Miljöfarlig verksamhet

Verksamheter som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön kallas för miljöfarliga verksamheter. Det kan röra sig om allt i från djurhållning och livsmedelsproduktion till utvinning av olja eller naturgrus. Beroende på vad du vill göra kan det krävas samråd, tillstånd eller anmälan innan du får starta upp din verksamhet.

Enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken är den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd, som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön, skyldig att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten.

Även i tveksamma fall bör en anmälan göras. Om naturmiljön skadats och en anmälan inte har gjorts är det den som har utfört åtgärden som ska visa att reglerna har följts. I annat fall kan det bedömas som ett miljöbrott.

Samrådsverksamheter i Älvdalens kommun hanteras av länsstyrelsen.

Mer information om vad som menas med naturmiljö, exempel på samrådsärenden och hur ett samrådsärende går till, hittar du på länsstyrelsens hemsida.

Verksamheter som betecknas med bokstaven "C", så kallade "C-verksamheter", i miljöprövningsförordningen prövas av kommunens myndighetsnämnd.

För att ta reda på om din verksamhet är anmälningspliktig ska du använda dig av miljöprövningsförordningen.

Miljöprövningsförordning (2013:251) på Sveriges riksdags hemsida Länk till annan webbplats.

I anmälningsärendet prövar vi verksamhetens lämplighet. Därefter riskklassar vi verksamheten. Graden av risk avgör vilken årlig tillsynstid verksamheten tilldelas vilket i sin tur avgör storleken på den årliga tillsynsavgiften.

Anmäl din verksamhet

Anmälan, inklusive bilagor, ska vara inskickad till oss senast sex veckor innan planerad driftstart. Knappen nedan tar dig till blanketten som kan fyllas i digitalt. Om du lämnar in ett bra underlag med en komplett ifylld anmälan går handläggningen av ditt ärende snabbare. Om du startar innan vi tagit beslut i ärendet, finns risk att företaget måste ändra det som redan gjorts.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet , 506.4 kB.

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar i din anmälningspliktiga verksamhet som påverkar hälsa eller miljö så måste du anmäla även det till oss. Kontakta oss om du har frågor.

Verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalken prövas av länsstyrelsen ("B-verksamheter") eller av Mark- och miljödomstolen ("A-verksamheter") beroende på vilken typ av verksamhet det gäller. Mark- och miljödomstolen prövar även vattenverksamheter.

Kommunen får möjlighet att yttra sig över tillståndsansökan innan beslut fattas.

Eventuella önskemål om villkorsändringar i beslutat tillstånd handläggs i allmänhet av länsstyrelsen. Ändringar av mindre karaktär kan även handläggas av kommunens miljökontor.

För tillståndspliktiga verksamheter gäller, utöver kravet på egenkontroll, att verksamheten årligen ska lämna in en miljörapport till kommunens miljökontor.

Alla miljöfarliga verksamheter ska bedriva egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är att hindra olägenheter för människors hälsa och miljön redan innan de uppstått. Du ska veta hur din verksamhet påverkar omgivningen och hur du ska göra för att minimera företagets störningar.

Egenkontrollprogram hos tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter

Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter ska ha ett skriftligt egenkontrollprogram där företagets organisation, rutiner och åtgärder för att säkerställa att miljölagstiftningen följs ska framgå. Verksamheten ska ha fastställda rutiner för val av kemikalier, kemikalieförvaring, energianvändning, avfallshantering osv. Dokumentet ska kunna visas upp vid inspektion. Enligt miljöbalken är det du som verksamhetsutövare som ska visa att lagstiftningen följs.

Egenkontrollen hos övriga verksamheter

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som inte behöver anmälas ska också bedriva egenkontroll för att minimera sina störningar på omgivningen. Rutinerna i dessa verksamheter behöver inte vara nedskrivna, men ska kunna redogöras för om tillsynsmyndigheten begär det.

Den 30 september 2019 antog kommunfullmäktige ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan ska täcka miljökontorets kostnader för tillsyn av verksamheter och handläggning av ärenden och är utformad så att tillsyn främst bedrivs där riskerna är som störst.

Timtaxan år 2020 är 1 027 kr

Här kan du läsa taxan med bilagor som är fastställd av kommunfullmäktige.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område , 2.2 MB.

Tillstånd eller anmälan?

  • A-anläggningar. T.ex. flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.
  • B-anläggningar. T.ex. avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
  • C-anläggningar. T.ex. husbehovstäkter, bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.
Senast uppdaterad: 12 april 2022