Vision och mål

Älvdalens kommuns vision och mål är vägledande i vårt arbete.

Varför en vision?

Det handlar om vår identitet, våra kärnvärden, som definierar vårt förhållningssätt och utgör vår kultur. För att vara en attraktiv kommun gäller det att vårda och utveckla det vi har och fundera över vad vi vill vara kända för i framtiden.

Visionen styr vilka mål vi har att arbeta mot och revisionen ser årligen till hur den följs. Beroende på hur framgångsrika vi är kommer den att utgöra bilden av och känslan för Älvdalens kommun.

Med urkraft hämtad ur natur och kultur skapar vi en växande, varm och välkomnande kommun.

Så lyder vår vision och i Älvdalens kommun

  • är det enkelt och tryggt att bo, verka och vara oavsett ålder och vem man är
  • finns det likvärdig service och kulturellt utbud på alla tre huvudorterna
  • är det enkelt att bygga, driva företag och föreningar där alla verksamheter drivs med största hänsyn till miljön
  • välkomnar vi bildning, utveckling, entreprenörskap, nya medborgare och besökare
  • finns mötesplatser öppna för en aktiv medborgardialog, där människor känner att deras röster blir hörda
  • finns en politik och förvaltning som lever nära medborgaren och tar hänsyn till vår unika miljö och natur

Våra målområden

Älvdalens kommuns målområden bygger på vår vision. Vi har sju målområden som innehåller strategiska mål, åtaganden och mål. De kan delas in i fyra externa och tre interna målområden. Till varje strategiskt mål finns åtaganden och mål kopplat till våra verksamheter.

Externa målområden

Alla medborgare i Älvdalens kommun trivs och känner stolthet över vår kommun. Vi formar en kommun för både våra medborgares och besökandes bästa. Det innebär tillgång till god kommunal service som ständigt utvecklas och anpassas efter medborgarnas och besökandes behov i våra tre kommundelar. Vi både värnar och vill utveckla vårt unika kulturliv med våra språk och olikheter. I Älvdalens kommun välkomnar vi alla nya medborgare.

Åtaganden och mål för den välkomnande kommunen

Åtaganden

mål 2022

mål

2023

mål

2024

Medborgare ska vara nöjda med kommunens verksamheter.

Redovisas i andel som svarar "mycket bra" eller "ganska bra"


minst

60 %


Medborgare ska vara nöjda med bemötande från
kommunens tjänstepersoner. Andel som svarar "mycket nöjda" eller "ganska nöjda"


minst 75 %


Medborgare ska vara nöjda med bemötande från
kommunens politiker. Andel som svarar "mycket nöjda" eller "ganska nöjda"


minst

75 %Vi ska vara en omtänksam kommun där alla människor känner sig trygga och välkomna. Våra medborgare är vår viktigaste resurs. Vi ska vara en bra kommun att leva i för människor i alla livets skeden. Vi skapar en positiv samtalston och ett öppet samverkansklimat genom en aktiv medborgardialog. Vi ska stå för tolerans och jämställdhet. Vi ska vara en kommun som präglas av mångfald. Vi ska vara en kommun med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla medborgare.

Åtaganden och mål för den varma kommunen

Åtaganden

mål 2022

mål

2023

mål 2024

Medborgare ska känna sig trygga i kommunen.

(Nöjd Region-Index, skala 1-100)


minst 80%


Medborgarna ska känna möjlighet till insyn och inflytandet i kommunen.
Andel som anser att det stämmer "till stor del" eller "helt och hållet".


minst 50%


Antal medborgardialoger per år.

minst 2 st

minst 2 st

minst 2 st

Barnkonventionen ska säkerställas i samtliga verksamheter. All personal ska ha utbildning inom barnkonventionen.

100 %

100 %

100 %

Barnkonventionen ska beaktas i alla tjänsteutlåtanden.

100 %

100 %

100 %

Älvdalens kommun arbetar hela tiden för ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt. Vi ser möjligheter att utveckla och på ett hållbart sätt kunna bruka våra unika naturområden. Kommunen är aktiv för att främja övergång till energikällor som inte bidrar till växthuseffekten samt använda mer ekologiska/närproducerade livsmedel.

