Kort om utredningen Samlad vård och omsorg i norra Älvdalens kommun

Publicerad: 13 mars 2024

Kortfattad information om utredningen Samlad vård och omsorg i norra Älvdalens kommun. För att säkerställa god omsorg av äldre.

Älvdalens kommun står inför en demografisk utmaning och befolkningsprognosen visar på ett ökande antal och andel äldre invånare, vilket innebär en utmaning för kommunens uppdrag att tillhandahålla en god vård och omsorg om de äldre.

För närvarande finns en kompetensutmaning i att säkerställa tillräcklig personal för att bemanna två separata äldreboenden i norra Älvdalens kommun. Dessutom finns svårigheter inom hemtjänsten med att rekrytera till det ökade behovet av personal.

Genom att ha ett samlat boende i norr kan kommunen skapa en mer enhetlig, konsekvent och patientsäker vårdmiljö samt skapa förutsättningar för bibehållen kvalité i verksamheten. Detta bidrar till att säkerställa servicen till våra invånare, underlättar kompetensförsörjning, begränsar kommande kostnadsökningar samt möjliggör effektivare lokalanvändning.

I utredningen Samlad vård och omsorg i norra Älvdalens kommun presenteras fem alternativ där samtliga förslag utgår ifrån att det ska finnas ett särskilt boende och trygghetsboende i norra Älvdalens kommun.

  1. allt särskilt boende i Idre i befintliga lokaler och nya trygghetslägenheter
  2. allt särskilt boende i Idre
  3. köpa särskilt boende i Särna
  4. fortsätta hyra i Särna
  5. bygga nytt särskilt boende i Särna eller Idre.

Slutsatser och förslag i utredningen

Genom att slå ihop äldreboendena till ett samlat boende i norr kan kommunen skapa en mer enhetlig och konsekvent vårdmiljö. Detta bidrar till att säkerställa servicen till våra invånare, genom att underlätta kompetensförsörjning, begränsar kommande kostnadsökningar samt möjliggör effektivare lokalanvändning.

Utifrån givet uppdrag, att säkra kvalitén i vården av våra äldre, att skapa god arbetsmiljö för medarbetarna och att verksamheterna ska vara kostnadseffektiva kommer vi fram till följande alternativ.

Verksamheten ska drivas i ett boende, boendet ska ur ett kostnadsperspektiv förslagsvis vara Solängsgården. Behovet av trygghetslägenheter fylls på annat sätt än inom väggarna för våra vårdboenden, vilket sedan tidigare arbetas mot i övriga boenden, och bekostas av marknaden/brukarna genom hyra. Det akuta bemanningsproblemet hanteras enligt bästa förmåga och genom diskussion med brukare/anhöriga. En omställningsperiod där nya platser inte upplåts och trygghetsboenden omställs till särskilt boende påbörjas för att under en treårs period färdigställas. Kvarboende efter denna period erbjuds individuella lösningar där vår brukare är i fokus. En beställning av (baserat på uppskattat behov) trygghetslägenheter på respektive ort görs.

Hela utredningen Samlad vård och omsorg i norra Älvdalens kommun , 475 kB.

Senast uppdaterad: 13 mars 2024