Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Bostadsförsörjningsprogram

Nu finns ett förslag till ett bostadsförsörjningsprogram för Älvdalens kommun. Där kan du läsa om hur kommunen planerar för kommande bostadsbyggande och utveckling av befintliga bostäder. Programförslaget är nu ute på remiss och du kan lämna dina synpunkter.

Förslaget till bostadsförsörjningsprogrammet redovisar kommunens mål och prioriteringar när det gäller bostadsförsörjningsåtgärder under år 2020-2030.  Programmet tar hänsyn till nationella och regionala mål samt kommunala riktlinjer till exempel översiktsplan, äldreomsorgsplan och näringslivsstrategi.

Under inventeringsarbetet har det visat sig  att det finns ett stort behov av nya bostäder inom den närmaste femårsperioden:

  • Boende för äldre: cirka 20 enheter för seniorboende.
  • Boende för ungdomar och studerande: för cirka 50 personer.
  • Personalboende för besöksnäringen, mindre lägenheter för cirka 100‑150 personer.
  • Boende för nyanlända: cirka 5-6 lägenheter per år.
  • Allmänt behov: cirka 50 lägenheter.

Förslaget skickas på remiss

Innan programmet blir färdigt för att beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska en remissrunda göras. Remissinstanser är länsstyrelsen, grannkommuner, berörda lokala organisationer och företag samt allmänheten. Tidsplanen är att bostadsförsörjningsprogrammet behandlas av kommunstyrelsen 26 maj och för slutligt beslut i kommunfullmäktige 15 juni 2020.

Lämna dina synpunkter

Skriftliga synpunkter lämnas senast 17 april. Mejla till kommun@alvdalen.se eller skicka brev till: Älvdalens kommun, Box 100, 796 22 Älvdalen.

Senast uppdaterad: 30 mars 2020