Detaljplaneprocessen

Detaljplaner tas fram genom en demokratisk process med möjligheter att tycka till. Hur processen ser ut styrs i plan- och bygglagen. Ibland tar kommunen eget initiativ till att en detaljplan tas fram och då inleds processen direkt med ett uppdrag. Ofta kommer initiativet istället från en byggherre eller exploatörer som önskar bygga i ett nytt eller befintligt område. Då inleds processen med ett planbesked.

Beroende på typ av frågor, storlek och intresse för allmänheten kan uppdraget ges i form av ett detaljplaneprogram eller direkt i form av en detaljplan. Uppdrag beslutas av kommunstyrelsen, som sedan följer upp planprocessen med beslut om förslag till samråd.

Det är sedan kommunfullmäktige som godkänner detaljplaneprogram och antar detaljplaner. I undantagsfall, när en detaljplan är av enklare slag samt inte är av allmänt intresse, kan kommunstyrelsen anta detaljplanen på delegation.

Planbesked

Om du som fastighetsägare, exploatör eller privatperson önskar bygga nytt eller förändra befintlig bebyggelse på ett betydande sätt söker du planbesked. Kontakta en planarkitekt på Planavdelningen, eller via växeln 0251-313 00 för ansökningsblankett eller frågor kring planbesked. Blankett återfinns även här.

För planbesked tas en avgift ut enligt kommunens plantaxa.

I planbeskedet bedömer kommunen om den ansökta förändringen ska prövas genom planläggning. En förstudie tas fram där förutsättningarna och tidigare politiska policys och beslut studeras. Beskedet ska lämnas senast fyra månader efter att en komplett ansökan har kommit in, men parterna kan komma överens om en förlängning.

Ett positivt beslut innebär inte att planläggningen sätter igång direkt, utan då krävs även ett beslut om planuppdrag (se nedan). Det beslut som ges i beskedet går inte att överklaga, och är inte bindande.

Att skicka in ansökan om planbesked innebär en kostnad oavsett om beskedet är positivt eller negativt. Avgift för planbesked tas ut enligt Älvdalens kommuns plantaxa.

Planprogram

Om ett område som är aktuellt för detaljplaneläggning berör många intressenter eller av andra skäl kan anses komplicerat kan kommunen välja att först ta fram ett planprogram.

Ett program kan också tas fram för ett större område, som sedan på sikt kommer att omfattas av flera detaljplaner, eller om åtgärden strider mot översiktsplanen. I programmet tas övergripande mål och riktlinjer för hur utvecklingen av ett område kan komma att ske. Även i programskedet ska planen gå ut på samråd.

Färdiga program godkänns av kommunfullmäktige men vinner inte laga kraft. Programmet går därmed inte att överklaga, och är inte bindande.

Detaljplan

För att påbörja arbetet med en ny detaljplan, alternativt förändring eller upphävande av en gällande plan, krävs ett planuppdrag.

Beslut om planuppdrag baseras oftast på ett positivt planbesked, men kan även tas på initiativ av kommunen, exempelvis om området tidigare utretts med ett detaljplaneprogram.

Inför ett beslut om planuppdrag ska ett av tre förfaranden väljas: standardförfarande, utökat förfarande och begränsat förfarande.

Standardförfarande

Standardförfarandet innebär att planen går ut på samråd, där myndigheter och berörda sakägare får lämna in synpunkter. Därefter omarbetas förslaget efter synpunkterna och ställs sedan ut för granskning. Under granskningen finns åter möjlighet att komma med synpunkter för den som anser att dessa inte har tillgodosetts under samrådet.

Synpunkterna hanteras, och bemöts sedan i ett utlåtande. Det innebär att synpunkterna sammanfattas och att kommunen svarar på de yttranden som kommit in. Efter detta tas de slutgiltiga handlingarna fram, och antas av kommunfullmäktige.

När planen har antagits har sakägarna tre veckor på sig att överklaga. Om ingen överklagan kommer in vinner planen laga kraft.

Utökat förfarande

Om en detaljplan inte stämmer med översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten eller kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska istället ett utökat förfarande användas. Det innebär en process som den som beskrivits men med fler steg.

Innan samråd och granskning ska detta steg kungöras i en ortstidning. Efter samrådet sammanställs också alla synpunkter i en samrådsredogörelse, vilket inte krävs vid standardförfarande.

Begränsat förfarande

En detaljplan som berör ett begränsat antal personer kan godkännas direkt efter samrådet. Om planen är enkel och alla är överens, och meddelar detta skriftligen behöver detaljplanen inte ställas ut för granskning. Planen antas då efter samrådet.

När ett förslag till detaljplan har arbetats fram sker ett samråd, där berörda myndigheter, fastighetsägare och andra intressenter ges möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter. Informationen om samrådet publiceras på kommunens webbplats. Sakägare får dessutom ett utskick i brevlådan. Vid ett utökat förfarande annonseras även i en lokal ortstidning.

Samrådet pågår vanligtvis under sex veckor, under denna tid finns planhandlingarna tillgängliga på kommunens hemsida och i pappersform i kommunhuset samt på lokala bibliotek och kommunkontor.

Synpunkter måste lämnas in skriftligt, antingen på papper eller digitalt, för att du senare ska ha rätt att överklaga detaljplanen. Efter samrådet sammanställer kommunen inkomna synpunkter och skriver en samrådsredogörelse, där det framgår hur synpunkterna hanterats.

När kommunen har arbetat fram ett slutligt planförslag skickas det ut på granskning.

Granskningen är en andra remissrunda där berörda myndigheter, fastighetsägare och andra intressenter ges möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter, samt se vilka synpunkter som inkommit under samrådet och vilka förändringar som gjorts utifrån dem.

Synpunkter måste lämnas in skriftligt, antingen på papper eller digitalt, för att du senare ska ha rätt att överklaga detaljplanen. Efter granskningen sammanställer kommunen ett granskningsutlåtande. Om inga större ändringar krävs efter granskningen är detaljplanen färdig att antas.

Om inga större justeringar behöver göras efter granskningen går detaljplanen vidare till antagande, vilket görs av kommunfullmäktige. I enklare fall kan kommunstyrelsen anta detaljplanen på delegation.

När detaljplanen antagits anslås underrättelsen på kommunens digitala anslagstavla Länk till annan webbplats. med information om antagande, var beslutet finns tillgängligt och vad du som vill överklaga beslutet behöver göra.

Efter att detaljplanen har antagits och protokollet har justerats följer en period på 3 veckor innan beslutet får laga kraft och börjar gälla. Under denna period kan man överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen till domstol för en rättslig prövning.

Senast uppdaterad: 20 maj 2024