Livsmedel

Varje företagare ansvarar för att livsmedel som företaget säljer eller serverar är rätt märkta och säkra att äta. Om du har en verksamhet som hanterar livsmedel behöver du registrera den hos miljökontoret. En livsmedelsverksamhet kan till exempel vara en restaurang, ett kafé, en butik eller ett skolkök.

Innan du får öppna en ny eller ta över en befintlig livsmedelsverksamhet så måste den registreras hos miljökontoret. Det ska göras minst två veckor innan du planerar att starta. Att inte registrera din verksamhet är ett brott mot livsmedelslagstiftningen och du riskerar att få betala en sanktionsavgift som tillfaller staten.

De flesta livsmedelsverksamheter (till exempel restauranger, kaféer och butiker) behöver registreras. Du registrerar din verksamhet genom att fylla i blanketten Anmälan om registrering och skickar in den till miljökontoret. En avgift på 960 kronor tas ut för handläggningen.

Registrera en livsmedelsverksamhet

För att dra igång verksamheten måste du också ha lämpliga lokaler och utrustning, liksom ett system för egenkontroll.

Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats hittar du mer information om det.

Om verksamheten byter ägare

Registreringen gäller endast för den företagare som beslutet riktats till. Om verksamheten byter ägare måste den nya ägaren registrera verksamheten på nytt.

Riskklassning och kontrolltid

När du registrerat din verksamhet ska den riskklassas av miljökontoret. Alla verksamheter placeras in i olika riskklasser. Genom att riskklassa verksamheten räknas det ut hur mycket kontrolltid verksamheten ska få.

Enkelt uttryckt är att ju större risk desto fler kontrolltimmar. I kontrolltiden ingår inte bara kontroll på plats utan även inspektörens tid för planering av kontrollen samt efterföljande handläggning. Den årliga kontrollavgiften baseras på denna uträkning och ska betalas varje kalenderår.

Mer information om kontroll och riskklassning kan du läsa på Livsmedelsverkets webbplats.länk till annan webbplats

Anmäl betydande ändringar

Du som företagare är skyldig att anmäla till oss på miljökontoret om betydande ändringar i verksamheten eller om verksamheten upphör. Betydande ändringar kan vara till exempel ombyggnationer, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt, nya processer och större förändringar i produktionsvolym.

Anmäl ändring i din verksamhet

Branschriktlinjer

Det finns nationella branschriktlinjer med beskrivningar om hur företag kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna är frivilliga att följa men kan vara till god hjälp vid arbetet med verksamhetens egenkontroll.

I en nationell branschriktlinje kan många olika lösningar presenteras. Genom att de handlar om en specifik sorts verksamhet är de ofta konkreta och enkla att följa. I branschriktlinjerna finns ibland även blanketter som kan vara till hjälp vid arbetet med den egna kontrollen. Branschriktlinjerna hittar du på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Miljökontoret har kontrollansvar för cirka 170 restauranger, pizzerior, kaféer, bagerier, butiker, gatukök, marknader med mera där det säljs livsmedel. Ett par av de större anläggningarna har tillstånd från Livsmedelsverket, och då är även kontrollansvaret deras. Kontrollerna som sker med jämna mellanrum inkluderar bland annat inspektioner och provtagning. Man kollar också så att verksamhetens egenkontroll fungerar som den ska.

Information för små företag

Hos Livsmedelsverketlänk till annan webbplats finns broschyrer med information till små livsmedelsföretag som säljer ganska lite livsmedel. Det finns också bra information för dig som planerar att starta ett kafé och för dig som ska importera livsmedel.

Enskilda brunnar/vattenverk som försörjer kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas av livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. De ska också vara registrerade hos miljökontoret och få regelbunden kontroll. Du anmäler din enskilda dricksvattenanläggning med blanketten Anmälan om registering av dricksvattenanläggning.

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

Ska du sälja eller servera mat eller livsmedel tillfälligt, till exempel på en mässa eller ett event? Då kan du behöva registrera det hos livsmedelskontrollen. Här kan du läsa om krav, kontroll och avgift. Du får dessutom tips för säker och hygienisk servering.

Om du ska bedriva livsmedelsverksamhet på ett evenemang eller liknande behöver du anmäla det till miljökontoret. Detta gäller även om du redan har en registrerad livsmedelsverksamhet. Använd blankett för ändrad verksamhet för att anmäla detta.

Anmäl ändrad verksamhet

Har du däremot en registrering för mobil anläggning behöver du inte göra någon anmälan. Då räcker det att du tar med ett registreringsbevis eller motsvarande som du kan visa upp vid kontroll.

Vilken verksamhet behöver registreras
Det finns ingen skarp linje för när en livsmedelsverksamhet är så omfattande att den ska klassas som ett livsmedelsföretag. Vi tillämpar nedanstående tumregel i bedömningen och utgår från vilken risk som finns med verksamheten och hur ofta den bedrivs. Tänk på att tiden för förberedelse ska räknas in, inte bara tiden för själva evenemanget.

Verksamheter med mycket låg risk
Exempel: Bakning och försäljning av mat- och kaffebröd, servering av kaffe, saft, läsk.

