Kommunens goda ekonomi skapar utrymme för fortsatta satsningar

Det goda resultatet för 2021 är en följd av att kommunen har haft ordning och reda på sina finanser. Plusresultatet skapar möjligheter för kommande satsningar.

Kjell Tenn, kommunstyrelsens ordförande, talar i talarstol under kommunfullmäktiges möte

Kjell Tenn, kommunstyrelsens ordförande

Kommunens ekonomiska resultat för 2021 uppgår till 28,8 miljoner kronor. Det är 18, 8 miljoner kronor högre än budgeterat och motsvarar 5,5 procent av skatteintäkterna. Målet var ett överskott på 10 miljoner kronor och 2,0 procent av skatteintäkterna.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Tenn säger:

Tack vare statens hjälpande hand med statsbidrag under coronapandemin och ett förändringsarbete inom våra egna verksamheter har vi använt våra medel på ett ansvarsfullt sätt.

Utöver det har kommunen erhållit 3 miljoner kronor i statlig kompensation för sjuklönekostnader samt flera nya statsbidrag inom bland annat individ- och familjeomsorgen (1,7 miljoner) och skola (0,8 miljoner).

Den enskilt största avvikelsen mot budget är skatteintäkterna som ökade med 15 miljoner kronor mer än budgeterat. Totalt ökade skatteintäkterna med 30,6 miljoner kronor jämfört med 2020, varav 4 miljoner kronor var ett nytt statsbidrag inom äldreomsorgen.

Under åren 2020 - 2021 har förvaltningar och nämnder fått stora budgettillskott för att komma till rätta med tidigare underskott och för att kunna göra nödvändiga satsningar. Under dessa två år har budgeten för verksamheterna ökat med 18 miljoner (3,8 procent) respektive 19 miljoner kronor (4,0 procent). Tack vare dessa tillskott hade förvaltningar och nämnder ett överskott 2021 på 7,4 miljoner kronor. Till 2022 ökar budgeten med ytterligare 19 miljoner (3,7 procent).

Allt detta sammantaget gör att vi nu kan göra satsningar som exempelvis att öppna simhallen i Idre, tillsammans med Mora gymnasium starta IB-programmet och öka budgeten för gymnasieskolan då vi glädjande nog har fler elever där, säger Kjell Tenn.

Det goda resultatet ger en välbehövlig förbättring av likviditeten och gör också att kommunen under de senaste fem åren i snitt klarat det finansiella målet om 2 procent överskott av skatteintäkterna, trots tidigare underskott. Ett förslag finns nu på att 16,4 miljoner ska avsättas i resultatutjämningsreserven som därmed kommer att uppgå till 31,5 miljoner kronor, säger kommunens ekonomichef Kristian Koivumäki.

Årsredovisningen för hela kommunkoncernen kommer att behandlas i kommunstyrelsen i april och i kommunfullmäktige i maj.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022