T-rör

En av de viktigaste detaljerna på en avloppsanläggning är t-röret. Det sitter på utloppet i slamavskiljaren och förhindrar att flytslam kommer ut i den efterföljande markbädden eller infiltrationen.

Bilder på T-rör

En av de viktigaste detaljerna på en avloppsanläggning är t-röret.

Röret har en öppning upptill och nedtill. Den nedre delen av röret ska vara 30
centimeter under spillvattenytan. Den gula borsten är inget krav, men förhindrar effektivt slam från att komma ut i det efterföljande reningssteget.

Bilder på T-rör av skärmtyp

T-rör av skärmtyp.

T-röret kan även vara i form av en betongskärm kring utloppet. Detta är vanligt på äldre slamavskiljare. Ett annat exempel på lösning är en skärm i plåt.

Möjliga åtgärder

  • Saknas t-rör, eller om det är trasigt, behöver det åtgärdas för att skydda det efterföljande reningssteget.
  • Montering av t-rör bör utföras av en sakkunnig person.
  • Brunnen ska vara tömd på slam innan arbetet startar.
  • Oftast behöver man gräva upp runt omkring brunnen och lyfta av ringar för att komma åt att montera t-röret på ett säkert sätt.
Senast uppdaterad: 7 april 2020