Ny avfallstaxa och nya avfallsföreskrifter om avfallshantering

Avfallstaxan ändras och nya avfallsföreskrifter om avfallshantering börjar gälla 1 juli. Föreskrifterna syftar till en tydligare koppling till den lokala avfallsplanen för Mora, Orsa och Älvdalen samt kommunernas avfallstaxor.

En person som lägger en kompostpåse i ett avfallskärl

Nya föreskrifter om avfallshantering är nu antagna för Mora, Orsa och Älvdalens kommun. I Älvdalens kommun börjar de gälla från 1 juli.

Föreskrifterna syftar till en tydligare koppling till den lokala avfallsplanen för Mora, Orsa och Älvdalen samt kommunernas avfallstaxor. Såväl avfallsplan, föreskrifter som avfallstaxa utgör därmed samordnade och viktiga instrument för ett framåtsträvande miljöarbete kopplat till avfallsfrågorna.

Det här är nytt i föreskrifterna

Kopplingen mellan abonnemang, avfallstjänster och avfallstaxa beskrivs tydligare.

Fördjupade skrivningar införs kring

  • avfallsabonnemanget som relation mellan kommun och fastighetsägare, utifrån de rättigheter och skyldigheter rörande kommunens avfallstjänster som vardera part har
  • föreskrifternas och det specifika abonnemangets koppling till avfallstaxans olika avgifter.

Förtydligande skrivningar innebär en bättre möjlighet till förståelse för funktionen på
renhållningen och hur var och en berörs, vilket underlättar för kommun, medborgare,
myndigheter och renhållare vid dialog.

Kodlås eller nyckelbrickor gäller för avfallsutrymmen

Skärpt krav införs för åtkomst till avfallsutrymme och avfallsanläggning, och avser installation av kodlås eller nyckelbrickor. Kravet förenklar och effektiviserar såväl administrativt som praktiskt vid hämtning av avfall. Som obligatoriskt krav gäller det vid nyanläggning.

Det måste finnas källsorteringsmöjlighet i alla bostäder

Enligt Boverkets byggregler (BBR) gäller att plats för källsortering av avfall ska finnas i varje bostad. Föreskrifterna innebär nu krav på fastighetsägaren att sådant utrymme för källsortering ska rymma alla fraktioner som ska källsorteras i hushållen. De största flödena i ett hushåll består av 8 fraktioner: matavfall, restavfall och 6 förpackningsslag/tidningar. Kravet gäller från och med 1 januari 2021 och fastighetsägaren kan välja inbyggd eller fristående källsorteringslösning.

Flisbart trädgårdsavfall ska i första hand bli fjärrvärme eller komposteras

Det är sedan tidigare tillåtet att kompostera eller elda trädgårdsavfall, vilket betyder att sådan hantering kan tillämpas utan särskild anmälan till tillsynsmyndigheten i varje enskilt fall, eldning förstås med beaktande av eventuell brandrisk och eldningsförbud. Föreskrifterna innebär att egen kompostering eller avlämning på återvinningscentral (ÅVC) förordas som ett miljömässigt bättre alternativ framför eldning. Grenar, toppar och ris från ÅVC eldas som biobränsle och blir därmed nyttiggjort som fjärrvärme, medan eldning utomhus inte innebär något nyttiggörande av energin.

Restauranger måste ha fettavskiljare

Föreskrifterna ställer krav på utsortering av fett från spillvatten och hur fettavskiljaren ska utformas när den kopplas till det kommunala VA-nätet.

Regleringen underlättar VA-huvudmannens dialog med fastighetsägare, för att säkerställa att inte fett förs med spillvattnet från restauranger till det kommunala VA-nätet.

Särskilda abonnemang hanteras av Nodava

Förtydligande villkor införs i flera fall gällande särskilda abonnemang som hanteras av
Nodava.

Rättighet att nyttja hämtningsservice i begränsad omfattning införs vid uppehåll i ordinarie hämtning av kärlavfall, då kärlavfall t.ex. uppstår vid korta tillsynsbesök eller vid renovering av fastigheten. Den nya rättigheten (budning kärl 1 ggr/år) möter det behov av begränsad hämtningsservice som ofta finns hos abonnenterna även då fastigheter nyttjas i marginell omfattning.

Rättighet till långvarigt uppehåll i ordinarie hämtning av kärlavfall införs då fastighet inte alls nyttjas. Rättigheten kopplar till en lägre grundavgift enligt taxan och möter det behov av avfallstjänster som generellt sett kan anses föreligga hos abonnenterna kopplat till en lägre nyttjandegrad av de avfallstjänster som avser grundservice enligt föreskrifterna.

Hanteringen av några ärendetyper flyttas från tillsynsmyndigheten i Älvdalen till Nodava, så att fördelningen av ärendeslag blir lika i Mora, Orsa och Älvdalen.

Nya utsorteringskrav gäller både hushåll och verksamheter

Det införs krav på utsortering av flera nya avfallsslag: textilier som utgör avfall, fettavfall till exempel frityrolja och fett i avloppsvatten samt matavfall från butik. Kraven stödjer såväl nationella som regionala och lokala mål inom miljö- och avfallsområdet.

Senast uppdaterad: 2 juli 2020