Bestämmelser om animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter (ABP) är material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats till att ingå i begreppet framställda produkter. Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter från slaktade djur.

Enligt Jordbruksverket får slaktbiprodukter som uppstår vid jakt av vilt lämnas kvar i skogen. Tänk på är att:

 • Slaktrester kan orsaka olägenheter genom att lukta, se otäckt ut och dra till sig djur. Lämna därför inte slaktrester i närheten av bostäder, motionsspår och friluftsanläggningar (ex. grillplatser, vindskydd).
 • Slaktrester som lämnas får inte komma från djur som misstänks vara sjuka.

Enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) får följande animaliska biprodukter grävas ner inom Älvdalens kommun:

 • Kropp av sällskapsdjur och hästdjur.
 • Djur som har hållits av människa och som har dött eller avlivats inom Älvdalens kommun.
 • Animaliska biprodukter från primärproduktion för användning inom det egna
  privathushållet, s.k. ”husbehovsslakt”.
 • Animaliska biprodukter från slakt och styckning av ren.
 • Animaliska biprodukter som uppstått vid vilthanteringsanläggningar.
 • Bin och biprodukter från biodling får bortskaffas genom att brännas eller grävas ned på platsen.
 • Andra slaktbiprodukter får grävas ner efter särskilt tillstånd utfärdat av
  Jordbruksverket.

Ovanstående gäller endast för djur som inte bär på smitta.

Bestämmelser för nedgrävningen

Nedgrävningen ska ske i enlighet med 3 kap. i bilaga 6 i (EU) nr 142/2011:

 • På den anläggning från vilken de animaliska biprodukterna härrör, eller
 • På en godkänd deponi, eller
 • På en plats där risken för djurs och människors hälsa och miljön
  minimeras.
 • Så att köttätande eller allätande djur inte får tillgång till dem.
 • Så att processer eller metoder som skadar miljön inte används, i synnerhet
  sådana som skulle kunna medföra risker för vatten, luft, jord eller växter och
  djur eller genom buller eller lukt.

Kommunens anvisningar

Nedgrävningen ska även ske enligt anvisning från kommunen:

 • Avstånd till ytvatten, dricksvattentäkt samt till bostäder ska vara minst
  100 meter. Avståndet kan behöva utökas beroende på markförhållanden,
  diken och omfattning.
 • ABP får inte grävas ned under grundvattennivån eller direkt mot berggrund,
  samt ska täckas med minst 1,5 meter jord. Vid osäkerhet kan en provgrop
  grävas och lämnas ett dygn för att se om grundvatten tränger in. Lämpligt är
  att ha minst 1 meter jord mellan grundvatten/berggrund och ABP.
 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområden.
 • Lämpligt är att prata med närliggande grannar om att du kommer gräva ner
  ABP.

Krav på registerföring

Den som ansvarar för nedgrävningen ska föra register enligt följande och spara dessa i minst två år:

 • Mängd, kategorier och arter av animaliska biprodukter som grävts ned, samt
 • Datum och plats för nedgrävningen.

Vid förflyttning av animaliska biprodukter till nedgrävningsplatsen ska följande villkor följas:

 • De animaliska biprodukterna transporteras i säkra, läckagefria behållare eller
  fordon.
 • Lastning och lossning av de animaliska biprodukterna övervakas i tillämpliga
  fall av den behöriga myndigheten.
 • Fordonets hjul ska vara rena när det lämnar ursprungsplatsen.
 • Behållare och fordon som används för transport av animaliska biprodukter
  rengörs och desinficeras noggrant efter det att de animaliska biprodukterna
  lossats.
 • Lämplig eskort av fordonen samt läckagetestning och dubbel täckning
  tillhandahålls i tillämpliga fall.
 • I väntan på transport ska ABP lagras så att risken för människors och djurs
  hälsas undviks.

Handelsdokumentet för ”transport inom Sverige av djurkroppar för
bortskaffande eller obduktion” måste fyllas i och sparas enligt anvisningar från
Jordbruksverket.

Senast uppdaterad: 10 januari 2023