren entreprenör som kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram ett underlag till din ansökan/anmälan. Vissa entreprenörer kan också hjälpa dig att fylla i din ansökan.

Faktorer som tomtstorlek, markförhållanden, reningskrav på platsen och dricksvattenbrunnars placering påverkar ditt slutliga val av reningsteknik. a hjälp av din avloppsentreprenör för att komma fram till vilken avloppslösning som är lämplig för just din fastighet.

 • Kontakta dina grannar och be om uppgifter om dricksvattenbrunnar inom 200 m från din planerade avloppsanläggning.
 • I "Små avlopp i Älvdalens kommun" , 534.6 kB. kan du läsa om vilka reningskrav som gäller inom kommunen. Kommunens kontaktcenter eller miljöinspektör kan hjälpa dig om du behöver ytterligare vägledning om vilka reningskrav som gäller på din fastighet.
 • Om du överväger en markbaserad rening måste du utreda markförhållandena genom att gräva provgrop och beställa markprovsanalyser. Ta hjälp av din entreprenör och bifoga provresultaten till din ansökan/anmälan. Lämna provgropen öppen, alternativt sätt ut grundvattenrör (lämpligtvis ett slitsat avloppsrör) innan gropen fylls igen så att miljöinspektören har möjlighet att bedöma provgropens djup och avståndet till grundvattenytan vid sitt platsbesök. Platsbesöket är en del av behandlingen av ditt ärende och sker efter det att ansökan/anmälan bedömts vara komplett. Du får gärna vara med vid platsbesöket men måste inte vara det. Så långt det är möjligt planeras platsbesök till perioder med höga grundvattennivåer företrädesvis maj-juni och oktober-november.

Ytterligare utredningsbehov
Om dricksvattenbrunnar riskerar påverkas av din avloppsanläggning behöver du göra en geohydrologisk undersökning. Ta hjälp av en konsult och bifoga utredningen till din ansökan/anmälan.

När du har bestämt anläggning tar du fram en teknisk beskrivning av anläggningen. Teknisk beskrivning ska innehålla:

a. En ritning eller tydlig skiss över anläggningen (för markbädd och infiltration avses här längd- och tvärsektionsskisser).
b. Uppgifter om anläggningens dimensionering (dvs. antalet personers avlopp som den klarar av att rena).
c. Uppgifter om anläggningens prestanda (dvs. hur väl anläggningen renar).
d. Rekommenderad service enligt tillverkaren.
e. En beskrivning av hur anläggningen fungerar.

Översiktskarta och situationsplan
En översiktskarta och situationsplan ska bifogas ansökan/anmälan. Beställ två kartunderlag över fastigheten där anläggningen ska ligga. Ett i skala 1:2000 och ett i skala 1:500. Det kan du göra via Kontaktcenter.

 • Av kartunderlag 1:2000 skapar du en översiktskarta genom att:
  a. rita in var anläggningen ska ligga
  b. rita in var alla dricksvattenbrunnar inom 200 meters radie finns - ange ”G” för grävd brunn och ”B” för borrad brunn

 • Av kartunderlag 1:500 skapar du en situationsplan genom att:
  a. rita ut anläggningens olika delar
  b. visa var det renade vattnet rinner ut
  c. rita ut fastighetsgränser (om de inte redan framgår)
  d. rita ut byggnader (om de inte redan framgår)
  e. plats för ev. provgrop
  f. rita ut var slambilen kan stå

Anmäl eller ansök om enskild avloppsläggning , 52.8 kB.

Du kan också be kontaktcenter att skriva ut och skicka hem blanketten till dig.

OBSERVERA!
Tillsammans med det beslut som du får bifogas en entreprenörsrapport som ska fyllas i under utförandet av avloppsanläggningen. När avloppsanläggningen är klar ska entreprenörsrapporten, tillsammans med fotodokumentation, skickas in till miljökontoret.

Entreprenörsrapport infiltration , 312 kB.

Entreprenörsrapport markbädd , 312 kB.

Entreprenörsrapport minireningsverk , 182.4 kB.

Entreprenörsrapport sluten tank , 210.2 kB.

Senast uppdaterad: 4 mars 2024