Upphävande av detaljplan i Drevdagsåsen

Detaljplanens syfte har varit att möjliggöra avstyckning av ca 15 fastigheter för bostadsändamål i Drevdagsåsen. Ingen exploatering har skett och aktuell exploatör avser ej nyttja detaljplanen och önskar därför att upphäva den.

Gällande detaljplan som upphävs

Gällande detaljplan, 2039-P64

Kommunfullmäktiges beslut att upphäva detaljplanen vann laga kraft 2020-06-05.

Endast skriftliga synpunkter framförda under samråds-/granskningstiden kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Plandokument

Upphävande av detaljplan i Drevdagsåsen , 73.6 kB.
Upphävd detaljplan , 1.2 MB.
Lagakraftbevis , 125.8 kB.

Synpunkter skickas skriftligen:

Via post

Via e-post

Älvdalens kommun
Samhällsenheten
Box 100
796 22 ÄLVDALEN

kommun@alvdalen.se

Senast uppdaterad: 20 april 2022