Naturområden, naturreservat

Inom Älvdalens kommun finns fler än 75 kulturreservat, naturreservat och nationalparker. I reservaten och nationalparkerna finns det fornlämningar, skyddsvärda biotoper, myllrande djurliv och orörd natur. Besök gärna dessa fantastiska platser!

Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

En av de största tillgångarna här i Älvdalens kommun är den rika och varierande naturen. För att skydda naturmiljöer och kulturlandskap kan skyddsområden, naturreservat eller nationalparker inrättas. Att inrätta skyddsområden är en del i naturvården och det är både ett kommunalt och ett statligt ansvar.

Kartor, beskrivningar och skötselplaner för reservat och nationalparker i Älvdalens kommun hittar du på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats. Klicka dig fram via sökrutan, kartan eller filtrera på Älvdalens kommun.

Kommunägda reservat och naturvårdsområden

Inom Älvdalens kommun har vi två reservat som ligger på kommunägd mark.

Tangeråsens naturreservat

Tangeråsens naturreservat bildades år 2005. Reservatet är 1,2 kvadratkilometer stort och ligger norr om Rämmasjön och cirka fem kilometer väster om Älvdalen. Inom reservatet ligger även Tångeråstjärn. Du kan ta dig till Tangeråstjärnen via en stig som går genom området. Längs stigen finns informationstavlor som beskriver områdets växt- och djurliv. Stigen börjar vid parkeringen i slutet av Rämmas fäbod.

Läs mer om Tangeråsen på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats..

Dysdalens kulturreservat

Dysdalens kulturreservat inrättades 2008 och ligger cirka 5 kilometer nordväst om Evertsberg. Reservatet är ett nära 70 hektar stort fornlämningsområde med blästerugnar. Blästerugnarna användes för att ta fram myrmalmsjärn. I Dysdalen finns många småbäckar och järnmalmsrika myrar som tillsammans med riklig tillgång till ved och murningsmaterial var goda naturförutsättningar för att  framställa järn.

Ungefär tre kvadratkilometer av Dysdalens kulturreservat utgör ett riksintresse.

Senast uppdaterad: 14 juni 2023