Kommunen ska flytta all verksamhet för särskilt boende i norr till Särna

Publicerad: 13 mars 2024

Under sammanträdet 12 mars 2024 beslutade kommunstyrelsen att all verksamhet inom särskilt boende i Idre och Särna bedrivs på en plats i norra Älvdalens kommun, att den platsen är Särna och att kommunen därför köper fastigheten där. I Idre behåller kommunen trygghetsboendet på Solängsgården samt att eventuell utökning av trygghetslägenheter görs utifrån behov på nedre plan.

En grupp glada människor på ett äldreboende sitter vid ett runt bord och äter. En sköterska hjälper till.

Beslutet att flytta all verksamhet inom särskilt boende i norra kommundelen till Särna togs efter att ärendet åter togs upp för behandling efter att det återremitterades vid kommunstyrelsens förra möte. Som beslutsunderlag för ärendet fanns nu den utredning som kommunstyrelsen efterfrågade när ärendet återremitterades.

Kort om utredningen Samlad vård och omsorg i norra Älvdalens kommun

Även de synpunkter, skrivelser och medborgarförslag som har kommit in från allmänheten i ärendet fanns i det material som kommunstyrelsens ledamöter hade att läsa in sig på inför beslutet.

Trots det blev beslutet inte exakt det som utredningen föreslog.

– Kommunstyrelsens beslut fokuserar på patientsäkerheten och kvaliteten i omsorgen för brukarna inom vårt särskilda boende och i beslutet har också regionalpolitiska aspekter vägts in vilket gjorde att vi landade i Särna, säger Peter Egardt, kommunstyrelsens ordförande.

Tillförordnad kommundirektör Thomas Kjellson om beslutet:

– Att beslutet skiljer sig från det föredragna alternativet i utredningen är inte oväntat då det är en komplex fråga. Vår uppgift är att göra det bästa möjliga av fattade beslut. Att vi ska ha ett sammanhållet boende i norr ger oss förutsättningar att säkerställa kvalité i verksamheten vilket är vårt primära uppdrag.

När det gäller att verkställa beslutet blir det ett långsiktigt arbete. Att flytta det särskilda boendet från Idre till Särna kommer inte att ske nu direkt.

– Nu finns ett beslut på vad vi ska göra men det är ingen brådska med flytten. Den kommer inte att ske nu i sommar. När och hur den kommer att ske kommer vi att återkomma med längre fram och i god tid innan det är dags, säger Maria Särnblad, tillförordnad förvaltningschef för vård och omsorg.

Den ekonomiska biten behöver också lösas innan det går att sätta i gång med det praktiska.

– Som kommundirektör har jag bett om att få en notering till protokollet om att finansiering inte finns för förslaget. Nu innebär det att vi måste sätta oss ner och gå igenom det beslut som fattats. Därifrån får vi jobba fram en bild av vad detta innebär ekonomisk för övrig kommunal verksamhet. Vi måste också titta på helhetsbilden för koncernen hur vi ska möta det behov som finns för finansiering av kommunkoncernens sammantagna behov. Sannolikt behöver vi även titta på underlag att diskutera eventuella lån med Kommuninvest, säger Thomas Kjellsson, tillförordnad kommundirektör i Älvdalens kommun.

Bakgrund till beslutet

Eftersom Älvdalens kommun står inför en demografisk utmaning och befolkningsprognosen visar på ett ökande antal och andel äldre invånare, vilket innebär en utmaning för kommunens uppdrag att tillhandahålla en god vård och omsorg om de äldre.

För närvarande finns en kompetensutmaning i att säkerställa tillräcklig personal för att bemanna två separata äldreboenden i norra Älvdalens kommun. Dessutom finns svårigheter inom hemtjänsten med att rekrytera till det ökade behovet av personal.

Genom att ha ett samlat boende i norr kan nu kommunen skapa en mer enhetlig, konsekvent och patientsäker vårdmiljö samt skapa förutsättningar för bibehållen kvalité i verksamheten. Detta bidrar till att säkerställa servicen till våra invånare, underlätta kompetensförsörjning, begränsa kommande kostnadsökningar samt möjliggöra effektivare lokalanvändning.

Justerat protokoll

När protokollet från sammanträdet är justerat går det bra att läsa det här på vår webb.

Protokoll och kallelser kommunstyrelsen

Senast uppdaterad: 13 mars 2024