Utskott och nämnder

Älvdalens kommun har genom kommunstyrelsen tre utskott som bereder ärende till kommunstyrelsen och beslutar i frågor enligt kommunstyrelsens delegationsordning.

Nämndernas och utskottens viktigaste uppgift är att utföra de uppdrag som kommunfullmäktige via reglementen har beslutat.

Allmänna utskottet består av fem ledamöter och

 • bereder ärende gällande till kommunstyrelsen
 • beslutar i frågor enligt kommunstyrelsens delegationsordning.

Ordförande

Peter Egardt (S)

Förvaltning kopplad till Allmänna utskottet

Kommundirektör

Barn- och utbildningsutskottet består av fem ledamöter och

 • bereder ärende till kommunstyrelsen
 • beslutar i frågor enligt kommunstyrelsens delegationsordning.

Ordförande

David Paulsson (S)

Förvaltning kopplad till Barn- och utbildningsutskottet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Vård- och omsorgsutskottet består av fem ledamöter och

 • bereder ärende till kommunstyrelsen
 • beslutar i frågor enligt kommunstyrelsens delegationsordning.

Ordförande

Anette Eriksson (S)

Förvaltning kopplad till Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Gymnasienämnden

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2010 en gemensam nämnd för samverkan inom gymnasieutbildning, gymnasiesärutbildning, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). Gymnasienämnden beslutar inom nämndens område.

Gymnasienämnden består av elva ledamöter och Mora kommun är värdkommun för nämnden. Ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod. Mora väljer fem ledamöter, Orsa och Älvdalen väljer vardera tre ledamöter.

Gymnasienämnden ska bland annat

 • utföra kommunens uppgifter inom gymnasieutbildning, gymnasiesärutbildning, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI)
 • följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, verksamhetens effektivitet och ekonomiska intressen.

Ordförande

Maria Eriksson (C), Älvdalen

Förvaltning kopplad till nämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2012 en gemensam nämnd för informationssystem och it-resurser. Nämnden består av tre ledamöter och Mora är värdkommun för nämnden. Ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod.

Den gemensamma nämnden ska besluta kring gemensamma informationssystem och it-resurser, strategisk utveckling, projekt, systemförvaltning, drift och IT-säkerhet.

Ordförande

Peter Egardt (S), Älvdalen

Förvaltning kopplad till nämnden

Kommunstyrelsen

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2010 en gemensam nämnd för löneområde. Nämnden består av tre ledamöter och Älvdalens kommun är värdkommun för nämnden. Ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod.

Ordförande

Mikael Thalin (C), Orsa

Förvaltning kopplad till nämnden

Löneservice

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2010 en gemensam nämnd för socialmyndighetsutövning består av tre ledamöter och Mora är värdkommun för nämnden. Ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod.

Den gemensamma nämnden ska besluta inom områdena

 • familjerätt
 • rådgivning
 • faderskap
 • adoptioner
 • utredning
 • beslut enligt LSS

samt utredning och beslut avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen.

Ordförande

Bert Persson (C), Mora

Förvaltning kopplad till nämnden

Vård- och omsorgsförvaltningen

Myndighetsnämnden består av fem ledamöter och beslutar inom nämndens område.

Nämnden beslutar i ärenden som utgör myndighetsutövning gentemot enskild och gentemot kommunens verksamheter. Nämnden ansvarar också för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor samt administration och tillsyn rörande kalkning i kommunen på uppdrag av länsstyrelsen.

Ordförande

Edita Pinxter (C) Älvdalen

Valnämnden

Valnämnden består av fem ledamöter och beslutar inom nämndens område.

Nämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till

 • riksdagen
 • regionfullmäktige
 • kommunfullmäktige
 • EU-parlamentet
 • folkomröstningar som riksdagen eller kommunfullmäktige beslutat om.

Ordförande

Marie Rustad (S), Älvdalen

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna finns valda överförmyndare.

Älvdalens kommuns överförmyndare är Anita Tenn (C).

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023