Information om coronaviruset
Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Skolskjuts och trafiksäkerhet

Du som har barn i förskoleklass eller grundskola och bor tillräckligt långt från skolan kan få kostnadsfri skolskjuts för ditt barn.

Skylt för busshållsplatsen Rotsskolan

Skolresor gäller från hemmet där barnet är skrivet och till den skola som du har blivit anvisad enligt närhetsprincipen, det vill säga den skola som ligger närmast till ditt hem. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut.

Om ditt barn har rätt att få skolskjuts kan du ansöka här.

Ansök om skolskjuts

Du ska göra en ny ansökan när ditt barn börjar i

 • förskoleklass
 • årskurs 4
 • årskurs 7

Behåll skolkortet under hela skolgången

Busskortet är en värdehandling. Eleven ska behålla busskortet så länge hen går i skolan. Kortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan. Kortet kan spärras om barnet inte är berättigad skolskjuts eller om kortet missbrukas.

Om kortet går sönder eller tappas bort ska eleven vända sig till

 • Kontaktcenter i Älvdalen (gäller elever i skolor i Älvdalen och Rot)
 • Särnakontoret eller skolkontoret på Strandskolan (gäller elever i skolor i Särna och Idre).

Det första busskortet som eleven får är gratis. Om eleven har tappat bort det eller själv orsakat att busskortet inte fungerar tar kommunen ut en avgift på 65 kronor.

Ditt barn kan få skolskjuts om barnet

 • går i förskoleklass
 • går i årskurs 1–9
 • bor längre än tre kilometer från skolan.

Undantag

Barnet kan på grund av läge och trafikförhållande få skolskjuts om de bor i

 • Loka by mot Rots skola
 • Näset mot Rots skola
 • Månsta, väster om Månstabron, mot Rots skola
 • Rot, öster om Rotbron, mot Rots skola
 • Västäng och Kåtilla mot Älvdalsskolan
 • Östomsjön (södra bron över till Särna by)
 • Kåtilla (Västängsbron, eleverna får gå fram till hållplatsen vid brofästet på västra sidan av älven)
 • Synnanåt (bro på riksväg 70, eleverna får gå fram till hållplats vid riksväg 70)
 • Västanåt.

Om du och barnets andra vårdnadshavare inte lever tillsammans kan ni ansöka om skolskjuts vid växelvis boende. Detta är möjligt om

 • vårdnadshavarna har gemensam vårdnad om barnet
 • barnet bor växelvis ungefär lika mycket hos vårdnadshavarna
 • vårdnadshavarna är folkbokförda i kommunen
 • eleven ska gå i skola som kommunen anvisat.

Vi har alla ett ansvar för att resan till och från skolan är trygg och säker.

 • Kommunen ska se till att det är säkert att kliva av och på bussen vid skolan.
 • Skolan ska ge ditt barn och dig information och undervisning i hur man undviker olyckor.
 • Trafikbolaget ska se till bussarna är trygga och säkra.
 • Föraren ska se till att själva resan blir säker.
 • Som vårdnadshavare är du ansvarig för att ditt barn följer de regler som finns och agerar på ett trafiksäkert sätt.

Det är viktigt att barnen lyssnar på förarens instruktioner och att de måste använda säkerhetsbälte.

Det är föraren som avgör om väglaget är trafiksäkert. Gör föraren bedömningen att det inte är det får föraren ställa in skolskjutsen.

Som vårdnadshavare ansvarar du för barnens väg till och från bussen, och vid på- och avstigningsplatsen. Det är bra om ni tränar på hur man ska bete sig.

Det är viktigt att ditt barn har reflexer på sig under den mörka årstiden, så att det är väl synligt både för bussföraren och andra trafikanter. Allra bäst är det med reflexväst.

Om du av någon anledning inte är nöjd med det beslut kommunen tagit kan du överklaga det till Förvaltningsrätten i Falunlänk till annan webbplats. Överklagan ska skickas in inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet . Om din överklagan har kommit in i rätt tid skickas den vidare till Förvaltningsrätten.

Vad ska finnas med i överklagan?

Överklagan ska vara skriftlig och innehålla:

 • texten "Till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun"
 • namn, personnummer, adress och telefonnummer till elev och vårdnadshavare
 • vilket beslut du överklagar och vilken ändring du vill ha
 • motivering av din överklagan
 • namnunderskrift av elevens vårdnadshavare. Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Vart ska överklagan skickas?

Skicka in din överklagan till Älvdalens kommun, Box 100, 796 22 Älvdalen. Överklagan ska vara ställd till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun.

Senast uppdaterad: 2 juni 2020