Visselblåsarfunktion

I vår visselblåsarfunktion kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden i kommunens verksamheter. Rapporteringssystemet hanteras av en oberoende mottagare.

Närbild på händer som skriver på ett tangentbord

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för Älvdalens kommun.

Genom visselblåsarfunktionen kan medarbetare rapportera misstanke om att en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Älvdalens kommun har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen omfattar också medarbetare inom Älvdalens kommun som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem.

De allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Det finns ett lagstadgat skydd för visselblåsare som tillhör någon av följande personkategorier:

 • Anställda och arbetssökande
 • Volontärer och praktikanter
 • Personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • Egenföretagare.

Läs mer om lagskyddet på Regeringens webbplats. Länk till annan webbplats.

Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Vid ärenden av denna typ ska du istället kontakta din närmaste chef eller chefens chef. Om det inte känns rätt kan du vända dig direkt till personalenheten eller en facklig företrädare.

Upplever du dig vara utsatt för kränkande särbehandling (mobbning), trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska du skyndsamt berätta för din chef eller någon annan som du har förtroende för exempelvis en kollega, personalenheten eller skyddsombud.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till kontaktcenter på telefonnummer 0251-313 00 eller via e-post till kommun@alvdalen.se. För en felanmälan använder du vårt formulär på webbplatsen.

För att göra en anmälan om missförhållanden behöver du använda ett system som heter Qnister och skicka in din anmälan via deras e-tjänst. För att säkerställa din anonymitet bör du undvika att lämna en anmälan medan du är ansluten till kommunens WiFi-nätverk (MOA eller MOA Guest).

Länk till e-tjänst

Kopiera in texten nedan till adressfältet i din webbläsare för att komma till e-tjänsten:
https://whistle.qnister.com/alvdalenskommun

Poster/affisch

Du kan också ladda ner Qnisters poster som innehåller länk och QR-kod till anmälan.

Poster/affisch på svenska.pdf , 1.4 MB.

Poster/affisch på engelska.pdf , 696.2 kB.

Övriga kontaktvägar

Om du inte vill använda webbformuläret kan du även tala in din rapport på telefonnummer 036-330 07 40 eller boka ett personligt möte på telefonnummer 036-330 07 41. Observera att Qnister inte kan garantera anonymitet här på samma sätt som via webbformuläret.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Ändamålet med behandlingen är att kunna uppfylla de lagkrav som ställs på organisationen att tillhandahålla visselblåsning och genomföra den utredning som ärendena kräver. Ändamålet är också att behandla personuppgifter där det är nödvändigt i samband med uppföljningsärenden. Detta innebär att vi kan behöva behandla personuppgifter för att:

 • Hantera rapporterade visselblåsningsärenden,
 • Tillvarata organisationens rättigheter och skyldigheter utifrån de oegentligheter som framkommer i visselblåsningsärenden,
 • Uppfylla de lagkrav som ställs på organisationen.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med visselblåsningsärenden är som utgångspunkt rättslig förpliktelse enligt 5 kap. 2 § i lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med uppföljning av visselblåsningsärenden och andra åtgärder som vidtas med anledning av ett inrapporterat ärende är fullgörande av rättslig förpliktelse eller allmänt intresse i att tillvarata sina rättigheter utifrån misstänkta eller konstaterade oegentligheter.

Utlämnande av uppgifter och personuppgiftsbiträden

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter (till exempel polismyndighet i de fall visselblåsningsärenden leder till polisanmälan). Uppgifter kan också komma att lämnas ut till andra delar av verksamheter eller andra bolag inom samma koncern eller andra nämnder inom en kommun. i samband med utredning, uppföljning och åtgärdande med anledning av ett visselblåsningsärende.

Meddelanden som kommer in till oss blir som huvudregel allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta innebär att dessa diarieförs, registreras och vid en begäran kommer att prövas för utlämning. Utlämnande sker om det inte föreligger sekretess.

Behandling i samband med visselblåsningsärenden sker också hos personuppgiftsbiträden. Dessa får enbart agera på våra instruktioner vilket regleras särskilt i biträdesavtal.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter som förekommer i ett visselblåsningsärende kommer sparas i två år från det att ärenden avslutats.

Dina rättigheter som registrerad

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att:

 • få veta hur dina uppgifter har behandlats
 • få dina personuppgifter raderade eller rättade
 • få dina personuppgifter flyttade
 • när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör
 • lämna klagomål till Integritetsmyndigheten

Observera att dina rättigheter enligt ovan kan påverkas av den tystnadsplikt som gäller för visselblåsningsrelaterade uppgifter samt för de fall ett röjande gör att utredningen försvåras. Möjligheten att utöva dina rättigheter kommer att bedömas utifrån bland annat den rättsliga grunden och ändamålet för aktuell behandling.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, kontakta oss via dataskyddsombud@mora.se.

Senast uppdaterad: 27 november 2023