Pågående planering

Här hittar du pågående planer och andra projekt som har med samhällsplanering att göra. Du är välkommen att komma in till oss för att titta på planerna och prata med våra handläggare.

Detaljplanering

Här hittar du detaljplaner som är i samrådsskedet. Det innebär att du inom samrådstiden kan lämna skriftliga synpunkter på planförslagen.

Detaljplan för Foskrosliden
Samrådstid: 2023-03-27 - 2023-05-08

Detaljplan för Fjätervålen
Samrådstiden är slut.

Detaljplan för Mickeltemplet
Samrådstiden är slut.

Detaljplan för Grövelfjäll
Samrådstiden är slut.

Detaljplan för Idre Fjäll, Ställverket
Samrådstiden är slut.

Detaljplan för Idre Fjäll, Centrumbyn
Samrådstiden är slut.

Upphävande av detaljplaner i Höstsätern
Samrådstiden är slut.

Här hittar du detaljplaner som är i granskningsskedet.

Detaljplan för Idre Fjäll, Syd
Granskningstiden är slut.

Detaljplan för Gondollift
Granskningstiden är slut.

Här hittar du detaljplaner som inväntar antagande av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Här hittar du antagna detaljplaner. Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dagen tillkännagivandet anslagits på kommunens anslagstavla.

Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft och börjat gälla under de senaste två åren. Det innebär att planen inte längre kan överklagas.

Översiktsplan
Översiktsplan för Älvdalens kommun.

Fördjupade översiktsplaner
Älvdalens kommun har ännu ingen fördjupad översiktsplan.

Centrumutveckling
Centrumutvecklingsplan Idre (Samrådstiden är slut)


 

Senast uppdaterad: 13 september 2023