Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Älvdalen och kommunens invånare. Några av deras viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter och 23 ersättare från 7 politiska partier. Ledamöterna är förtroendevalda politiker som utses genom allmänna val vart fjärde år.

Det är kommunfullmäktiges ansvar att utse vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i Kommunstyrelsen, nämnder och styrelser.

I Älvdalen sammanträder kommunfullmäktige enligt en förutbestämd sammanträdesplan.

Älvdalens kommuns sammanträdesplan 2019

Kommunfullmäktiges sammanträdanden annonseras på kommunens anslagstavla. Allmänheten är varmt välkomna att komma och lyssna på sammanträdena. Man har också möjlighet att ställa frågor under allmänhetens frågestund.

Här hittar du den senaste kallelsen samt protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträden.

Protokoll och kallelser Kommunfullmäktige

Senast uppdaterad: 20 juni 2019