Revisorer

Kommunens revisorer är förtroendevalda politiker som utses av kommunfullmäktige. Det är revisorernas uppgift att kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett bra sätt.

Revisionen ska granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet och ekonomiska redovisningar. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga biträden från en revisionsbyrå som utför det praktiska revisionsarbetet. Revisionens syfte är att hjälpa till med att utveckla och effektivisera den kommunala verksamheten.

Revisionen ska utföras på ett oberoende sätt

Revisionsuppdraget är ett kommunalt förtroendeuppdrag som ska utföras på ett oberoende sätt. Revisorerna ska därför objektivt, sakligt och självständigt granska och pröva kommunens verksamheter.

Revisionens uppdrag

Uppdraget omfattar att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämnder, styrelser, beredningar och i kommunens företag. Resultatet av granskningarna presenteras i en revisionsberättelse och en granskningsrapport.

Senast uppdaterad: 17 mars 2019