Rådgivande organ

Kommunstyrelsen, dess utskott och övriga nämnder har stöd av olika rådgivande organ som fokuserar på olika ämnen eller frågor. De fattar inga egna beslut men har möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten.

I Älvdalens kommun finns flera rådgivande organ

Vi har ett lokalt Brottsförebyggande råd (BRÅ). Målet med lokala BRÅ är att öka tryggheten och minska brottsligheten för kommunens invånare och besökare. Det gör vi genom långsiktig samverkan och gemensamma insatser tillsammans med olika aktörer och lokala nätverk. BRÅ har möten tre gånger per år.

Arbetet i lokala BRÅ leds av kommunstyrelsens ordförande. I lokala BRÅ ingår representanter från

 • Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Service- och utvecklingsförvaltningen
 • Kommunledningskontoret
 • Älvdalens utbildningscentrum
 • Polisen.

I Älvdalens kommun träffas lokala BRÅ tre gånger per år.

På sidan Brottsförebyggande arbete kan du läsa mer om BRÅ

Samverkansrådet för pensionärer och funktionsnedsatta är ett organ för medborgardialog mellan pensionärsföreningar och kommunen. Här får pensionärsföreningarna möjlighet att diskutera och ge synpunkter i aktuella politiska frågor. De har möten sex gånger per år.

Ordförande

Kjell Tenn (C), Kommunfullmäktiges ordförande

Här ingår också representanter från

 • kommunstyrelsen
 • SPF Idre och Älvdalen
 • PRO Idre, Särna och Älvdalen
 • De handikappades riksförbund (DHR)
 • Elöverkänsligas länsförening i Dalarna
 • demokratisamordnare.

Samverkansrådet för ungdomar är ett organ för samråd, överläggningar och
ömsesidig information mellan kommunens styrelser, utskott och företrädare för elevråd och ungdomsforum i kommunen. De har möten fyra gånger per år.

Ordförande

Tilda Nyström

I samverkansrådet för ungdomar ingår också

 • elevrådsrepresentanter från skolorna
 • ungdomsrepresentanter från kommunens ungdomsgårdar
 • barn-och utbildningsutskottets ordförande
 • kommunalrådet/allmänna utskottets ordförande
 • oppositionen
 • förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen
 • representanter från Älvdalens utbildningscenter
 • demokratisamordnare.

Älvdalsdelegationen är ett samverkansråd för att öka den lokala delaktigheten i naturvårdsarbetet i norra Dalarna. Tre ordinarie, protokollförda sammanträden hålls varje år. Utöver ordinarie möten kan arbetsgruppsmöten hållas.

Ordförande

Stefan Linde, kommundirektör i Älvdalens kommun

I Älvdalsdelegationen ingår också representanter från

 • Länsstyrelsen Dalarna
 • Idre sameby
 • Älvdalens besparingsskog
 • Älvdalens kommunbyaråd
 • Särna-Idre sockenförening
 • jägarintresset
 • fiskeintresset
 • Snöskoterområde norra Dalarna, SOND
 • Företagarna
 • Lantbrukarnas riksförbund (LRF).
Senast uppdaterad: 15 december 2022