Ändring av detaljplan för Idre Himmelfjäll, Copernicus

Ett förslag till ändring av detaljplan för Idre Himmelfjäll, Copernicus har tagits fram och ställs nu ut för samråd. Syftet med detaljplaneändringen är att tydliggöra detaljplanen så att det framgår att klyvning av fastigheter som byggts med parhus ska vara tillåtet inom delar av planområdet, samt att åtgärda vissa otydligheter och skrivfel.

Samrådstiden löper från och med 2024‑04‑08 till och med 2024‑05‑20.
Under samrådstiden önskar Älvdalens kommun få in synpunkter och förslag från allmänheten.

Endast skriftliga synpunkter som inkommit under angiven period kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Märk skrivelsen med
”Samrådsyttrande KS 2024/54” och skicka till adressen du hittar längre ner på sidan.

Senast uppdaterad: 3 april 2024