Ny plan för kommunens ekonomi

Publicerad: 23 december 2022

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny plan för kommunens verksamheter och ekonomi. Planen sträcker sig tre år framåt och heter kommunplan 2023–2025.

Närbild av domarklubba i trä.

Varje år planerar kommunen för hur mycket pengar de olika kommunala verksamheterna kommer att kosta och hur mycket pengar kommunen får in via skatter, avgifter och bidrag under året som kommer. Det gör kommunen genom sin årliga budget.

Kommunen ska även varje år göra en ekonomisk planering för en treårsperiod enligt kommunallagen. Det är den planeringen som kommunen har gjort i sin kommunplan 2023–2025, som innehåller verksamhetsplaner och finansiella mål för de kommande tre åren.

Trots ekonomiskt utmanande tider framöver kan Älvdalens kommun genomföra satsningar och ändå budgetera med ett överskott på 5,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 1 procent av kommunens skatteintäkter. Detta jämfört med det finansiella målet om 2 procent.

Jag är glad över att vi kan göra satsningar inom skolan och äldreomsorgen trots den sämre ekonomiska utvecklingen. Tack vare de goda resultaten 2019–2022 har kommunen också en stabil ekonomi inför kommande år. ”, säger kommunalråd Peter Egardt.

Här är den prioriterade budgetökningen i kommunplan 2023–2025:

 • Kommunen fortsätter sin satsning på älvdalskan och förvaltningen erhåller ett budgettillskott på 0,6 miljoner kronor för att kunna erbjuda fler barn älvdalska.
 • För att minska sårbarheten inom barnomsorgen anställs en till dagbarnvårdare.
 • De äldre blir allt fler och därför erhåller äldreomsorgen även till 2023 en ökad budgetram (+1,5 miljoner kronor).
 • Omvärldsläget innebär ökade behov inom kris- och säkerhet. Därför satsas 0,7 miljoner kronor på ökad IT-säkerhet och årliga investeringar på 1,5 miljoner kronor för ökad krisberedskap.
 • Föreningslivet är viktigt för kommunen och därför ökas föreningsbidragen med 0,2 miljoner kronor.
 • Kommun- och regionanställda får från med 2023 ett förbättrat pensionsavtal. Detta ökar kommunens möjlighet att vara en attraktiv arbetsgivare och bidrar därmed till kompetensförsörjningen. Detta innebär en ökad kostnad på 6 miljoner kronor.
 • Den höga inflationen innebär ökade kostnader för bland annat livsmedel, bränsle, el samt räntor. Därför får kommunstyrelsen 2,4 miljoner kronor att fördela utifrån behov, samt 8,5 miljoner kronor för ökade hyreskostnader. Utöver detta ökar pensionsskulden på grund av den ökade inflationen med 8 miljoner kronor.
 • Totalt sett erhåller förvaltningarna en budgetökning med 25 miljoner kronor (5 procent) till 2023 jämfört med budgeten 2022.
 • Till 2023 ökar kommunens investeringar från 17 miljoner kronor till 24 miljoner kronor. Trots ökningen finansieras investeringarna utan lån. Investeringar görs framför allt för att fler ska få tillgång till snabbt bredband (5 miljoner kronor),
 • underhåll och nybyggnation av vägar (6 miljoner kronor) samt underhåll av lokaler (2,5 miljoner kronor).
 • Kommunens verksamhetsmässiga mål följer tidigare mål, bland annat ska kommunen fortsätta att öka tillgången på byggbar mark.

Kommunfullmäktige fastställde kommunplanen vid sitt möte den 19 december 2022.

Senast uppdaterad: 23 december 2022