Pågående planering

Här hittar du pågående planer och andra projekt som har med samhällsplanering att göra. Du är välkommen att komma in till oss för att titta på planerna och prata med våra handläggare.

Detaljplanering

Här hittar du detaljplaner som är i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på planförslagen.

Här hittar du detaljplaner som är i granskningsskedet. Detta är sista möjligheten att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget innan det går vidare för antagande.

Detaljplan för Älvdalens centralort, Villavägen 
Granskningstid: 2022-08-29 - 2022-09-12

Här hittar du detaljplaner som inväntar antagande av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Här hittar du antagna detaljplaner. Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dagen tillkännagivandet anslagits på kommunens anslagstavla.

Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft och börjat gälla under de senaste två åren. Det innebär att planen inte längre kan överklagas.

Centrumutveckling

Centrumutvecklingsplan Idre (Samrådstiden är slut)


Översiktsplan

Vid kommunfullmäktige 2019-03-04 antogs ett förslag till ny Översiktsplan för Älvdalens kommun.

Senast uppdaterad: 19 september 2022