Familjefrid

I Mora, Orsa, Malung-Sälen och Älvdalens kommuner kan vi nu erbjuda en öppen insats till personer utsatta för våld i nära relation och till personer som utövar våld. All kontakt med oss är kostnadsfri och vi för inga journaler. Lämna sidan Kontakta Familjefrid Oavsett om du är utsatt för våld eller utövar det själv når du oss på samma telefonnummer: 0250-271 00 .  För mer information se fliken nedan: telefonrådgivning, nyanmälningar och övriga ärenden . Se rubriken "Skydd och stöd" för kontakt med Kvinnojouren, polisen eller Brottsofferjouren (BOJ). Barn som bevittnat våld Barns behov av stöd och hjälp ska tillgodoses genom respektive kommuns socialtjänst. Telefonnummer listas nedan: Moras kundtjänst: 0250-260 00 (kontorstid) Orsa: 0250-55 21 00 (kontorstid) Malung-Sälen: 0280-181 00 (kontorstid) Älvdalens kontaktcenter 0251-313 00 (kontorstid) Utanför respektive kommuns kontorstid, kontakta socialjouren på telefonnummer 112 . Se vår introduktionsfilm Familjefrid - Svenska Familjefrid - Engelska Familjefrid - Arabiska Familjefrid - Tigrinja Telefonrådgivning, nyanmälningar och övriga ärenden window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_17fb3fb418d8290817e4c7c0 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_17fb3fb418d8290817e4c7c0 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_17fb3fb418d8290817e4c7c0' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Om du vill ta kontakt med oss för information, samtal eller rådgivning, ring oss på vår telefontid till 0250-271 00 . En familjerådgivare ställer några frågor för att få en första bild av vad du önskar få hjälp med. Vill du lämna återbud eller andra korta meddelanden går det bra att göra det på vår telefonsvarare. Vi kan inte ta emot nyanmälningar via mejl, eftersom familjerådgivningens sekretess inte gäller då. Ordinarie telefontider hos familjerådgivarna. Tillfälliga ändringar i telefontiden kan förekomma. Information om avvikande telefontider finns på telefonsvararen. Vad är våld? window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid10_64eda1cf16d25bcbf43ef38 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid10_64eda1cf16d25bcbf43ef38 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid10_64eda1cf16d25bcbf43ef38' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. - Per Isdal, Meningen med våld Våld i nära relationer är oftast upprepat och har nästan alltid föregåtts av ett mönster där utövaren i ökande utsträckning utövat dominans och kontroll över sin partner och barnen. Våldet kan ta sig i uttryck i: Psykiskt våld, vilket består bland annat av hot om fysiskt eller sexuellt våld, kränkande och nedvärderande uttalanden, kontrollerande beteende och isolering. Fysiskt våld, vilket kan vara knuffar, slag, sparkar, stryptag eller användande av vapen eller tillhyggen. Sexuellt våld, vilket kan handla om påtvingade sexuella handlingar, beröringar och våldtäkt. Materiellt våld, vilket kan innebära att förstöra gemensamma ägodelar, personliga tillhörigheter, barnens leksaker. Ekonomiskt våld, vilket kan vara att inte fritt få disponera sina egna pengar, att inte ha insyn i partnerns ekonomi, tvingas låna pengar för sin partners räkning, tvingas medverka i ekonomiska oegentligheter. Utsatt för våld window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d38b9 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d38b9 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_24fea06916a58941706d38b9' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Känner du dig kontrollerad eller isolerad? Har du blivit utsatt för våld eller hot om våld av en partner som du har eller har haft en nära relation med? Hos oss får du en möjlighet att bearbeta det du har varit med om. Vi erbjuder Enskilda samtal. Samtal i grupp. Hos oss får du Rådgivning och stödjande samtal. Samtalsbehandling. Stöd i din föräldraroll. Möjlighet att få redskap för att skydda dig och dina eventuella barn mot fortsatt hot och våld. Träffa andra personer med liknande erfarenheter. Utövare av våld window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d38ba .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d38ba .