Rökfria miljöer

För att skydda människor mot passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. Rökförbudet gäller inte endast tobak, utan även elektroniska cigaretter, örtprodukter och andra produkter som motsvarar rökning. Syftet är också att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka.

 • Barn- och ungdomsverksamhet
  daghem, fritidshem, förskolor, grund- och gymnasieskolor samt fritidsgårdar. Reglerna gäller även då lokalen används för annat syfte på kvällen och på tider då skolverksamhet inte bedrivs. Rökförbudet gäller på skolgårdar och sådana utomhusplatser inom som jämställs med skolgårdar.
 • Hälso- och sjukvård
  Rökförbud gäller i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård, exempel sällskapsrum, motionslokaler, gruppbostäder och behandlingshem. 
 • Restauranger
  Rökförbudet gäller alla restauranger och serveringsställen, platser där det säljs mat eller dryck och där det ges möjlighet att äta på stället. Rökförbudet gäller även lokaler av mer tillfälligt slag, exempel tält och liknande med väggar och tak. Det går att inrätta speciella rökrum inomhus men då är det inte tillåtet att ta med sig mat och dryck in i rökrummet.
 • Lokaler med tillträde för allmänheten
  Rökförbud gäller i övriga lokaler om allmänheten har tillträde till dessa. Exempel expeditioner hos myndigheter, banker, butiker och frisersalonger.
 • Idrotts- och lekplats
  Rökförbudet gäller inhägnade platser utomhus som främst är avsedda för idrottsutövning. Det gäller även om de används till något annat, exempel konsert. Rökförbudet gäller även på lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning
  Rökförbud gäller i lokaler när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning anordnas i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen, exempel olika möten, teaterföreställningar, konserter, biografer, sporttävlingar och marknader.
 • Kollektivtrafik
  Rökförbud gäller på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som lär avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel, samt områden utomhus. T ex bussar, tåg, flygplan, färdtjänstbilar, taxi i allmänhet. Väntsalar, biljetthallar, korridorer, perronger, busshållplatser och taxizoner.
 • Entréer
  Rökförbud gäller även vid entréer till lokaler och utrymmen som tagits upp ovan.
 • Arbetslokaler
  När det gäller arbetslokaler eller liknande lokaler där det finns arbetstagare är det Arbetsmiljöverket som har tillsyn över att arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök. För mer information kontakta Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Det är ägaren eller den som äger eller hyr lokalen eller utrymmet som ansvarar för att bestämmelserna följs (tobakslagen 6 kap 8§).

Den som är ansvarig ska skylta tydligt och informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får den avvisas (tobakslagen 6 kap 9 §).

Störs du av rökning skall du i första hand ta upp det med den som är ansvarig. Blir det ingen förändring eller om du har andra frågor om rökfria miljöer kan du höra av dig till Älvdalens kommun, 0251 – 313 00.

Det är kommunen som ansvarar för tillsynen av rökfria miljöer och kommunen arbetar efter en tillsynsplan gällande detta.

Kommunen har även rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för sin tillsyn enligt denna lag. Kommunen har rätt att få tillträde till området, lokaler och andra utrymmen som berörs av denna lag eller anslutande föreskrifter (tobakslagen 7 kap 17-18 §§).

Kommunen får meddela förelägganden eller förbud och sätta ut vite som så behövs för att denna lag ska följas (tobakslagen 7 kap 9 §).

Senast uppdaterad: 20 april 2022