Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Älvdalens kommun och kommunens invånare. Några av fullmäktiges viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter och 23 ersättare från 7 politiska partier. Ledamöterna är förtroendevalda politiker som utses genom allmänna val vart fjärde år.

Det är kommunfullmäktiges ansvar att bestämma vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i kommunstyrelsen, nämnder och styrelser.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Här kommer du att kunna se webbsändningen av kommunfullmäktigesammanträdet den 26 september 2022.

Kommunfullmäktiges webbsändning Länk till annan webbplats.

Här hittar du den senaste kallelsen samt protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträden.

Tidigare sammanträden

I Älvdalen sammanträder kommunfullmäktige enligt en förutbestämd sammanträdesplan. För år 2022 gäller följande sammanträdesdatum:

  • 7 mars
  • 2 maj
  • 7 juni
  • 26 september
  • 7 november
  • 19 december

Kommunfullmäktiges sammanträdanden annonseras på kommunens digitala anslagstavla. Allmänheten är varmt välkomna att komma och lyssna på sammanträdena. Du har också möjlighet att ställa frågor under allmänhetens frågestund.

Senast uppdaterad: 26 september 2022