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_24fea06916a58941706d38ba' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Vi vänder oss till dig som har eller varit nära att använda hot om våld eller våld mot någon närstående. Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång? Har du sagt och gjort mer än du kan stå för? Har du varit fysiskt eller psykiskt våldsam mot någon som står dig nära? Vi erbjuder Enskilda samtal. Samtal i grupp. Hos oss får du Rådgivning och samtalsbehandling. Lära dig att hantera ilska och aggressivitet. Alternativ till våld och hot. Stöd i din föräldraroll. Skydd och stöd window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d38c7 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d38c7 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_24fea06916a58941706d38c7' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Skyddat boende Om du behöver ta dig akut ifrån din bostad till ett skyddat boende, ta kontakt med socialkontoret i din kommun, socialjouren efter kontorstid, eller kvinnojouren. Se nedan för kontaktuppgifter. Kvinnojouren Kvinnojouren erbjuder tid att lyssna, medmänsklighet, information om samhällets tjänster, rådgivning och annat stöd. Kvinnojouren kan hjälpa till med skyddat boende. Vi som finns på Kvinnojouren vet vad fysiskt och psykiskt våld är vet vad sexuella trakasserier är kan lyssna på dig om du vill prata kan ge råd har tystnadsplikt kan nås via polisen vid behov. Kontaktuppgifter Socialtjänsten i din kommun, eller socialjouren efter klockan 16.00 samt helger. Ring 112 och begär socialjouren Kvinnojouren Malung-Sälen (telefon): 070-580 05 47 Kvinnojouren Borlänge (telefon): 0243-814 01 Kvinnojouren Vansbro, Leksand och Gagnef (telefon): 070-663 53 79 Kvinnofridslinjen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50  är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Välj att sluta Välj att sluta 020-555 666  telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar. En nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Polisanmälan Att utsätta någon för våld är en brottslig handling. En polisanmälan kan göras i den akuta situationen när polisen kallas till platsen där du blivit utsatt. Misshandel faller under allmänt åtal, vilket betyder att polisen är skyldig att ta upp en anmälan. Du kan också göra en polisanmälan i efterhand genom att ringa till eller gå till polisstationen. När du har gjort en anmälan har du rätt till ett kostnadsfritt målsägandebiträde. Målsägandebiträdet har till uppgift att följa dig genom hela rättsprocessen och se till dina rättigheter. Vid första förhöret är det viktigt att anmäla eventuella tidigare våldshändelser. Polisen (telefon): 114 14 För akuta situationer ring: 112 Kontaktförbud Personer som är utsatta för våld har möjlighet att ansöka om kontaktförbud. Ansökan görs hos polisen och beslut fattas av åklagare. Ett kontaktförbud innebär förbud att besöka, på något annat sätt kontakta (exempelvis genom att ringa, sms:a, skicka brev eller e-post) eller följa efter personen som ska skyddas med beslutet. Personen som kontaktförbudet gäller får inte heller ta kontakt med den som ska skyddas genom någon annan person, vilket innebär att man till exempel inte kan be en god vän ringa. Den som skyddas av kontaktförbudet får heller inte ta kontakt med förövaren, då detta kan leda till att kontaktförbudet hävs. Överträdelse av kontaktförbud är ett brott som kan leda till böter eller fängelse i max 1 år. Det är viktigt att anmäla varje överträdelse till polisen. Trygghetslarm Hos polisen finns möjlighet att ansöka om trygghetslarm. För mer information kontakta polisen på telefonnummer 114 14 eller läs mer på deras webbsida www.polisen.se . Andra sorters larm finns i handeln. Sekretessmarkering Kallas också spärrmarkering eller ”skyddad adress”. Ansökan görs hos Skatteverket, där personen är folkbokförd. Sekretessmarkering innebär att en markering för särskild sekretessprövning finns för personen i folkbokföringsdatabasen. Skatteverket aviserar sekretessmarkeringen till andra myndigheter tillsammans med övriga uppgifter om personen. Markeringen ska fungera som en varningssignal, så att en noggrann prövning görs innan uppgifter om personen