Behandling av personuppgifter (GDPR)

Här kan du läsa om hur vi på Älvdalens kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som svensk lag. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL). Den finns för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person.

Behandling av personuppgifterna kan till exempel vara att de samlas in, registreras, lagras eller bearbetas.

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att:

 • få veta hur dina uppgifter har behandlats
 • få dina personuppgifter raderade eller rättade
 • få dina personuppgifter flyttade
 • när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör
 • lämna klagomål till datainspektionen.

Kommunen behöver spara och behandla dina personuppgifter i olika sammanhang, till exempel när du kontaktar oss i ett ärende eller gör en anmälan genom någon av våra blanketter. Då registreras dina personuppgifter i någon form av register. Älvdalens kommun behandlar alltid dina personuppgifter enligt reglerna i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan lagstiftning.

Genom att kontakta kommunen via e-post eller ett formulär har du samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att ta del av uppgifterna som registrerats, det kallas för att begära ett registerutdrag.

Vi använder bara dina personuppgifter till det ändamål som var aktuellt när vi fick ta del av dem, men om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Det betyder att andra medborgare, media och myndigheter har rätt att ta del av informationen eftersom att det är en allmän handling.

Dina personuppgifter kan komma att delas mellan olika verksamheter inom kommunen eller med andra myndigheter, till exempel Skatteverket, Polisen eller Försäkringskassan. Det beror på vad ditt ärende gäller och vilka skyldigheter kommunen har (till exempel vid myndighetsutövning).

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, vilket innebär att uppgifterna kan komma att sparas för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen samt Arkivlagen.

Kommunstyrelsen i Älvdalens kommun är personuppgiftsansvarig och ytterst ansvarig för att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Undantag gäller för ärenden som handläggs av myndighetsnämnden. Myndighetsnämnden är personuppgiftsansvarig för ärenden som handläggs av dem. Varje förvaltning eller verksamhet har mer detaljerad information om personuppgifterna som behandlas hos dem, som till exempel

 • vilka uppgifter
 • i vilket syfte de finns
 • om uppgifterna hämtats från eller skickats till en annan part
 • uppgifternas lagringstid
 • om uppgifterna kommer att behandlas i ett land utanför EU.

Det finns sex rättsliga grunder för behandling av personuppgifter. De vanligaste grunderna för kommunen är

 • myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse
 • rättslig förpliktelse
 • samtycke.

Vi måste behandla personuppgifterna för att kunna utföra myndighetsutövning eller en uppgift av allmänt intresse. Det kan till exempel gälla en ansökan om bygglov, barnomsorgsplats, föreningsbidrag eller att du ställer en fråga som du vill få svar på.

Vi måste behandla vissa personuppgifter i vår verksamhet enligt lagar eller regler, som till exempel kraven i arkivlagen, bokföringslagen och skollagen.

Du har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen genom att ge ditt samtycke. När det krävs samtycke lämnar du det vid varje enskild tjänst där det är aktuellt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta förvaltningen eller verksamheten.

Vill du få information om dina registrerade personuppgifter, begära ut ett registerutdrag, ändra eller ta bort uppgifter eller något annat som rör dina personuppgifter? Skicka ett mejl till kommunens officiella e-postlåda eller ring till växeln så hjälper vi dig.

Om du har frågor, klagomål eller synpunkter på hur dina personuppgifter behandlas ber vi dig att i första hand kontakta den tjänsteperson eller förvaltning som handlägger ditt ärende och är insatt i just den personuppgiftsbehandlingen.

Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud, det gör du enklast genom att ringa till kommunens växel eller skicka ett mejl till vår officiella e-postlåda.

Senast uppdaterad: 12 april 2024