Gräva och schakta, tillstånd

Du behöver ett schakttillstånd för att få gräva eller schakta på allmän mark, kommunens mark eller kommunens vägar. Om arbetet påverkar trafiken ska du även göra en trafikanordningsplan.

Skyltar för vägarbete vid gata

Foto: Stefan Winberg/Mostphotos

Arbete i allmän mark

För att utföra arbeten som schaktning, grävning, borrning, fräsning i allmän mark eller på kommunala vägar behöver du ett schakttillstånd från kommunen.

Minska störningar

De flesta arbeten i allmän mark innebär störningar av något slag, som minskad framkomlighet, försämrad trafiksäkerhet, förkortad livslängd på beläggningar samt störande buller och vibrationer.

Du som utför arbetet behöver minska störningarna och vidta åtgärder för att hindra att personer eller egendom kommer till skada. Du ska även återställa marken eller vägen på rätt sätt. Du som söker schakttillstånd inom Älvdalens kommun ska därför följa våra Anvisningar för grävning i allmän mark , 908.1 kB.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Grävning och schaktning på väg måste planeras noggrant för att skydda både trafikanter och de som arbetar på platsen. Du som är ansvarig för arbetet, eller din underentreprenör, behöver därför ta fram en trafikanordningsplan för att

  • visa hur trafiken kommer att ordnas vid trafikarbetsplatsen
  • visa vilka avstängningar som ska göras
  • visa vilka vägmärken som ska användas
  • visa om vägmarkeringar (målning på vägbanan) berörs
  • tala om ifall det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för platsen, till exempel sänkt hastighet.

Vid frågor om trafikanordningsplan, kontakta vår gatuingenjör.

Ansökan om schakttillstånd

Du ska skicka in din ansökan om schakttillstånd minst två veckor innan du planerar att börja ditt arbete. Om arbetet påverkar trafiken ska du lämna in en trafikanordningsplan som bilaga till din ansökan.

Ansök om schakttillstånd , 345.8 kB.

Senast uppdaterad: 15 april 2020