Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren följer elevernas hälsa och utveckling. De erbjuder alla elever regelbundna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård.

Skolsköterskan och skolläkaren arbetar främst med förebyggande hälsovård inom det som kallas Elevhälsans medicinska insats, EMI. De ingår även i det team som kan sättas ihop för att utreda om ett barn behöver speciellt stöd för att klara sin utbildning.

Våra skolsköterskor kan även hjälpa till med enklare sjukvårdsinsatser. Som vårdnadshavare kan du vända dig till skolsköterskan för råd i alla frågor som rör ditt barns hälsa.

Behöver ditt barn en tid hos vår skolläkare så hjälper skolsköterskan er med det.

Alla elever som börjar förskoleklass samt elever i årskurs 4 och 7 bjuds in till ett hälsobesök hos skolsköterskan. Vid hälsobesöken undersöker skolsköterskan bland annat längd, vikt och rygg samt för nybörjare syn, hörsel och motorik. Vi ger också vaccinationer enligt allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Basprogrammet bygger på skollagens krav om tre hälsobesök under grundskolan och ett under gymnasiet.

Hälsobesök och vaccinationer enligt basprogram.

När

Hälsobesök, vaccination

Förskoleklass

Hälsosamtal och undersökning av tillväxt, syn och hörsel.

Årskurs 2

Tillväxtkontroll och vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Årskurs 4

Hälsosamtal och undersökning av tillväxt och rygg

Årskurs 5

Vaccination mot HPV, humant papillomvirus, för flickor

Årskurs 7

Hälsosamtal och undersökning av tillväxt och rygg

Årskurs 8

Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta

Gymnasiet år 1

Hälsobesök.

Senast uppdaterad: 12 april 2023