Plus och minus när företagarna betygsätter det lokala företagsklimatet

Publicerad: 22 augusti 2023 Uppdaterad: 31 augusti 2023

Både positivt och negativt från företagarna när regionchefen från Svensk näringsliv presenterade det sammanfattade omdömet av företagsklimatet i Älvdalens kommun.

Graf över det sammanfattade omdömet av företagsklimatet i kommunen. Grafen visar att det under åren har gått upp och ner.

Den 21 augusti 2023 var Svenskt näringsliv regionchef Henrik Navjord på Hotell Älvdalen för att tillsammans med lokala företagare, kommunpolitiker och tjänstepersoner diskutera det lokala företagsklimatet med utgångspunkt från den årliga enkätundersökningen som branschorganisationen skickar ut till företagare varje år.

Bättre genomsnittligt betyget trots visst missnöje

Med god representation från både företagare, kommunledning och politiken gavs goda chanser till en konstruktiv dialog. Det var positivt att det generellt skett många förändringar i rätt riktning jämfört med föregående år och Älvdalens kommun klättrar i det genomsnittliga betyget från företagare i kommunen. Ändå fanns det ett visst missnöje och förbättringspotential på vissa områden menade flertalet företagare. Framför allt lyftes utmaningarna med Länsstyrelsens överraskande nedslag på ansökan om reningsverksplanen för exploateringen i norra kommundelen. Av naturliga skäl så fanns det från besöksnäringsföretagen stor oro som äventyrar investeringsplaner om inte snabba nya förändrade förutsättningar kommer på plats. Positivt är att Svenskt näringsliv redan påbörjat en dialog och kommit överens med Länsstyrelsen Dalarna att inleda ett ettårigt samarbete med översyn av Länsstyrelsens myndighetsutövning och sökte uppdrag för detta. Det rådde koncensus kring frågans betydelse av mötesdeltagarna och ambitionen att samverka för att tillsammans med politiken, kommunledning, näringsliv och branschorganisationer söka en hållbar lösning.

Önskemål och rådgivning i samband med kontroller

Vidare lyftes utmaningar och det pågående arbete som sker för en likvärdig nationell myndighetsutövning när det kommer till alkoholtillsynen. Företagen uppfattar ändå att det finns en stark politisk vilja till att se över de lokala riktlinjerna för myndighetsutövning gällande alkoholtillsynen. Samtidigt som både kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör påpekar gränsdragningen att det är myndighetsnämnden som har beslutanderätt i frågan. Flertalet företagare vittnade om en stark fokus på regeltillämpning i stället för önskemålet om hjälpande dialog och råd utifrån lagstiftningen. Detta till trots så har betyget för kontakt med de kommunala tjänstepersonerna stigit rejält i betyg sedan i fjol.

Kommande upphandlingar för lokala företag

En annan fråga som fick en del diskussionstid var hur vi tillsammans kan arbeta för öka andelen lokala leverantörer i kommunala upphandlingar. Upphandlingschefen kunde redogöra för de fokusområden som man från Mora, Orsa och Älvdalens gemensamma upphandlingsenhet arbetar med. Till exempel möjligheten till tidig dialog, träffa lokala leverantörer, visning av upphandlingssystem, skicka ut upphandlingsunderlag i god tid med mera. Upphandlingsenheten flaggade också för att det under 2023 kommer flertalet stora upphandlingar som berör lokala företag till exempel inom bygg, måleri och vägunderhåll.

Tips från andra kommuner

Henrik guidade oss igenom enkätens respektive delområden och avslutade med att visa på lärdomar och tips från den kommun som det senaste året fått bäst betyg det vill säga Vårgårda kommun. Där de bland annat ökat tillgängligheten av kommunala tjänstepersoner och politiker genom att bjuda in till sopplunch med kommundirektör och kommunalråd en gång i månaden.

Samverkansråd som ger goda förutsättningar för bra företagsklimat

Att vi nu har många viktiga samverkansråd och forum på plats så som företagskonferens, företagsmässa, samrådsmöten, näringslivsråd, kompetensråd Norra Dalarna, näringslivsfrukost, företagarbesök av Älvdalens kommun ger goda förutsättningar för en fortsatt god utveckling av företagsklimatet i Älvdalens kommun.

Vill du också påverka?

Vill man vara med och påverka samtalen och bidra till ett attraktivt företagsklimat i Älvdalen går det utmärkt att vända sig till näringslivskontoret som ger stöd och tips på hur vi tillsammans kan verka för det goda samhället.

Samtalen fortsatte på plats med en gemensam lunch innan mötesdeltagarna skiljdes åt för att omsätta den positiva energin i samtalen till fortsatt arbete i respektive verksamhet.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2023