Revisorer

Kommunens revisorer är förtroendevalda politiker som utses av kommunfullmäktige. Det är revisorernas uppgift att kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett bra sätt.

Revisionen ska granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet och ekonomiska redovisningar. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga biträden från en revisionsbyrå som utför det praktiska revisionsarbetet. Revisionens syfte är att hjälpa till med att utveckla och effektivisera den kommunala verksamheten.

Revisionen ska utföras på ett oberoende sätt

Revisionsuppdraget är ett kommunalt förtroendeuppdrag som ska utföras på ett oberoende sätt. Revisorerna ska därför objektivt, sakligt och självständigt granska och pröva kommunens verksamheter.

Revisionens uppdrag

Uppdraget omfattar att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämnder, styrelser, beredningar och i kommunens företag. Resultatet av granskningarna presenteras i en revisionsberättelse och en granskningsrapport.

Det här granskar revisorerna

Här hittar du revisionens senaste granskningar.

Revisorerna har under hösten 2020 granskat hur kommunstyrelsen, myndighetsnämnden och servicenämnden för löneadministration hanterar jävssituationer i samband med ärendehandläggning. De bedömer att de granskade nämnderna inte säkerställt att hanteringen av jävssituationer sker med tillräcklig intern kontroll.

Här kan du läsa granskningsrapporten i sin helhet.

Varje år följer kommunen upp sin budget i en delårsrapport för perioden januari till augusti. Delårsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse för verksamhetens utveckling och resultat.

Här kan du läsa granskningsrapporten och delårsrapporten i sin helhet.

Forskning visar att en arbetsplats med god arbetsmiljö har lägre sjukfrånvaro. Kommunstyrelsen ansvarar för arbetsmiljön för kommunens anställda. Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen delvis arbetar på ett tillfredsställande sätt för att minska den totala sjukfrånvaron i kommunen. Men de ser också att kommunstyrelsen behöver bli bättre på att analysera orsaker till sjukskrivningarna och fortsätta arbeta för att minska dessa.

Här kan du läsa granskningsrapporten i sin helhet.

Att kommunen har medarbetare med rätt kompetens är avgörande för hur väl kommunen fungerar och når sina mål. Kompetensförsörjning är därmed en viktig fråga för kommunen. Revisorerna har granskat kommunstyrelsens arbete med personal- och kompetensförsörjning och rekommenderar vissa förbättringar. Blanda annat att fördela ansvar på ett tydligare sätt samt att använda och utveckla befintlig personal på bästa sätt.

Här kan du läsa granskningsrapporten i sin helhet.

Rektorer har i uppgift att leda det pedagogiska arbetet på en skola och se till så att undervisningen utformas på ett bra sätt. Revisorerna har kommit fram till att kommunstyrelsen inte gett rektorerna rätt förutsättningar för att utföra sitt uppdrag. I granskningsrapporten ger revisorerna flera rekommendationer till kommunstyrelsen, till exempel att förbättra arbetet med budget och uppföljning och att förtydliga barn- och utbildningsutskottets roll i förhållande till kommunstyrelsen.

Här kan du läsa granskningsrapporten i sin helhet.

Kommunens årsredovisning berättar vad kommunen har jobbat med under året. I årsredovisningen följs kommunplanen upp och redovisar vad varje verksamhet har gjort samt hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagen ingår i årsredovisningen.

Revisorerna bedömer att redovisningen har tillkommit på rätt sätt och är rättvisande men konstaterar att resultatet inte når upp till de finansiella målen.

Här kan du läsa granskningsrapporten och årsredovisningen i sin helhet.

Granskning av årsredovisning 2021 , 178 kB.

Senast uppdaterad: 15 december 2022