Ändring av detaljplan för del av Floåsen 23:22 m.fl. berörande Floåsen 23:34

Gällande detaljplan medger anläggandet av suterrängvåning på vissa områden där nivåskillnaden tillåter detta. Denna planändring möjliggör byggandet av suterrängvåning på berörd fastighet.

Urklipp över planområdet

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 2 mars 2020.
KF 2020-03-02 §6

Detaljplanen vann laga kraft 2020-04-05.

Endast skriftliga synpunkter framförda under samråds- eller granskningsperiod kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Plandokument

Plankarta , 2.1 MB.
Planbeskrivning , 3 MB.

Senast uppdaterad: 11 juni 2021