Vision och mål

Älvdalens kommuns vision och mål är vägledande i vårt arbete.

Varför en vision?

Det handlar om vår identitet, våra kärnvärden, som definierar vårt förhållningssätt och utgör vår kultur. För att vara en attraktiv kommun gäller det att vårda och utveckla det vi har och fundera över vad vi vill vara kända för i framtiden.

Visionen styr vilka mål vi har att arbeta mot och revisionen ser årligen till hur den följs. Beroende på hur framgångsrika vi är kommer den att utgöra bilden av och känslan för Älvdalens kommun.

Med urkraft hämtad ur natur och kultur skapar vi en växande, varm och välkomnande kommun.

Så lyder vår vision och i Älvdalens kommun

  • är det enkelt och tryggt att bo, verka och vara oavsett ålder och vem man är
  • finns det likvärdig service och kulturellt utbud på alla tre huvudorterna
  • är det enkelt att bygga, driva företag och föreningar där alla verksamheter drivs med största hänsyn till miljön
  • välkomnar vi bildning, utveckling, entreprenörskap, nya medborgare och besökare
    finns mötesplatser öppna för en aktiv medborgardialog, där människor känner att deras röster blir hörda
  • finns en politik och förvaltning som lever nära medborgaren och tar hänsyn till vår unika miljö och natur

Våra målområden

Älvdalens kommuns målområden bygger på vår vision. Vi har sju målområden som innehåller stratiegiska mål, åtaganden och mål. De kan delas in i fyra externa och tre interna målområden. Till varje strategiskt mål finns åtaganden och mål kopplat till våra verksamheter.

Externa målområden

Alla medborgare i Älvdalens kommun trivs och känner stolthet över vår kommun. Vi formar en kommun för både våra medborgares och besökandes bästa. Det innebär tillgång till god kommunal service som ständigt utvecklas och anpassas efter medborgarnas och besökandes behov i våra tre kommundelar. Vi både värnar och vill utveckla vårt unika kulturliv med våra språk och olikheter. I Älvdalens kommun välkomnar vi alla nya medborgare.

Åtaganden och mål för den välkomnande kommunen

Åtaganden

mål 2020

mål

2021

mål

2022

Medborgare ska vara nöjda med kommunens service och verksamheter.

(Nöjd-Medborgare-Index, skala 1-100)

(Utfallet 2017 var index 50)


minst

index 60


Antal e-tjänster som tillhandahålls av kommunen jämfört
med året före.

ökar

ökar

ökar

Medborgare ska vara nöjda med bemötande från
kommunens personal. (Skala 1-10)

(Utfallet 2017 var betyg 6,8)


minst

betyg 7,5Vi ska vara en omtänksam kommun där alla människor känner sig trygga och välkomna. Våra medborgare är vår viktigaste resurs. Vi ska vara en bra kommun att leva i för människor i alla livets skeden. Vi skapar en positiv samtalston och ett öppet samverkansklimat genom en aktiv medborgardialog. Vi ska stå för tolerans och jämställdhet. Vi ska vara en kommun som präglas av mångfald. Vi ska vara en kommun med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla medborgare.

Åtaganden och mål för den varma kommunen

Åtaganden

mål 2020

mål

2021

mål 2022

Medborgare ska känna sig trygga i kommunen.

(Nöjd Region-Index, skala 1-100)

(Utfallet 2017 var index 71)


minst

index 80


Medborgarna ska känna sig nöjda med inflytandet i kommunen.
(Nöjd-Inflytande-Index, skala 1-100)

(Utfall 2017 var index 33)


minst

index 50


Genomförande av ungdomsenkäten Lupp.

jaAntal medborgardialoger per år.

minst 1 stycekn

minst 1 stycken

minst 1 stycken

Älvdalens kommun arbetar hela tiden för ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt. Vi ser möjligheter att utveckla och på ett hållbart sätt kunna bruka våra unika naturområden. Kommunen är aktiv för att främja övergång till energikällor som inte bidrar till växthuseffekten samt använda mer ekologiska/närproducerade livsmedel.

