Våld och hot

Lever du i en situation där det förekommer kränkningar, hot eller våld? Det kan handla om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, men även att du känner dig tvingad till någonting du inte vill. Förekommer våld i din närhet har du rätt till stöd och hjälp.

Våld är varje handling riktat mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Våld i nära relationer är oftast upprepat och har nästan alltid föregåtts av ett mönster där utövaren i ökande utsträckning utövat dominans och kontroll över sin partner och barnen.

Våldet kan ta sig i uttryck i

Psykiskt våld

Psykiskt våld består bland annat av hot om fysiskt eller sexuellt våld, kränkande och nedvärderande uttalanden, kontrollerande beteenden och isolering.

Fysiskt våld

Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som skadar och orsakar fysisk smärta. Det kan vara knuffar, slag, sparkar, stryptag eller användande av vapen eller tillhyggen.

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan handla om påtvingade sexuella handlingar, beröringar och våldtäkt.

Materiellt våld

Materiellt våld kan innebära att förstöra eller hota om att förstöra gemensamma ägodelar, personliga tillhörigheter, barnens leksaker och att begränsa den andra personens ekonomiska utrymme.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld handlar om att inte få tillgång till sin egen ekonomi, att ekonomin kontrolleras av utövaren. Det kan handla om att utövaren inte låter den utsatte få tillgång till sin egen lön utan ger honom/henne veckopeng, att utövaren tecknar abonnemang i den utsattes namn med mera.

Försummelse

Försummelse kan innehålla medvetet felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, bli lämnad utan hjälp och tillsyn i långa perioder. Det kan handla om vanvård och att hindra den utsatte från att uppsöka sjukvård.

Våld mot äldre

Våld mot äldre är en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskad/lämplig handling som utförs inom ett förhållande där det finns förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta hos en äldre person. Denna handling kan vara fysisk, psykologisk/känslomässig, finansiell eller helt enkelt återspegla avsiktlig eller oavsiktlig försummelse.

Äldre kvinnors utsätts för likartade former av våld som andra våldsutsatta kvinnor, men våldet kan få andra konsekvenser. Exempelvis kan våldsutövandet mot en äldre kvinna ta sig formen av försummelse som vanvård, felaktig medicinering, otillräcklig föda samt att den äldre ej får hjälp med sin hygien. De äldre som har störst omsorgsbehov och kräver mest vård är också den grupp som löper störst risk att utsättas för våld.

Våld mot person med funktionsnedsättning

En person som har en funktionsnedsättning kan vara beroende av sin partner för att klara av vissa saker i vardagen. Exempelvis om man har svårt att förstå, se, höra eller gå. Om partnern lämnar den funktionsnedsatta partnern ensam, trots vetskapen om behovet av stöd och hjälp, handlar det om en allvarlig kränkning och en våldshandling.

Våld i unga relationer

Våld i ungas relationer är när en ung person använder våld mot sin flickvän, pojkvän eller partner eller när en ung person blir utsatt av den de är tillsammans med. Det kan också vara någon de träffar, ligger med eller har varit tillsammans med förut.

Digitalt våld

Digitalt våld har blivit allt vanligare i takt med att fler använder webb, sociala medier och smartphones. Det kan exempelvis handla om att utövaren skickar hotfulla mejl och sms eller sprider rykten på sociala medier. Våldsutövaren kanske kapar sin partners Facebook- eller Instagramkonto. Den som utövar våld kan laddar ner en app till mobilen och kontrollerar var en person befinner sig för att alltid ha koll på sin partner. Precis som de andra våldsformerna handlar det om att kontrollera sin partner. Digitalt våld är särskilt vanligt bland unga.

Barn tar skada av att uppleva våld hemma, både om de bevittnat våld eller om de själva blivit utsatt för våld eller övergrepp. Barn som upplever våld i hemmet lider ofta av psykisk ohälsa. De kan visa tecken på oro, ångest, nedstämdhet och aggressivitet i större omfattning än barn i allmänhet. Självkänslan skadas ofta och det är vanligt att skolarbete och andra aktiviteter påverkas.

Socialtjänsten kan ge stöd till barn som upplevt våld, både genom samtal med barnen och stöd till familjen både i ett akut skede men också stöd över tid. Socialtjänsten har även ett upparbetat samarbete med andra myndigheter kring barn som utsatts för våld.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan se ut på många olika sätt, men utmärkande är att det är planerat, kollektivt och att hederstänkande har en avgörande roll. Förtrycket sker i patriarkala system och handlar till största delen om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet, där handlingar ses som symboler för släktens heder. Våldet kan ta sig i uttryck såväl psykiskt som fysiskt, sexuellt och socialt. Ungdomar kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck på grund av sin sexuella läggning.

Känner du en oro för att åka utomlands? Känner du dig pressad att göra saker som du egentligen inte vill? Känner du att du inte har samma frihet som andra i din egen ålder? Känner du dig hotad? Är du utsatt för våld eller kränkningar? Finns det saker du vill göra men inte får?

Då kan du vända dig till oss på socialtjänsten. Ring kommunens kontaktcenter på telefon 0251-313 00 så kopplar de dig rätt.
Du kan också ringa polisen på 114 14, men vid en akut situation eller pågående brott ring 112.

Här kan du få hjälp

Är situationen akut, ring alltid 112.

Du kan kontakta socialtjänsten för att få stöd och hjälp. Hit kan du också vända dig för rådgivning om det förekommer våld i din närhet.

Det här kan du få hjälp med

  • Stöd och rådgivning
  • Hjälp med tillfälligt eller skyddat boende
  • Ekonomiskt bistånd
  • Ansökan om skyddad folkbokföring

Anmäl direkt om barn är inblandade

Om du misstänker att ett barn blivit utsatt för ett brott bör du genast anmäla detta till socialtjänsten. Tänk på att även barn som bevittnar våld mellan närstående räknas som brottsoffer och har rätt till stöd.

Familjefrid är en öppen insats som erbjuder stöd och hjälp till dig som

  • är eller har varit utsatt för våld i nära relation
  • har utövat eller utövar våld i nära relation.

All kontakt med Familjefrid är gratis, och Familjefrid för inga journaler.

Är situationen akut, ring alltid 112.

När du har drabbats av ett brott får du ofta mycket information på en och samma gång och det kan vara svårt att sortera ut vad som är viktigt för just dig att känna till just där och då. Här kan Brottsoffermyndighetens sida Brottsofferguiden.se hjälpa.

Brottsofferguiden är tänkt att hjälpa dig att sortera bland informationen för att du ska kunna ta till dig den information som är viktigast för dig i den situation du befinner dig i just nu. Brottsofferguiden hjälper dig även vidare till andra sidor, aktörer och verksamheter om du vill ha fördjupad information eller behöver söka stöd, skydd eller vård.

Senast uppdaterad: 18 januari 2021