Ändring av detaljplan för del av Floåsen 23:22 m.fl. berörande Floåsen 23:34

Gällande detaljplan medger anläggandet av suterrängvåning på vissa områden där nivåskillnaden tillåter detta. Denna planändring möjliggör byggandet av suterrängvåning på berörd fastighet.

Urklipp över planområdet för Floåsen 23.24

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 2 mars 2020.
KF 2020-03-02 §6

Detaljplanen vann laga kraft 2020-04-05.

Endast skriftliga synpunkter framförda under samråds- eller granskningsperiod kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Plandokument

Plankarta , 2.1 MB.
Planbeskrivning , 3 MB.

Senast uppdaterad: 11 juni 2021