Skolinspektionens tillsyn av Buskoviusskolan och Strandskolan

Publicerad: 27 mars 2023

Skolinspektionens tillsyn av Buskoviusskolan och Strandskolan visar att Älvdalens kommun följer de bestämmelser som finns inom de flesta områden. Inom vissa områden finns dock brister som behöver åtgärdas.

Barn gör sin matteläxa.

Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet. Genom att ställa krav på att skolorna följer skollagens krav bidrar Skolinspektionen till att Sveriges skolor utvecklar sina verksamheter och genomför förbättringar.

Under hösten 2022 har Skolinspektionen gjort en tillsyn av Buskoviusskolan och Strandskolan i Älvdalens kommun. Nu har resultatet kommit och Skolinspektionen kan se att det finns brister som skolorna behöver åtgärda senast 23 augusti i år. Tillsynen visar även på positiva saker och att de båda skolorna inom många områden följer och jobbar efter de krav och bestämmelser som finns.

Det är bra att få ett kvitto på vad som fungerar och vad vi kan göra för att avhjälpa bristerna, säger Anna-Karin Olsson som är skolchef i Älvdalens kommun.

Tillsyn av Buskoviusskolan i Särna

I tillsynen har Skolinspektionen kontrollerat om Buskoviusskolan följer gällande bestämmelser om bland annat extra anpassningar, anmälan och utredning av elevers behov av särskilt stöd, beslut om att upprätta åtgärdsprogram, garantin för tidiga stödinsatser, extra studietid, ordningsregler, utredning med anledning av elevers olämpliga eller ordningsstörande beteende, skyldighet att anmäla kränkande behandling, planen mot kränkande behandling samt tillgång till elevhälsa.

Skolinspektionen har gjort intervjuer med elever, lärare och personal i elevhälsan samt lektionsobservationer. Skolinspektionen har även gjort en intervju med bland annat rektorn för Buskoviusskolan. Skolinspektionen har gått igenom hur skolan dokumenterar bland annat åtgärdsprogram, underlag från arbetet med garantin för tidiga stödinsatser, ordningsregler, planen mot kränkande behandling, anmälningar om kränkande behandling samt skolans systematiska kvalitetsarbete.

Brister som framkommit för Buskoviusskolan

Skolinspektionen har konstaterat att Buskoviusskolan inte följer gällande bestämmelser för

 • extra studietid
 • skyldighet att anmäla kränkande behandling.

För att åtgärda bristerna ska följande åtgärder vidtas.

 • Elever i årskurs 4 och 5 ska erbjudas tid för extra studietid.
 • Personalen ska anmäla när en elev blir utsatt för kränkande behandling.

Områden utan konstaterade brister för Buskoviusskolan

I delar av tillsynen finns inga konstaterade brister hos Buskoviusskolan och Skolinspektionen avslutar därför ärendet i följande delar:

 • extra anpassningar
 • anmälan och utredning av elevers behov av särskilt stöd
 • beslut om att upprätta åtgärdsprogram samt utformning av åtgärdsprogram
 • garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet
 • ordningsregler
 • utredning med anledning av elevers olämpliga eller ordningsstörande beteende
 • planen mot kränkande behandling
 • tillgång till elevhälsa.

Tillsyn av Strandskolan i Idre

I tillsynen har Skolinspektionen kontrollerat om Strandskolan följer gällande bestämmelser om anmälan och utredning av elevers behov av särskilt stöd, beslut om att upprätta åtgärdsprogram, garantin för tidiga stödinsatser, skyldighet att anmäla kränkande behandling, planen mot kränkande behandling samt tillgång till elevhälsa.

Skolinspektionen har gjort intervjuer med elever, lärare och personal i elevhälsan samt lektionsobservationer. Skolinspektionen har även gjort en intervju med bland annat rektorn för Strandskolan. Skolinspektionen har gått igenom hur skolan dokumenterar bland annat åtgärdsprogram, underlag från arbetet med garantin för tidiga stödinsatser, planen mot kränkande behandling samt anmälningar om kränkande behandling.

Brister som framkommit för Strandskolan

Skolinspektionen har konstaterat att Strandskolan inte följer gällande bestämmelser för

 • utredning av elever som har upprepad eller längre frånvaro
 • skyldighet att anmäla kränkande behandling.

För att åtgärda bristerna ska följande åtgärder vidtas:

 • Utredning av elever som har upprepad eller längre frånvaro. Skolan behöver bli bättre på att utreda långvarig frånvaro genom kartläggning, åtgärder och uppföljning.
 • Anmälan vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling. Skolan behöver bli bättre på att alltid anmäla, utreda och följa upp.

Områden utan konstaterade brister för Strandskolan

I delar av tillsynen finns inga konstaterade brister hos Strandskolan och Skolinspektionen avslutar därför ärendet i följande delar:

 • anmälan och utredning av elevers behov av särskilt stöd
 • beslut om att upprätta åtgärdsprogram samt utformning av åtgärdsprogram
 • garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet
 • planen mot kränkande behandling
 • tillgång till elevhälsa.

Vi ska nu så fort som möjligt åtgärda bristerna och ta fram en handlingsplan som vi ska redovisa till Skolinspektionen, säger Anna-Karin.

Senast uppdaterad: 27 mars 2023