Anmälan ska göras om verksamheten pågår mer än en månad per år eller mer än 20 gånger per år. (En gång omfattar en till två dagar)

Verksamheter med låg- och mellanrisk
Exempel: Beredning och försäljning av smörgåsar, servering av färdiglagad mat.

Anmälan ska göras om verksamheten pågår mer än tio gånger per år. (En gång omfattar en till två dagar).

Verksamheter med mycket hög risk
Exempel: Beredning av maträtter där rått kött eller fågel ingår som råvara, nedkylning av färskvaror.

Anmälan ska göras om verksamheten pågår mer än fem gånger per år. (En gång omfattar en till två dagar).

Servering av mer än 500 portioner
Anmälan ska alltid göras innan verksamheten startar om det är en verksamhet med hög risk eller mellanhög risk.

Livsmedelsverksamhet i hemmet
Om du behöver tillstånd eller inte för din hemmarestaurang beror på hur omfattande verksamheten är och hur ofta du serverar betalande gäster.

Om du inte tar emot mer än en handfull betalande gäster i samband med din egen middag eller om du tar emot betalande matgäster högst en gång i månaden bedömer miljökontoret att du inte behöver anmäla verksamheten som livsmedelsföretag.

Rör det sig om en mer omfattande verksamhet bör du kontakta vår livsmedelsinspektör och stämma av om du ska registrera verksamheten.

Tänk på hur lokalerna ser ut där du planerar att ha din livsmedelsanläggning. Är de lämpligt utformade och bra planerade? Ju bättre planering och utformning desto lättare är det att hålla rent och därmed ha en högre livsmedelssäkerhet. Hjälp med lokalplanering kan du få av till exempel konsulter, arkitekter och storköksplanerare. Det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för att lokalerna uppfyller lagstiftning.

Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats finns mer råd och tips om utformning, hantering och hygien.

Kunskap om livsmedelshantering

Livsmedelslagstiftningen säger att man ska ha tillräcklig kunskap för den livsmedelshantering verksamheten har. Många avvikelser vid en inspektion beror många gånger på otillräcklig kunskap.

Förutom att ha praktisk kunskap om matlagning eller om den hantering som verksamheten har, behöver du också känna till vad livsmedelslagstiftningen säger samt ha kunskap om egenkontroll och HACCP-principerlänk till annan webbplats, det vill säga hur man gör en riskbedömning i sitt livsmedelsföretag.

Egenkontroll

Egenkontroll är ett verktyg som du som livsmedelsföretagare ska ha för att producera säkra livsmedel. Egenkontrollen består av bra rutiner som styr det dagliga arbetet.

Exempel på rutiner är:

  • personlig hygien
  • underhåll av lokaler
  • skadedjur
  • tillagning
  • märkning
  • utbildning för personal
  • städning och rengöring
  • temperaturkontroll
  • åtgärder vid avvikelser.

Om du vill kan du ta hjälp av en konsult för att ta fram ditt egenkontrollprogram. Det viktigaste är dock att du använder dig av rutinerna och att rutinerna är anpassade till ditt företag.

Krav på utbildning

All personal som arbetar med livsmedel ska ha utbildning i det egenkontrollprogram som gäller i verksamheten. Alla ska veta om vilka rutiner som gäller för deras arbetsområden och veta vad man gör om något går fel.

Livsmedelsförpackningar ska vara märkta med ett antal obligatoriska uppgifter för att hjälpa konsumenten till ett medvetet och säkert val.

Det finns regler för hur livsmedelsförpackningar ska vara märkta och hur informationen ska vara utformad. Till exempel ska det tydligt framgå i en innehållsförteckning att produkten innehåller allergener, det vill säga ämnen som kan framkalla en allergisk reaktion.

Märkningen av livsmedel ska vara enkel och korrekt så att konsumenter inte blir lurade när de handlar mat.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Miljökontoret kontrollerar de verksamheter som är registrerade. Hur ofta verksamheten besöks beror på den riskklassificering som gjorts i samband med registreringen.

Syftet med kontroller

Syftet med kontrollen är att minska riskerna för att människor ska bli sjuka, säkerställa att konsumenterna inte blir vilseledda och att skydda konsumenternas intressen.

Miljökontorets inspektörer utför kontrollerna på plats med jämna mellanrum. En del av kontrollen går ut på att granska företagets egenkontroll, vilket är ett system av rutiner som ska hjälpa företagaren att själv ha kontroll över sin verksamhet. Rutinerna ska förebygga hälsorisker samt säkerställa redligheten.

Brister och anmärkningar

Att en livsmedelsverksamhet har brister och får anmärkningar innebär inte att det är hälsovådligt att äta eller handla varor där. Oftast får verksamheten en tid på sig att rätta till bristerna. Om det skulle vara så att bristerna bedöms vara så pass allvarliga att det finns risker för konsumenternas hälsa får verksamheten stänga till dess att bristerna är åtgärdade.

Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats står det mer om hur kontrollen går till.

Klagomål och matförgiftning

Vid klagomål på din verksamhet gör miljökontoret en bedömning av fallet. Om vi bedömer att det är nödvändigt, exempelvis vid misstanke om att maten orsakat sjukdom, gör vi en utredning. Som en del av utredningen gör vi oftast en inspektion där vi kontrollerar livsmedelshanteringen och hygienen.

Senast uppdaterad: 27 augusti 2019