lämnas ut. En sekretessmarkering innebär ingen absolut sekretess. Ansökan ska vara skriftlig och de skäl som åberopas för att få markeringen bör styrkas genom intyg från till exempel sociala myndigheter eller polis. För övrigt skydd av personuppgifter, besök Skatteverkets hemsida . Brottsofferjouren (BOJ) Brottsofferjouren i Mora, Orsa, Älvdalen ger stöd till alla brottsutsatta. Du behöver inte ha polisanmält brottet för att få stöd. Hos Brottsofferjouren kan du få: Råd och stöd Kontakt med myndighet Söka ekonomisk hjälp Rättegångsstöd Samtalskontakt Vittnesstöd Samtalsgrupp Ring till brottsofferjouren på telefonnummer 0250-181 68 . Du kan också få kontakt med oss via polisen, telefon: 114 14 eller BOJ:s telecentral på 0200-21 20 19 (kontorstid). Du som är vän eller anhörig window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d3a0c .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d3a0c .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_24fea06916a58941706d3a0c' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Att ha en närstående som är utsatt för våld är svårt och många gånger frustrerande. Behovet är stort av att hjälpa till och göra något för att förändra situationen. Det finns dock sätt att hjälpa. Prata Hitta ett tillfälle när ni kan prata ostört och berätta att du är orolig för din väns mående. Förmedla att du ser att det inte står rätt till och att det är okej att berätta för dig vad som är fel. Ibland får man fråga flera gånger. Om hen berättar Lyssna utan att ifrågasätta det du får berättat för dig. Många gånger kan det du får berättat för dig vara en liten del av det som hänt. Tänk på att inte skuldbelägga personen, eller att bortförklara eller ursäkta partnerns beteende. Det är inte ovanligt att man väljer att fortsätta sin relation med den som utövat våld. Fundera på om du kan eller orkar finnas kvar och stötta ändå. Tala om att du finns där om din vän behöver hjälp. Bryt isoleringen. Fortsätt att ta kontakt, även om hen drar sig undan och tackar nej till gemensamma aktiviteter och inbjudningar. Många som har tagit sig ur en våldsrelation upplever sig som mycket ensamma, då de under förhållandet förlorat kontakten med familj och vänner. Om hen inte berättar Var tydlig med att även om din vän inte vill prata just nu, så kan hen vända sig till dig vid ett senare tillfälle. Tala om att du kommer att ställa upp med hjälp och stöd. Ring polisen eller socialtjänsten Ring själv till polisen eller socialtjänsten om du upplever situationen som akut, till exempel om det är fara för någons liv eller om barn far illa. Misshandel är ett brott enligt Brottsbalken och polisen är skyldig att ta emot din anmälan. Har du frågor? Har du frågor kring våld och dess konsekvenser, reaktioner på våld eller bara behöver prata om hur det är att ha en vän som är våldsutsatt? Ring till oss på Familjefrid! Presentation av oss på Familjefrid window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_61bcb39a16d6c9fb42c8b1db .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_61bcb39a16d6c9fb42c8b1db .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_61bcb39a16d6c9fb42c8b1db' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Gunnel Olsson-Bergholtz Socionom. Legitimerad psykoterapeut - systemisk familjeterapeutisk och relationell inriktning. Emotionellt fokuserad terapi för par (EFT). Handledarutbildning i psykosocialt behandlingsarbete, samt inom suicidpreventivt arbete. Magisterexamen i bildterapi och utbildning i bildterapi med barn, ungdomar och familjer, samt utbildning i projektiva metoder. Har förutom arbete inom kommunal familjerådgivning mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt och psykosocialt behandlingsarbete - samt handledning - inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, skola samt ungdomsmottagning. Har dessutom arbetat med arbetsmiljöfrågor på individ-, grupp- och organisationsnivå inom företagshälsa. Kontaktperson för Mora och Orsa kommun. Jonas Eriksson Socionom. Grundläggande utbildning i Gestaltterapi och i socialpedagogik. Utbildning i Lösningsfokuserad samtalsmetodik samt Motiverande samtal (MI). Har mångårig erfarenhet av psykosocialt arbete som