Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling är en viktig del i Älvdalens kommuns arbete och en kommuntäckande serviceplan är ett nödvändigt verktyg för att fortsätta utveckla vår landsbygd.

Flygbild över Idre med sjö och fjäll

En levande landsbygd innebär bra miljöer för boende, etableringar och besöksnäringen. Våra byar och tätorter är viktiga resurser för hela kommunen. De är attraktiva med sina natur- och kulturmiljöer, där byggnadskulturen och olika evenemang utgör viktiga dragningskrafter.

Älvdalens kommun med sina byar och socknar har en stor geografisk spridning, vilket innebär en utmaning när det kommer till att tillgodose medborgarnas behov av närhet till allmän och kommersiell service. Vi arbetar därför aktivt med att föra en nära och regelbunden dialog om vilka utvecklingsbehov som finns ute i kommunens byar och tätorter.

I vår serviceplan kan du läsa om hur det ser ut just nu i våra tätorter och byar och hur vi prioriterar för i första hand kommersiell och offentlig service.

Planen har arbetats fram tillsammans med

  • Älvdalens kommunbyaråd
  • Hela Sverige ska leva (genom projektet Service i samverkan)
  • flera andra viktiga organisationer där allmänheten har lämnat synpunkter.

I planen finns mål uppsatta för kommunens alla delar om befintliga och önskade servicefunktioner. Några utvecklingsområden som finns med i planen är:

  • Behålla och utveckla utbudet av dagligvarubutiker och tankställen.
  • Etablera laddstolpar för eldrivna fordon i alla delar av kommunen.
  • Upprätta minst tre så kallade servicepunkter i olika delar av kommunen.
  • Fortsätta att bygga ut fibernätet.

Kommunen ska även verka för att

  • bevara god service på landsbygden och i centralorten
  • utveckla kollektivtrafiken.
Senast uppdaterad: 16 november 2022