Positiv utveckling för Älvdalens kommun

Kommunens ekonomi är relativt god och vid måndagens kommunfullmäktige antogs den nya kommunplanen som innehåller mål och budget fram till och med år 2024.

Kristian Koivumäki, ekonomichef i Älvdalens kommun

Kristian Koivumäki, ekonomichef i Älvdalens kommun

Kommunplanen för 2022 - 2024, som nu är antagen, innehåller Älvdalens kommuns mål och budget. Några av målen som presenteras i planen är att:

  • Älvdalen skall vara en grön kommun med bland annat ökad andel ekologiska eller närproducerade livsmedel inom kommunens verksamheter.
  • Älvdalen skall vara en växande kommun och därför ska minst 95 procent av hushållen ha tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund.
  • Medborgarna skall känna sig trygga i kommunen och vara nöjda med kommunens verksamheter.
  • Kommunens ekonomiska resultat ska uppgå till lägst 2,0 procent av skatteintäkterna under 2022 - 2024.

Den ekonomiska utvecklingen ser riktigt bra ut och kommunens ekonomichef Kristian Koivumäki förklarar varför:

Skatteutvecklingen 2020 - 2021 har varit väldigt gynnsam, framför allt med hjälp av ökade generella och riktade statsbidrag. Dessutom har kostnadsutjämningen gjorts om från och med 2020, något som gynnar Älvdalens kommun som är en glest befolkad kommun med många äldre invånare.

Kostnadsutjämning fungerar så att kostnadsskillnader som beror på åldersstruktur, socioekonomiska förhållanden och geografi jämnas ut mellan kommuner. Skatteintäkter omfördelas därmed framförallt till kommuner som har en hög andel äldre och barn

Ytterligare en bidragande orsak till den goda ekonomin är att år 2020 ökade skatteintäkterna med 3,3 procent. Prognosen för 2021 är 4,5 procent och under perioden 2022 - 2024 förväntas ökningen vara omkring eller under 2 procent.

Tack vare den här positiva utvecklingen kommer verksamheternas ramar att höjas med ungefär tio miljoner kronor för andra året i rad, konstaterar en nöjd ekonomichef.

Några av de förändringar som görs i budgeten från och med 2022:

  • Äldreomsorgen får två miljoner kronor mer för fortsatt god kvalité inom äldreomsorgen.
  • Gymnasieskolan får en miljon mer eftersom fler söker sig till gymnasiet, bland annat till Älvdalens Utbildningscentrum
  • För hantering av effekterna av Covid-19 får grundskolan en halv miljon.
  • 600 000 kronor satsas för återöppnande av Idre simhall.
  • Kommunikation, personal och löneservice får dela på en miljon kronor för utveckling av sina verksamheter.
Senast uppdaterad: 16 november 2021