Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget ska ge dig med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget boende.

Bidraget för bostadsanpassning kräver vissa förutsättningar för att kunna beviljas. Innan du ansöker är det viktigt att läsa nedanstående information eftersom bidraget kräver vissa förutsättningar för att kunna beviljas.

Kommunen kan ge bidrag för en anpassning av en permanentbostad till den som har en funktionsnedsättning. Bidraget kan lämnas till en åtgärd som är nödvändig för att ge en person med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bostadsanpassningsbidraget är behovsprövat. Det innebär att ditt behov av bostadsanpassningen bedöms innan du beviljas bidraget. Din ansökan ska lämnas in tillsammans med ett intyg från en arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker att du faktiskt behöver den sökta anpassningen. Det kan därför vara en bra idé om du också ber den som skrivit ditt intyg att hjälpa dig när du fyller i din ansökan. Om det handlar om stora anpassningar bör intygsskrivaren också lämna förslag till lämplig lösning, ett så kallat åtgärdsförslag.

Lämna eller skicka in din ansökan tillsammans med intyg från din arbetsterapeut till Älvdalens kommun.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag , 1019.6 kB.Fullmakt till handläggande tjänsteman av bostadsanpassningsbidrag , 549.4 kB.

Är du vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning ska du ange barnet som sökande av bidrag. Har du svårt att göra ansökan på egen hand kan du be ett ombud om hjälp. Ditt ombud behöver då en fullmakt.

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad så att du kan leva så normalt som möjligt i din egen bostad.

Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad oavsett om du hyr den, bor i bostadsrätt eller i eget hus. Bostaden måste vara din permanentbostad, du kan alltså inte få bidrag för ditt fritidshus.

Bidraget ges för att underlätta vissa viktiga sysslor och fasta funktioner i hemmet. Med fasta funktioner menas sånt som man normalt inte tar med sig om man flyttar.

Exempel på bidragsberättigade funktioner:

 • Förflytta sig i bostaden
 • Sova och vila
 • Sköta hygienen
 • Laga mat och äta
 • Ta sig in och ur bostaden

Bidraget kan till exempel användas för

 • att ta bort trösklar
 • montering av stödhandtag eller räcken
 • anpassa nivåskillnader med hiss eller ramp
 • byta ut badkaret mot dusch
 • installation av spisvakt
 • förstärka fast belysning i kök och badrum
 • installation av dörrautomatik på lägenhetsdörr, entrédörr, hissdörr och dörr till allmänt utrymme.

Bidraget får inte användas för att ersätta ett normalt underhåll av bostaden.

Om behovet av en anpassning kan tillgodoses med hjälpmedel från kommunen eller Region Dalarna beviljas inget bidrag till bostadsanpassning. Det kan till exempel vara badbräda till ditt badkar.

Bidrag beviljas inte heller till åtgärder som beror på byggnadstekniska brister, eftersatt underhåll, avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner.

Bidrag beviljas vanligtvis inte heller om bostaden avviker från lagens krav på tillgänglighet och användbarhet, för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Dock kan bidrag i sådana fall beviljas om det inte är sökanden som avvikit från kraven när huset uppfördes eller ändrades.

För att bidrag ska kunna beviljas så kan du behöva medgivande för anpassningen. Här är några exempel:

 • Bor du i hyresrätt ska fastighetsägaren godkänna. Finns det fler personer med i hyreskontraktet måste även dessa godkänna.
 • För bostadsrätt ska bostadsrättsföreningens styrelse godkänna. Finns flera ägare till bostadsrätten måste samtliga ge sitt medgivande.
 • Gäller anpassningen eget hus måste alla dess ägare ge sitt godkännande.
 • I samtliga fall måste de som äger bostaden avstå från krav på återställande.

Det är alltså viktigt att medgivandet du erhåller är skriftligt och att det framgår vad som gäller om du eventuellt flyttar.

Du äger själv den anpassning som du erhållit bidrag för. Du har ansvar för underhåll och eventuell reparation av anpassningen. Du har även ansvar för service och besiktning om anpassningen kräver det.

Du kan ansöka om bidrag för reparationer, service och besiktning av anpassningen. Bidrag kan beviljas om felet är av teknisk art, men inte om man använt anpassningen på fel sätt.

Du bör se över din hemförsäkring vid anpassningar av teknisk art.

Om du ska flytta är det viktigt att du gör ett genomtänkt val av ny bostad. Är den nya bostaden uppenbart olämplig för din funktionsnedsättning får du inte bidrag för vissa åtgärder.

Det handlar om brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

Om du själv begär in offert måste entreprenören ha F-skattsedel. Det är alltid du som är beställare gentemot entreprenören.

Kommunen är aldrig beställare eller utförare av anpassning. Detta är för att konsumenttjänstlagen ska gälla för dig i ditt hem som anpassningen utförs.

I ärenden med mer omfattande anpassning kan handläggaren kräva in en kopia på anbud/offert eller kostnadsberäkning, plan- och uppställningsritningar samt ritningar över bostaden före respektive efter ändring/anpassning.

Ibland krävs det bygglov för anpassningen eller anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd som till exempel för hiss.

Ansök om bygglov , 663.8 kB.

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd , 394.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Lämna, mejla, eller skicka in ansökan/anmälan till Älvdalens kommun.

Observera att ROT-avdrag inte kan nyttjas samtidigt med bidrag till bostadsanpassning.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024