Lantbruk

Begreppet ”lantbruk” gäller alla typer av verksamheter som har djur och/eller växtodling. Det inkluderar både företag och privata djurhållare.

Nedan ser du vilken myndighet du ska kontakta vid frågor om lantbruk.

Samhällsenheten bedriver tillsyn på bland annat lantbrukets användning av bekämpningsmedel och gödselhantering.

Länsstyrelsen är ansvarig myndighet för djurskyddskontrollen och för tillståndsprövning av djurstallar och djuranläggningar som exempelvis hunddagis, katthem och cirkus.

Du som håller nötkreatur, grisar, får, getter eller fjäderfä ska anmäla djurhållningen till Jordbruksverket.

Du som bor i ett område med detaljplan behöver ansöka om tillstånd hos miljökontoret för att hålla följande djur:

 • Nötkreatur, häst, get, får eller svin.
 • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, till exempel höns.
 • Giftorm.

Ansök om tillstånd

 • Glöm inte att bifoga en ritning som visar var djuren ska hållas samt var utrymmen för vistelse och skötsel finns.
 • Om du inte själv äger fastigheten ska du först fråga fastighetsägaren.

Ansök om tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område , 353.9 kB.

Animaliska biprodukter (ABP) är material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats till att ingå i begreppet framställda produkter.

Hantering genom nedgrävning

Statens jordbruksverk har beslutet att man inom hela Älvdalens kommun får gräva ned följande animaliska biprodukter:

 • Kropp av sällskapsdjur och hästdjur.
 • Djur som har hållits av människa och som har dött eller avlivats.
 • Animaliska biprodukter från primärproduktion för användning inom det egna privathushållet, s.k. ”husbehovsslakt”.
 • Animaliska biprodukter från slakt och styckning av ren.
 • Animaliska biprodukter som uppstått vid vilthanteringsanläggningar.
 • Bin och biprodukter från biodling får bortskaffas genom att brännas eller grävas ned på platsen.
 • Andra slaktbiprodukter får grävas ned efter särskilt tillstånd utfärdat av Jordbruksverket.

Anmälan om nedgrävning av animaliska biprodukter , 331.1 kB.

Det är viktigt att gödsel förvaras på rätt sätt. Gödsel innehåller mycket kväve och fosfor. De är båda näringsämnen som bidrar till övergödningen i våra sjöar och vattendrag. Kväveläckage kan även orsaka höga nitrathalter i grundvatten.

Förvaring

Gödsel från djurhållning ska förvaras invallat eller täckt så att regnvatten inte kan föra med sig näringsämnena ut i marken. Även grovfoder innehåller mycket kväve och fosfor och öppna eller skadade balar ska förvaras tätt.

Begreppet ”verksamhet” kommer från miljöbalken. Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människor eller miljön. Begreppet ”lantbruk” gäller alla typer av verksamheter som har djur och/eller växtodling. Det inkluderar både företag och privata djurhållare.

På Jordbruksverkets hemsida finns information om vilken lagringskapacitet som krävs för antalet djurenheter.

Senast uppdaterad: 29 november 2023