Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

En medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har ett lagstadgat ansvar för att se till att  vården håller en god kvalitet och att kravet på hög patientsäkerhet uppnås.

Uppgiften som MAS är reglerad i hälso- och sjukvårdslagen och innebär bland annat att se till att patienten får en god och säker vård och att det finns lämpliga rutiner för till exempel läkemedelshantering, läkarkontakt och hjälpmedel.

I uppdraget ingår även att utföra kvalitetskontroller samt att anmäla allvarliga risker och brister till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria eller Lex Sarah.

MAS utreder även klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på kommunens sjukvård och rehabilitering eller omsorg kan du vända dig till vår MAS. Vid allvarliga brister anmäler MAS händelsen till IVO. Du som patient eller närstående kan även vända dig till patientnämnden med ditt klagomål.

Senast uppdaterad: 26 februari 2024