socialrådgivare inom socialtjänsten, samt som kurator i skolan och hälso- och sjukvårdens somatiska specialistsjukvård och palliativ sjukvård. Har även arbetat inom öppen och sluten missbruksvård samt akutpsykiatri. Kontaktperson för Älvdalens kommun. Lena Kronberg Socionom, leg. Hälso- och sjukvårdskurator, grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT. Utbildning i traumafokuserad KBT med inriktning barn och ungdom. Utbildning i sexologi och i att göra riskbedömningar för barn och ungdom med sexuella beteendeproblem (ERASOR) samt utbildning i gruppbehandling för barn i sorg. Mångårig erfarenhet av arbete i socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, Barnahusverksamhet samt som hälso- och sjukvårdskurator inom somatisk specialistsjukvård inklusive palliativ sjukvård. Kontaktperson för Älvdalens kommun. Peter Östergren Socionom, grundläggande psykoterapiutbildning, steg-1, i kognitiv psykoterapi. Auktoriserad familjerådgivare. Utbildning i barnorienterad familjeterapi, miljöterapi och sexologi. Mindfulnessinstruktör. Gruppledarutbildning icke-våldsgrupp för män. Har mångårig erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatri samt institutionsbehandling av barn, ungdomar och familjer. Har mångårig erfarenhet av familjerådgivningsarbete. Kontaktperson för Malung-Sälens kommun. Susanne Wittkull Socionom, Leg. psykoterapeut, KBT. Auktoriserad familjerådgivare. Handledare. Utbildning i bland annat systemisk familjeterapi, sexologi, kris och trauma samt samarbetssamtal. Gruppledare i icke-våldsgrupp för män och PREP. Har mångårig erfarenhet av familjerådgivningsarbete, våld i nära relationer, kurativt arbete inom skola och somatisk vård samt arbete med flyktingar. Kontaktperson för Mora och Orsa kommun. Victoria Sparr Auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut med inriktning mot KBT. Auktoriserad familjerådgivare. Utbildad BOF terapeut (Barnorienterad familjeterapi). Utbildning i sexologi. Gruppledarutbildning icke-våldsgrupp för män. Mångårig erfarenhet av arbete i socialtjänsten, familjerådgivning samt som kurator inom barn och ungdomspsykiatri. Kontaktperson för Malung-Sälens kommun. Dölj ditt besök i webbläsaren window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d3a19 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d3a19 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_24fea06916a58941706d3a19' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Dina besök på olika webbsidor sparas i webbläsaren. För att dölja vilka webbsidor du har besökt kan du radera historik, lagrade sidor med mera i din webbläsare. Här ges exempel på hur du gör detta i de populäraste webbläsarna. Firefox 3 1. Välj ”Rensa ut känsliga data” från Verktyg-menyn. 2. Markera allt utom ”Sparade lösenord” i dialogrutan som visas. 3. Tryck på ”Rensa nu”-knappen. Internet Explorer 7 1. Välj ”Ta bort webbhistorik” från Verktyg-menyn. 2. Tryck på var och en av ”Ta bort…”-knapparna, utom ”Ta bort sparade lösenord” (”Ta bort allt…”-knappen tar bort även sparade lösenord). 3. Tryck på ”Stäng”-knappen för att stänga dialogrutan. Safari 1. Välj ”Historik” i menyn. 2. Välj sedan ”Visa historik” och ta bort de adresser som besökts och som ska döljas. OBS! Även om det efter rensning inte kommer att synas vilka sidor du har besökt, så finns det en möjlighet att någon annan person som regelbundet använder datorn kan se att en rensning har gjorts. Länkar window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d3a1d .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d3a1d .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_24fea06916a58941706d3a1d' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Familjerådgivningen Mora Orsa Malung-Sälen Älvdalen Polisen Brottsoffermyndigheten Kvinnofridslinjen Brottsofferjourernas Riksförbund Terrafem – nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld Tris.se  – tjejers rätt i samhället Varningstecken.n.nu  – om verbal och psykisk misshandel i nära relationer för kvinnor Unizon.se Roks.se  – riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Valjattsluta – telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar
Senast uppdaterad: 15 november 2021