Stöd och service enligt LSS

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp utifrån LSS (Lagen om stöd och service). Det är ditt behov som avgör vilket stöd du kan få. Stödet ska tillgodose dina behov i det dagliga livet för att uppnå goda levnadsvillkor.

Rätt till stöd har de som tillhör någon av följande personkretsar:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,

  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Personlig assistans

En personlig assistent hjälper dig i vardagen med till exempel att klara av din hygien, måltider, klä på och av dig, förflytta dig eller för att kommunicera med andra.

Ledsagarservice

En ledsagare följer dig till olika aktiviteter ute i samhället, hjälper till att hälsa på hos släkt och vänner eller för att kunna komma ut i friska luften.

Kontaktperson

En kontaktperson är en vän/medmänniska som kan dig råd i vardagssituationer, följa med på fritidsaktiviteter, besöka dig i hemmet och fungera som en vän.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar din omvårdnad från anhöriga eller andra närstående. Avlösarservicen sker i ditt hem.

Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för dina anhöriga att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet.

Kortidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att du med funktionsnedsättning får vistas en tid utanför det egna hemmet. Det ger dig en möjlighet till miljöombyte, rekreationer och personlig utveckling, samt att dina anhöriga får avlastning.

Korttidsvistelse för skolungdom över 12 år

För dig (skolungdom) över 12 år med funktionshinder finns korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven när dina föräldrarna studerar eller förvärvsarbetar.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar kan som komplement till föräldrahemmet bo i en annan familj i en bostad med särskild service.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

Du som har ett omfattande behov av hjälp kan ansöka om att få en servicebostad, gruppbostad eller en särskild anpassad bostad.

Daglig verksamhet (ej personkrets 3)

Du som saknar en sysselsättning kan ansöka om daglig verksamhet. Ansökan riktar sig till dig med utvecklingsstörning, autism, autismliknandetillstånd och personer med förvärvad hjärnskada enligt personkrets 1 och 2

När vi tagit emot din ansökan prövas din ansökan i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de personkretsar som lagen (LSS) beskriver, därefter prövas om du har rätt till den insats du ansökt om. Om du inte omfattas av LSS-personkrets kan du få hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen.

Utredningen kan ta några veckor och får inte ta längre tid än 4 månader. Utredningen leder till ett beslut om din ansökan beviljas eller inte.

Överklaga beslutet

Är du inte nöjd med ditt beslut har du möjlighet att överklaga beslutet. Du ska skicka in din överklagan Norra Dalarnas myndighetsservice senast tre veckor efter att du fått beslutet .

Alla insatser enligt LSS är i princip kostnadsfria men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

Senast uppdaterad: 10 oktober 2022