Skolskjuts och trafiksäkerhet

Du som har barn i förskoleklass eller grundskola och bor tillräckligt långt från skolan kan få kostnadsfri skolskjuts för ditt barn. Här hittar du information om hur du ansöker om skolskjuts, vem som kan få skolskjuts och vad du ska göra om du råkar tappa bort ditt busskort.

Skylt för busshållsplatsen Rotsskolan

Skolresor gäller från hemmet där barnet är skrivet och till den skola som du har blivit anvisad enligt närhetsprincipen, det vill säga den skola som ligger närmast till ditt hem. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut.

Ansök om skolskjuts i vår e-tjänst. Alla i grundskolan som behöver skolskjuts ska göra en ansökan. Du gör en ny ansökan inför varje läsår. Ansökan kan göras hela tiden under året.

Ansök i e-tjänsten Skolskjuts - Ansökan för grundskolan Länk till annan webbplats.

Ansöka utan e-legitimation

Om du inte har någon e-legitimation kan du istället ansöka via blankett. Du kan även hämta blanketten hos kommunens kontaktcenter.

Jag saknar e-leg och ansöker via blankett , 750.7 kB.

Elever i grundsärskolan, familjehemsplacerade barn, elever med tillfälligt personnummer eller skyddad identitet söker på blankett.

Ansökan kan göras hela tiden under året.
Din ansökan skickas till:
Älvdalens kommun
Box 100
796 22 Älvdalen

Ansökningsblankett för grundsärskolan , 843.6 kB.

Behåll skolkortet under hela skolgången

Busskortet är en värdehandling. Eleven ska behålla busskortet så länge hen går i skolan. Kortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan. Kortet kan spärras om barnet inte är berättigad skolskjuts eller om kortet missbrukas.

Ditt barn kan få skolskjuts om barnet

 • går i förskoleklass
 • går i årskurs 1–9
 • bor längre än tre kilometer från skolan.

Undantag

Barnet kan på grund av läge och trafikförhållande få skolskjuts om de bor i

 • Loka by mot Rots skola
 • Näset mot Rots skola
 • Månsta, väster om Månstabron, mot Rots skola
 • Rot, öster om Rotbron, mot Rots skola
 • Västäng och Kåtilla mot Älvdalsskolan
 • Östomsjön (södra bron över till Särna by)
 • Kåtilla (Västängsbron, eleverna får gå fram till hållplatsen vid brofästet på västra sidan av älven)
 • Synnanåt (bro på riksväg 70, eleverna får gå fram till hållplats vid riksväg 70)
 • Västanåt.

När upphör rätten till busskort?

Om man flyttar kan rätten till att få skolskjuts upphöra.

Om kortet går sönder eller tappas bort beställer man ett nytt kort i e-tjänsten som heter Hantera skolskjuts. Det första busskortet som eleven får är gratis. Om eleven har tappat bort det eller själv orsakat att busskortet inte fungerar tar kommunen ut en avgift på 100 kronor.

Anmäl borttappat eller skadat busskort i e-tjänsten Hantera skolskjuts Länk till annan webbplats.

Tidtabeller och hållplatser hittar du på Dalatrafiks webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du och barnets andra vårdnadshavare inte lever tillsammans kan ni ansöka om skolskjuts vid växelvis boende. Detta är möjligt om

 • vårdnadshavarna har gemensam vårdnad om barnet
 • barnet bor växelvis ungefär lika mycket hos vårdnadshavarna
 • vårdnadshavarna är folkbokförda i kommunen
 • eleven ska gå i skola som kommunen anvisat.

Om eleven flyttar kan det påverka rätten till skolskjuts. Då kanske inte eleven har tillräckligt avstånd till skolan längre för att vara berättigad. Eleven kanske inte heller tillhör samma skola geografiskt, utan tillhör istället en annan skola.

När eleven inte längre har rätt till skolskjuts, slutar skolan eller inte behöver skolskjuts längre ska eleven lämna tillbaka skolkortet till kontaktcenter.

Kommunen har ett ansvar för att resan till och från skolan är trygg och säker.

 • Kommunen ska se till att det är säkert att kliva av och på bussen vid skolan.
 • Skolan ska ge ditt barn och dig information och undervisning i hur man undviker olyckor.
 • Trafikbolaget ska se till bussarna är trygga och säkra.
 • Föraren ska se till att själva resan blir säker.
 • Som vårdnadshavare är du ansvarig för att ditt barn följer de regler som finns och agerar på ett trafiksäkert sätt.

Det är viktigt att barnen lyssnar på förarens instruktioner och att de måste använda säkerhetsbälte.

Det är föraren som avgör om väglaget är trafiksäkert. Gör föraren bedömningen att det inte är det får föraren ställa in skolskjutsen.

Som vårdnadshavare ansvarar du för barnens väg till och från bussen, och vid på- och avstigningsplatsen. Det är bra om ni tränar på hur man ska bete sig.

Det är viktigt att ditt barn har reflexer på sig under den mörka årstiden, så att det är väl synligt både för bussföraren och andra trafikanter. Allra bäst är det med reflexväst.

Om du av någon anledning inte är nöjd med det beslut kommunen tagit kan du överklaga det till Förvaltningsrätten i Falun Länk till annan webbplats.. Överklagan ska skickas in inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet . Om din överklagan har kommit in i rätt tid skickas den vidare till Förvaltningsrätten.

Vad ska finnas med i överklagan?

Överklagan ska vara skriftlig och innehålla:

 • texten "Till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun"
 • namn, personnummer, adress och telefonnummer till elev och vårdnadshavare
 • vilket beslut du överklagar och vilken ändring du vill ha
 • motivering av din överklagan
 • namnunderskrift av elevens vårdnadshavare. Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Vart ska överklagan skickas?

Skicka in din överklagan till Älvdalens kommun, Box 100, 796 22 Älvdalen. Överklagan ska vara ställd till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun.

Senast uppdaterad: 24 april 2024