Vision och mål

Älvdalens kommuns vision och mål är vägledande i vårt arbete. Här hittar du vår vision och kan läsa mer om våra målområden.

Varför en vision?

Det handlar om vår identitet, våra kärnvärden, som definierar vårt förhållningssätt och utgör vår kultur. För att vara en attraktiv kommun gäller det att vårda och utveckla det vi har och fundera över vad vi vill vara kända för i framtiden.

Visionen styr vilka mål vi har att arbeta mot och revisionen ser årligen till hur den följs. Beroende på hur framgångsrika vi är kommer den att utgöra bilden av och känslan för Älvdalens kommun.

Med urkraft hämtad ur natur och kultur skapar vi en växande, varm och välkomnande kommun.

Så lyder vår vision och i Älvdalens kommun

  • är det enkelt och tryggt att bo, verka och vara oavsett ålder och vem man är
  • finns det likvärdig service och kulturellt utbud på alla tre huvudorterna
  • är det enkelt att bygga, driva företag och föreningar där alla verksamheter drivs med största hänsyn till miljön
  • välkomnar vi bildning, utveckling, entreprenörskap, nya medborgare och besökare
  • finns mötesplatser öppna för en aktiv medborgardialog, där människor känner att deras röster blir hörda
  • finns en politik och förvaltning som lever nära medborgaren och tar hänsyn till vår unika miljö och natur

Våra målområden

Älvdalens kommuns målområden bygger på vår vision. Vi har fem målområden.

Alla medborgare i Älvdalens kommun trivs och känner stolthet över vår kommun. Vi formar en kommun för både våra medborgares och besökandes bästa. Det innebär tillgång till god kommunal service som ständigt utvecklas och anpassas efter medborgarnas och besökandes behov i våra tre kommundelar. Vi både värnar och vill utveckla vårt unika kulturliv med våra språk och olikheter. I Älvdalens kommun välkomnar vi alla nya medborgare.

Vi ska vara en omtänksam kommun där alla människor känner sig trygga och välkomna. Våra medborgare är vår viktigaste resurs. Vi ska vara en bra kommun att leva i för människor i alla livets skeden. Vi skapar en positiv samtalston och ett öppet samverkansklimat genom en aktiv medborgardialog. Vi ska stå för tolerans och jämställdhet. Vi ska vara en kommun som präglas av mångfald. Vi ska vara en kommun med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla medborgare.

Älvdalens kommun arbetar hela tiden för ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt. Vi ser möjligheter att utveckla och på ett hållbart sätt kunna bruka våra unika naturområden. Kommunen är aktiv för att främja övergång till energikällor som inte bidrar till växthuseffekten samt använda mer ekologiska/närproducerade livsmedel.

Älvdalens kommun ska vara en attraktiv besöks-, företags- och bostadskommun. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill besöka, bo och leva i Älvdalens kommun. Vi ska skapa förutsättningar för goda kommunikationer, för såväl resande, gods som datatrafik. Vi vill i dialog med näringslivet skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling i vår kommun. Vi ska ha aktuella planer för etablering av företag och bostäder.

Det är genom medarbetarna som Älvdalens kommun skapas för medborgarna. Med utgångspunkt i vår gemensamma värdegrund, ett aktivt medarbetarskap och ett hållbart chefskap genomförs det kommunala uppdraget med fokus på medborgarna och verksamheternas mål.

Som arbetsgivare är därför arbetsmiljö ett mycket centralt område där ett aktivt
arbetsmiljöarbete skapar en hållbar, hälsosam och trygg miljö. Detta är ett partsgemensamt arbete som sker i samverkan och dialog på arbetsplatsen med utgångspunkt i hela verksamheten. Ett aktuellt arbetsmiljöområde är exempelvis arbetstider som förläggs utifrån verksamhetens behov och tilldelade resurser i dialog och samverkan mellan chef, medarbetare och arbetslag.

För att lyckas bibehålla den goda kvalitén är kompetensförsörjningen en avgörande fråga. Alla enheter och förvaltningar arbetar därför långsiktigt och strategiskt med aktiviteter som stärker kompetensförsörjningsförmågan.

Älvdalens kommun ska vara ett attraktivt val för befintliga och framtida medarbetare.

Senast uppdaterad: 15 januari 2024