Maxtaxa, minimibelopp och beräkning av din avgift

Maxtaxan regleras i lag och är samma belopp i alla kommuner i Sverige . Minimibeloppet regleras också i lag och är den summa pengar som du har rätt att behålla till dina personliga behov. Minimibeloppet, dina boendekostnader och dina inkomstuppgifter avgör hur mycket du kan betala till kommunen för de tjänster inom stöd och omsorg som du har beviljats.

Maxtaxas storlek

Maxtaxan för år 2024 är 2 575 kronor. Maxtaxans storlek finns reglerad i lagstiftning, och är samma för alla kommuner i Sverige. Maxtaxan ändras årligen. Socialstyrelsen räknar fram den nya maxtaxan varje år och redovisar den på Socialstyrelsens webbsida. Länk till annan webbplats.

Varför maxtaxa?

Alla människor i Sverige ska ha råd med kommunal omvårdnad och äldreomsorg, oavsett hur stort vårdbehovet är. Därför finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en högsta avgift eller en maxtaxa, som kommunen får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet, och kommunal hälso- och sjukvård.

Maxtaxan omfattar inte alla kommunala avgifter

Maxtaxan gäller tjänster inom kommunens stöd och omsorg. Måltider, förbrukningsmaterial, läkemedel och liknande omfattas inte av den kommunala maxtaxan. Vilka kommunala avgifter som har en maxtaxa kan du enkelt se på Avgifter inom stöd och omsorg.

Andra högkostnadsskydd

Det är inte bara kommunen som har en maxtaxa eller ett högkostnadsskydd. Högkostnadsskydd finns även inom Region Dalarnas öppenvård, tandvård och även för läkemedel. Dessa olika högkostnadsskydd gäller var för sig, vilket till exempel innebär att kostnader för den kommunala hemsjukvården inte ingår i Region Dalarnas högkostnadsskydd.

Minimibelopp

Minimibeloppet för år 2024 är

 • 7 062 kronor per månad för ensamstående över 65 år
 • 7 768 kronor per månad för ensamstående under 65 år
 • 5 762 kronor per person och månad för gifta och sammanboende.

Minimibeloppets storlek är reglerat i lag och är samma i hela Sverige. Minimibeloppet är den minsta summa pengar som du har rätt att behålla när du har betalat alla andra kostnader. Beloppet ska täcka dina normala levnadskostnader som till exempel

 • mat
 • kläder
 • skor
 • hygien
 • telefon
 • hushållsel
 • resor
 • tandvård
 • läkemedel.

Du som har personliga kostnader (till exempel specialkost) som är högre än de som normalt ska täckas av minimibeloppet kan få ett individuellt tillägg. Ett individuellt tillägg utökar ditt minimibelopp.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är minimibeloppet tillsammans med dina boendekostnader. Det är den summa som du behöver för att klara din vardag, och den del av din pension eller inkomst som du är förbehållen, det vill säga som du har rätt att behålla. Många kallar förbehållsbelopp för existensminimum.

Förbehållsbeloppet är summan av

 1. faktiska boendekostnader
 2. minimibelopp
 3. individuellt tillägg (när behov finns).

Kommunen får inte ta ut mer i avgift för sina tjänster inom stöd och omsorg än att du har kvar den del av din pension eller inkomst kvar som du har laglig rätt till, det vill säga förbehållsbeloppet.

Avgiftsutrymme

När vi räknar bort förbehållsbeloppet från din pension eller din inkomst kallas summan som blir kvar för avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet är avgörande för hur mycket pengar du kan betala för de kommunala tjänster inom stöd och omsorg som du använder dig av.

Nettoinkomst - Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme
(förbehållsbelopp = boendekostnader + minimibelopp + individuellt tillägg)

Din inkomst

För att vi ska kunna räkna fram ditt avgiftsutrymme behöver du lämna in uppgifter till oss på kommunen om dina inkomster. Exempel på inkomster är

 • pensioner
 • pensionsförsäkringar
 • inkomst av näringsverksamhet
 • bostadsbidrag
 • försörjningsstöd
 • inkomst av kapital (ej förmögenhet)

Inkomstuppgifterna lämnar du in en gång per år, vanligen vid årsskiftet. Du använder den här blanketten. , 84.7 kB.

Gift eller sambo: Om du är gift och lever tillsammans med din make eller maka behöver ni båda lämna inkomstuppgifter, även om det bara är du som har beviljats kommunala tjänster. Din inkomst beräknas då som hälften av er sammanlagda inkomst. För sambor beräknas inkomsten var för sig.

Meddela ändrade inkomster: Om dina inkomster ändras under året ska du meddela kommunen, det kan du göra genom att kontakta avgiftshandläggaren.

Om du inte vill lämna dina inkomstuppgifter: Du som inte vill lämna din inkomstuppgifter behöver inte göra det, då betalar du istället våra ordinarie avgifter eller maxtaxa.

Dina boendekostnader

Du behöver även redovisa dina kostnader för det boende du har för att vi ska kunna räkna fram ditt avgiftsutrymme, och därmed vilken avgift du kan betala. Dina boendekostnaderna redovisar du tillsammans med inkomstuppgifterna.

Räkneexemplet gäller en ensamstående person som vi kallar för Birgitta. Birgitta är 70 år och har en nettoinkomst på 10 000 kronor. Hennes faktiska boendekostnader är 2 100 kronor per månad. Birgitta är beviljad hemtjänst med en omvårdnadstid på fyra timmar i månaden, men inga övriga kommunala tjänster. Fyra omvårdnadstimmar per månad motsvarar vårdnivå 4 och en avgift på 2 292 kronor per månad enligt kommunens avgifter och taxor inom stöd och omsorg.

Birgittas avgiftsutrymme räknas fram genom att ta nettoinkomsten 10 000 kronor minus boendekostnader på 2 100 kronor minus det lagstadgade minimibeloppet på 7 062 kronor, vilket blir 838 kronor.

2 292 kronor (ordinarie avgift) är högre än Birgittas avgiftsutrymme på 838 kronor. Kommunen får inte ta ut mer i avgift än avgiftsutrymmet annars kommer inte Birgitta att ha kvar det förbehållsbelopp som hon har rätt till för sina boendekostnader och sina personliga behov. Birgittas beräknade avgift för de fyra hemtjänsttimmarna per månad blir då 838 kronor per månad istället för den ordinarie avgiften på 2 292 kronor per månad. Birgittas beräknade avgift blev därmed lägre än den ordinarie avgiften även om hon inte nådde upp till kommunens maxtaxa.

Beräkning av avgiftsutrymme och ett räkneexempelRäkneexempel "Birgitta"


Nettoinkomst

10 000 kronor


Faktiska bostadskostnader

2 100 kronor


Minimibelopp

7 062 kronor

-

Individuellt minimibeloppet

---


= Avgiftsutrymme

838 kronor

Senast uppdaterad: 27 december 2023