Etablering i samhället

För dig som nyanländ med uppehållstillstånd ansvarar kommunen för att ordna bostad, svenskundervisning, samhällsorientering och samhällsservice såsom skola, barnomsorg och äldreomsorg. Vi stöttar dig utifrån dina förutsättningar och din vilja att integreras i det svenska samhället.

Kommunen har det övergripande ansvaret för att du snabbt ska kunna etablera dig i samhället under de två första åren du vistas här. Vi ska hjälpa dig och din familj med:

  • att ordna en bostad och ge praktiskt stöd i boendet
  • anmälan till svenskundervisning, SFI
  • att skriva in medföljande barn i barnomsorg, förskola och skola
  • utbildning i hur det svenska samhället fungerar
  • insatser som underlättar etableringen i samhället.

Arbetsförmedlingen hjälper dig med att lägga upp en plan, ett så kallat etableringsprogram, för att underlätta och påskynda din etablering i samhället. I programmet ingår det bland annat att du ska lära dig svenska, få praktik eller studera för att så småningom få ett jobb och kunna försörja dig själv. Alla som har detta program har också rätt till en ersättning som betalas ut av Försäkringskassan.

Vi tror att den snabbaste vägen till integration går via jobb, svenska språket och delaktighet i det civila samhället. För att underlätta din etablering samverkar därför kommunen med företag, föreningar och frivilliga organisationer genom olika aktiviteter.

Antal nyanlända per kommun

Det är Länsstyrelsen som fördelar hur många nyanlända personer varje kommun ska ta emot. Det styrs beroende på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Senast uppdaterad: 15 mars 2023