Åtaganden och mål för den gröna kommunen

Åtaganden

mål 2022

mål 2023

mål 2024

Andel hybrid- och elbilar i drift i koncernen.

minst 15 %

minst 18 %

minst 21 %

Antal laddningspunkter totalt för el för koncernens
bilbestånd.

minst 18 stycken

minst 22 stycken

minst 26 stycken

Andel ekologiska eller närproducerade livsmedel i koncernens verksamheter.

minst 50 %

minst 50 %

minst 50 %

Fossilfri uppvärmning av samtliga koncernfastigheter i procent av kvadratmeter.

minst 90 %

minst 95 %

minst 95 %

Antal nya kvadratmeter solceller per år i koncernen.

minst 100

minst 100

minst 100

Älvdalens kommun ska vara en attraktiv besöks-, företags- och bostadskommun. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill besöka, bo och leva i Älvdalens kommun. Vi ska skapa förutsättningar för goda kommunikationer, för såväl resande, gods som datatrafik. Vi vill i dialog med näringslivet skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling i vår kommun. Vi ska ha aktuella planer för etablering av företag och bostäder.

Åtaganden och mål för den växande kommunen

Åtaganden

mål 2022

mål 2023

mål 2024

Medborgare ska se kommunen som en bra plats att bo och leva på. Andel som svarar att det är "ganska bra" eller "mycket bra".


minst 70 %


Antal nya seniorboende i kommunen.

minst

10 styckenDetaljplanelagd byggbar mark för industrier och bostäder i attraktiva lägen.

ja

ja

ja

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av hushåll.

minst 95 %

minst 95 %

minst 95 %

Ett bra näringslivsklimat enligt Svenskt Näringsliv (skala 1-6).

över rikssnitt

över rikssnitt

över rikssnitt

Fördjupad översiktsplan Älvdalen påbörjas.ja

Fördjupad översiktsplan Särna påbörjas.

jaInterna målområden

Älvdalens kommuns verksamhet kännetecknas av ett såväl koncernövergripande som förvaltningsövergripande arbetssätt samt ett näringslivsfrämjande synsätt. Koncernen ska varje år ha ett ekonomiskt överskott. Vidare ska förvaltningarna eftersträva att rationalisera och effektivisera sin verksamhet och hålla sig inom tilldelad budgetram.

Åtaganden och mål för det strategiska målet effektiv förvaltning

Åtaganden

mål 2022

mål 2023

mål 2024

Kostnad för av kommunens subventionerade lokaler skall minska jämfört med föregående år.

minskar

minskar

minskar

Kostnader för resor ska inte öka jämfört med 2019.

max 1,1 mkr

max 1,1 mkr

max 1,1 mkr

Alla som arbetar i Älvdalens koncern gör det på uppdrag av våra medborgare. Medarbetarna ska ha förutsättningar för att ge medborgarna högsta tänkbara service. Älvdalens kommun är en bra arbetsgivare som skapar trygga arbetsplatser med god arbetsmiljö.

Åtaganden och mål för det strategiska målet personal

Åtagande

mål 2022

mål 2023

mål 2024

Sjukfrånvaron som andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden.

max 5,4 %

max 5,3 %

max 5,3 %

Nöjd medarbetarindex utifrån medarbetarenkät.

minst 57 %


minst 57%

Öka upplevelsen av transparens hos vår personal.

minst 60 %


minst 60 %

Minska upplevelsen av stress på våra arbetsplatser.

max 55 %


max 55 %

Älvdalens kommun ska alltid hålla en hög kvalitet i sina verksamheter. Kvaliteten i verksamheten utvärderas kontinuerligt via olika typer av nyckeltal och undersökningar.

Åtaganden och mål för det strategiska målet kvalitet

Åtagande

mål 2022

mål 2023

mål 2024

Våra valda kvalitetsmått utvecklas positivt jämfört med
föregående år.

ja

ja

ja

Senast uppdaterad: 1 december 2023