Åtaganden och mål för den gröna kommunen

Åtaganden

mål 2020

mål 2021

mål 2022

Andel hybrid- och elbilar i drift i koncernen i procent. (Utfallet 2018 var 3 procent.)

minst 15 procent

minst 20 procent

minst 25 procent

Antal laddningspunkter totalt för el för koncernens
bilbestånd. (Utfallet 2018 var 8 laddningspunkter.)

minst 10 stycken

minst 12 stycken

minst 14 stycken

Antal laddningspunkter totalt för el för allmänheten.
(Utfallet 2018 var 6 laddningspunkter.)

minst 8 stycken

minst 10 stycken

minst 12 stycken

Andel i procent kravmärkta, ekologiskt/fairtrade och eller lokalproducerade livsmedel i koncernens verksamheter.
(Utfallet 2018 var 32 procent.)

minst 35 procent

minst 40 procent

minst 45 procent

Fossilfri uppvärmning av samtliga koncernfastigheter i procent av kvadratmeter. (Utfallet 2018 var minst 80 procent)

minst 85 procent

minst 85 procent

minst 90 procent

Andel grön el i koncernen.

minst 65 procent

minst 70 procent

minst 75 procent

Antal nya kvadratmeter solceller per år i koncernen.
(Utfallet 2018 var 147 kvadratmeter.)

minst 100

minst 100

minst 100

Älvdalens kommun ska vara en attraktiv besöks-, företags- och bostadskommun. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill besöka, bo och leva i Älvdalens kommun. Vi ska skapa förutsättningar för goda kommunikationer, för såväl resande, gods som datatrafik. Vi vill i dialog med näringslivet skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling i vår kommun. Vi ska ha aktuella planer för etablering av företag och bostäder.

Åtaganden och mål för den växande kommunen

Åtaganden

mål 2020

mål 2021

mål 2022

Medborgare ska se kommunen som en bra plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, skala 1-100)

(Utfallet 2017 var index 58)


minst index 70


Antal nya lägenheter i kommunen.

(Utfallet 2018 var 16 nya lägenheter. )

minst

25 stycken

minst

25 stycken

minst

25 stycken

Fiberutbyggnad som medger minst 100 Mbit per sekund
hastighet. Andel hushåll/företag i procent.

(Utfall 2018 var 85,3 procent hushåll och 90 procent företag.)

minst 90 procent

minst 91 procent

minst 92 procent

Fördjupad översiktsplan Älvdalen

jaFördjupad översiktsplan Särna


ja


Interna målområden

Älvdalens kommuns verksamhet kännetecknas av ett såväl koncernövergripande som förvaltningsövergripande arbetssätt samt ett näringslivsfrämjande synsätt. Koncernen ska varje år ha ett ekonomiskt överskott. Vidare ska förvaltningarna eftersträva att rationalisera och effektivisera sin verksamhet och hålla sig inom tilldelad budgetram.

Åtaganden och mål för det strategiska målet effektiv förvaltning

Åtaganden

mål 2020

mål 2021

mål 2022

Kostnad för av kommunens subventionerade lokaler skall minska jämfört med 2018.

minst 25 procent

minst 30 procent

minst 35 procent

Koncernen har ekonomiskt överskott av skatter och
bidrag. Mäts i procent.

minst 2 procent

minst 2 procent

minst 2 procent

Minskning av reskostnader jämfört med 2018.

Utfallet 2018 var en minskning med 10 procent.

minst 15 procent

minst 20 procent

minst 25 procent

minskning av låneskuld 1 200 kr per invånare

ja

ja

ja

Alla som arbetar i Älvdalens koncern gör det på uppdrag av våra medborgare. Medarbetarna ska ha förutsättningar för att ge medborgarna högsta tänkbara service. Älvdalens kommun är en bra arbetsgivare som skapar trygga arbetsplatser med god arbetsmiljö.

Åtaganden och mål för det strategiska målet personal

Åtagande

mål 2020

mål 2021

mål 2022

Minskning av sjukfrånvaron jämfört med 2018.

minst 1,5 procent

minst 1,6 procent

minst 1,8 procent

Älvdalens kommun ska alltid hålla en hög kvalitet i sina verksamheter. Kvaliteten i verksamheten utvärderas kontinuerligt via olika typer av nyckeltal och undersökningar.

Åtaganden och mål för det strategiska målet kvalitet

Åtagande

mål 2020

mål 2021

mål 2022

Våra valda kvalitetsmått utvecklas positivt jämfört med
föregående år.

ja

ja

 

Senast uppdaterad: 3 februari 2020