Ritningar och kartor

Här beskriver vi de ritningar och kartor som är aktuella att skicka in, när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan. Det är viktigt att alla ritningar är fackmannamässigt gjorda.

Att vara fackmannamässigt gjorda innebär att ritningarna ska vara ritade med rena svarta linjer på vitt olinjerat papper. Alla mått ska vara korrekta och det ska framgå vilken skala ritningen är gjord i. Måtten ska vara angivna i millimeter.

Du kan göra ritningarna själv eller ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Om ritningarna inte uppfyller kraven kan handläggningstiden försenas eftersom du måste skicka in nya ritningar.

Tänk på att:

 • Ritningarna ska vara skalenliga och måttsatta.
 • Ritningarna ska vara tydliga och lättlästa.
 • Det du vill göra ska vara tydligt markerat och måttsatt.

En situationsplan är en karta som visar var på tomten den planerade byggnationen eller förändringen kommer att ligga. Som underlag till situationsplanen kan du använda nybyggnadskartan eller ett utdrag ur baskartan. Vilket alternativ du ska använda beror på vad du vill bygga.

Situationsplanen ska visa

 • nya och existerande byggnader
 • intilliggande fastigheter
 • byggnadens totala mått (alla sidor)
 • avstånd till intilliggande byggnader
 • avstånd till närmaste fastighetsgränser
 • avstånd till angränsande vägar
 • markens utformning.

Situationsplanen är ofta i skala 1:500.

Du kan beställa ett utdrag ur baskartan hos kontaktcenter.

Exempel på situationsplan för

En fasadritning beskriver hur byggnaden ser ut på utsidan, det du ser när du tittar på en av husets sidor rakt framifrån. Det kan till exempel vara material och färg. Ritningen ska även visa tak, fönster, dörrar, altan, skorsten, trappor, ramper, takkupor och annat som är en fast del av fasaden. Om åtgärden förändrar marknivåerna ska både den nuvarande och den nya marknivån ritas in.

Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, en i varje väderstreck (söder, norr, öster och väster). Det ska finnas en ritning för varje fasad.

Fasadritningen är ofta i skala 1:100.

Exempel på fasadritning:


En planritning visar byggnadens planlösning ovanifrån. På ritningen kan du se väggar, fast inredning, dörrar, fönster, trappor, murstock, altaner med mera. Varje våning ska visas separat.

På planritningen ska det stå vad rummen används till (exempelvis sovrum och badrum).

En måttsatt planritning ska ingå i en bygglovsansökan som gäller byggnadens interiör, till exempel vid tillbyggnad. Märk ut den planerade förändringen tydligt på ritningen, till exempel vilka dörrar och fönster som påverkas.

Tänk på att du ska mäta byggnadens yttermått och sätta ut dem från ytterväggarnas utsidor.

Planritningen bör vara i skala 1:100.

Exempel på planritning för nybyggnad av enbostadshus:

Exempel på planritning för nybyggnad av komplementbyggnad:

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden. Byggnaden syns avskuren från sidan och du kan se konstruktionen av till exempel golv, bjälklag, tak och skorsten. På ritningen ska du ange rumshöjd och byggnadshöjd.

När du vill bygga nytt eller göra förändringar som påverkar konstruktionen ska du skicka in en sektionsritning.

Sektionsritningen bör vara i skala 1:100.

Exempel på sektionsritning:

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad. Ibland behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med att du söker bygglov eller gör en anmälan. Ritningarna kan till exempel visa grundkonstruktionen, stommen eller takstolarna.

Ritningarna innehåller detaljerade anvisningar om hur olika delar i byggprojektet ska konstrueras. Din bygglovshandläggare behöver ritningarna för att bedöma om åtgärden uppfyller de tekniska kraven.

Konstruktionsritningar ska vara fackmannamässigt gjorda och framtagna av konstruktörer. Om du behöver lämna in en konstruktionsritning tar bygglovshandläggaren kontakt med dig.

Skalan varierar beroende på vad ritningen visar.

En nybyggnadskarta används som underlag till situationsplanen. Du behöver en nybyggnadskarta vid stora tillbyggnader eller nybyggnationer av till exempel bostadshus, fritidshus och industrier. Kartan visar bland annat

 • fastighetens mått och läge
 • tomtgränser
 • befintliga byggnader
 • planbestämmelser
 • höjdnivåer
 • angränsande vägar.

Nybyggnadskartan är ritad i skala 1:500.

Inom planbelagt område krävs nybyggnadskarta. Är du osäker, kontakta bygglovshandläggare. För vissa enkla åtgärder kan det räcka med ett utdrag ur baskartan.

Senast uppdaterad: 28 februari 2023