Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Ekonomi och budget

Hit går dina skattepengar. Här kan du se en sammanställning över hur dina skattekronor fördelades samt få en överblick över kommunens ekonomi, budget och årsredovisnigar.

Hand som håller i 20 50 och 200 sedel för ekonomi och budget

Så här fördelas en hundralapp till kommunens verksamheter

Kronor 2017

Verksamheter

36 kr

Barn och utbildning

För- grund- och gymnasieskola, fritids, grundsärskola, musikskola och elevhälsa

34 kr

Vård- och omsorg

Särskilt boende, hemtjänst, individ- och familjeomsorg, LSS, psykiatri, hälso och sjukvård

19 kr

Samhällsutveckling

Integration, näringsliv, arbetsmarknad, räddningstjänst, kultur, fritid, plan, bygg, miljö och infrastruktur

8 kr

Intern service

Kontaktcenter, personal, ekonomi, kost, lön, kommunikation, beredskapssamordning, samisk samordning.

3 kr

Politik

Kommunfullmäktiges verksamheter, revision och jävsnämnd

En stor del av kommunens pengar kommer in via skatteintäkter och de generella statsbidragen.

Härifrån kommer kommunens pengar, utfall från 2019

Andel i procent

Vad

53 procent

Skatteintäkter

29 procent

Generella stats- och utjämningsbidrag

9 procent

Övriga bidrag

6 procent

Taxor och avgifter

4 procent

Övriga intäkter

Varje år fastställer kommunfullmäktige en kommunplan som innehåller mål, budgetramar och investeringsplan för kommunen. Kommunplanen beskriver vad kommunen vill åstadkomma och fokusera på inom verksamheten.

Här kan du läsa de senaste kommunplanerna.

Kommunens årsredovisning berättar vad kommunen har jobbat med under året. I årsredovisningen följs kommunplanen upp och redovisar vad varje verksamhet har gjort samt hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagen ingår i årsredovisningen.

Här kan du läsa de senaste årsredovisningarna.

Kommunen ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, en delårsrapport, för verksamheten från räkenskapsårets början.

Delårsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Här kan du läsa de senaste delårsrapporterna.

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den inkomstskatt som medborgarna betalar varje månad.

Kommunalskatten består av två delar.

  • Skatt till kommunen
    Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt till kommunen. I Älvdalens kommun uppgår skattesatsen under inkomstår 2019 till 22,79 kronor per hundralapp, det vill säga 22,79 procent av den beskattningsbara inkomsten.

  • Skatt till Region Dalarna
    Skatten till Region Dalarna, det vill säga det tidigare Landstinget, uppgår inkomståret 2019 till 11,63 kronor per hundralapp eller 11,63 procent av beskattningsbar inkomst.

Svenska kyrkan och begravningsavgift
Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du en avgift på 1,13 procent dit. Oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte så betalar du en begravningsavgift på 0,253 procent.

Den 1 april 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att fakturor som en leverantör utfärdar till en myndighet eller offentlig förvaltning ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering.

 

Senast uppdaterad: 5 juni 2020