Miljöfarlig verksamhet

Verksamheter som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön kallas för miljöfarliga verksamheter. Det kan röra sig om allt i från djurhållning och livsmedelsproduktion till utvinning av olja eller naturgrus. Beroende på vad du vill göra kan det krävas samråd, tillstånd eller anmälan innan du får starta upp din verksamhet.

Enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken är den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd, som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön, skyldig att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten.

Även i tveksamma fall bör en anmälan göras. Om naturmiljön skadats och en anmälan inte har gjorts är det den som har utfört åtgärden som ska visa att reglerna har följts. I annat fall kan det bedömas som ett miljöbrott.

Samrådsverksamheter i Älvdalens kommun hanteras av länsstyrelsen.

Mer information om vad som menas med naturmiljö, exempel på samrådsärenden och hur ett samrådsärende går till, hittar du på länsstyrelsens hemsida.

Verksamheter som betecknas med bokstaven "C", så kallade "C-verksamheter", i miljöprövningsförordningen prövas av kommunens myndighetsnämnd.

För att ta reda på om din verksamhet är anmälningspliktig ska du använda dig av miljöprövningsförordningen.

Miljöprövningsförordning (2013:251) på Sveriges riksdags hemsida Länk till annan webbplats.

I anmälningsärendet prövar vi verksamhetens lämplighet. Därefter riskklassar vi verksamheten. Graden av risk avgör vilken årlig tillsynstid verksamheten tilldelas vilket i sin tur avgör storleken på den årliga tillsynsavgiften.

Anmäl din verksamhet

Anmälan, inklusive bilagor, ska vara inskickad till oss senast sex veckor innan planerad driftstart. Knappen nedan tar dig till blanketten som kan fyllas i digitalt. Om du lämnar in ett bra underlag med en komplett ifylld anmälan går handläggningen av ditt ärende snabbare. Om du startar innan vi tagit beslut i ärendet, finns risk att företaget måste ändra det som redan gjorts.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet , 506.4 kB.

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar i din anmälningspliktiga verksamhet som påverkar hälsa eller miljö så måste du anmäla även det till oss. Kontakta oss om du har frågor.

Verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalken prövas av länsstyrelsen ("B-verksamheter") eller av Mark- och miljödomstolen ("A-verksamheter") beroende på vilken typ av verksamhet det gäller. Mark- och miljödomstolen prövar även vattenverksamheter.

Kommunen får möjlighet att yttra sig över tillståndsansökan innan beslut fattas.

Eventuella önskemål om villkorsändringar i beslutat tillstånd handläggs i allmänhet av länsstyrelsen. Ändringar av mindre karaktär kan även handläggas av kommunens miljökontor.

För tillståndspliktiga verksamheter gäller, utöver kravet på egenkontroll, att verksamheten årligen ska lämna in en miljörapport till kommunens miljökontor.

Den som har eller tänker bygga en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen. Detta ska göras genom registrering via en e-tjänst.

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?
En förbränningsanläggning är medelstor om den sammanlagda installerade tillförda effekten är mellan 1 och 50 MW (megawatt) och har ett utsläpp till en och samma skorsten. På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information och vägledning om bestämmelser för medelstora förbränningsanläggningar.
Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

När ska registreringen göras?

En ny anläggning ska registreras innan den tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 20 december 2018.

Övriga anläggningar, ska registreras enligt övergångsreglerna i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats. vilket innebär följande:

 • Senast 1 januari 2024 om anläggningens effekt är högre än 5MW.
 • Senast 1 januari 2029 om anläggningens effekt är högst 5MW.

Registreringen ska ske genom en e-tjänst och informationen ska därefter offentliggöras på en webbplats som tillhör myndigheten.

Länk till e-tjänsten kommer inom kort.

Vilka uppgifter ska lämnas i e-tjänsten?

 • Företagsnamn (verksamhetsutövare), organisationsnummer och företagets säte
 • Anläggningens namn, fastighetsbeteckning och adress, kontaktuppgifter som telefon och e-post
 • X- och Y-koordinater enligt SWEREF 99 TM (EPSG:3006) om anläggningen är stationär
 • Datum när anläggningen togs eller tas i drift.
 • Anläggningens typ med användning av beteckningarna dieselmotor, gasturbin, tvåbränslemotor, annan motor eller annan medelstor förbränningsanläggning.
 • Anläggningseffekten i megawatt (MW)
 • Anläggningens verkningsgrad
 • Typ av reningsutrustning
 • Förväntat/beräknat antal årliga drifttimmar och genomsnittlig last vid drift.
 • Typ av bränslen och andel bränslen som förbränns eller avses förbrännas, med beteckningarna fast biomassa, övriga fasta bränslen, dieselbrännolja, flytande biobränsle, naturgas och andra gasformiga bränslen än naturgas.
 • Anläggningens sektor eller industrienhet, med användning av tillämplig NACE-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden samt med användning av tillämplig standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-kod).

Är Länsstyrelsen din tillsynsmyndighet?
Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet så är även Länsstyrelsen tillsynsmyndighet för förbränningsanläggningen. Om Länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet så registrerar du din anläggning i deras e-tjänst.

Medelstora förbränningsanläggningar i Älvdalen kommun
Här offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade. För närvarande har vi inte registrerat några anläggningar.

Alla miljöfarliga verksamheter ska bedriva egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är att hindra olägenheter för människors hälsa och miljön redan innan de uppstått. Du ska veta hur din verksamhet påverkar omgivningen och hur du ska göra för att minimera företagets störningar.

Egenkontrollprogram hos tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter

Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter ska ha ett skriftligt egenkontrollprogram där företagets organisation, rutiner och åtgärder för att säkerställa att miljölagstiftningen följs ska framgå. Verksamheten ska ha fastställda rutiner för val av kemikalier, kemikalieförvaring, energianvändning, avfallshantering osv. Dokumentet ska kunna visas upp vid inspektion. Enligt miljöbalken är det du som verksamhetsutövare som ska visa att lagstiftningen följs.

Egenkontrollen hos övriga verksamheter

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som inte behöver anmälas ska också bedriva egenkontroll för att minimera sina störningar på omgivningen. Rutinerna i dessa verksamheter behöver inte vara nedskrivna, men ska kunna redogöras för om tillsynsmyndigheten begär det.

Den 30 september 2019 antogs taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område av kommunfullmäktige. Taxan ska täcka miljökontorets kostnader för tillsyn av verksamheter och handläggning av ärenden och är utformad så att tillsyn främst bedrivs där riskerna är som störst.

Timtaxan år 2024 är 1 093 kr

Vill du ta del av taxan i sin helhet kan du höra av dig till kontaktcenter.

Tillstånd eller anmälan?

 • A-anläggningar. T.ex. flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.
 • B-anläggningar. T.ex. avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
 • C-anläggningar. T.ex. husbehovstäkter, bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.
Senast uppdaterad: 3 januari 2024