Ekonomi och budget

Hit går dina skattepengar. Här kan du se en sammanställning över hur dina skattekronor fördelades samt få en överblick över kommunens ekonomi, budget och årsredovisningar.

Hand som håller i 20 50 och 200 sedel för ekonomi och budget

Så här fördelas en hundralapp till kommunens verksamheter

Kronor
(2022)

Verksamheter

40 kr

Barn och utbildning

För- grund- och gymnasieskola, fritids, grundsärskola och elevhälsa

39 kr

Vård- och omsorg

Särskilt boende, hemtjänst, individ- och familjeomsorg, LSS, psykiatri, hälso och sjukvård

12 kr

Samhällsutveckling

Näringsliv, räddningstjänst, kultur, fritid, plan, bygg, miljö och bredband

8 kr

Internstöd

Personal, bemanning, upphandling, lön, beredskapssamordning, ekonomi, kost, kommunikation, samisk samordning.

1 kr

Politik

Kommunfullmäktiges verksamheter, revision och jävsnämnd

En stor del av kommunens pengar kommer in via skatteintäkter och de generella statsbidragen. Under 2022 blev kommunens intäkter 678 miljoner kronor. Fördelningen kan du se i tabellen nedanför.

Härifrån kommer kommunens pengar, utfall från 2022

Andel i procent

Vad

50 procent

Skatteintäkter

31 procent

Generella statsbidrag, utjämning
och kommunal fastighetsavgift

8 procent

Riktade stadsbidrag

6 procent

Taxor och avgifter

3 procent

Hyror och arrenden

2 procent

Försäljningsintäkter

1 procent

Finansiella intäkter

Varje år fastställer kommunfullmäktige en kommunplan som innehåller mål, budgetramar och investeringsplan för kommunen. Kommunplanen beskriver vad kommunen vill åstadkomma och fokusera på inom verksamheten.

Här kan du läsa de senaste kommunplanerna.

Kommunens årsredovisning berättar vad kommunen har jobbat med under året. I årsredovisningen följs kommunplanen upp och redovisar vad varje verksamhet har gjort samt hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagen ingår i årsredovisningen.

Här kan du läsa de senaste årsredovisningarna.

Kommunen ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, en delårsrapport, för verksamheten från räkenskapsårets början.

Delårsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Här kan du läsa de senaste delårsrapporterna.

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den inkomstskatt som medborgarna betalar varje månad.

Kommunalskatten består av två delar.

  • Skatt till kommunen
    Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt till kommunen. I Älvdalens kommun uppgår skattesatsen under inkomstår 2023 till 22,79 kronor per hundralapp, det vill säga 22,79 procent av den beskattningsbara inkomsten.
  • Skatt till Region Dalarna
    Skatten till Region Dalarna, det vill säga det tidigare Landstinget, uppgår inkomståret 2023 till 11,63 kronor per hundralapp eller 11,63 procent av beskattningsbar inkomst.

Svenska kyrkan och begravningsavgift
Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du en avgift på 1,13 procent dit. Oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte så betalar du en begravningsavgift på 0,253 procent.

Den 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att fakturor som en leverantör utfärdar till en myndighet eller offentlig förvaltning ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering.

Senast uppdaterad: 30 maj 2023