Förvaltningar

Älvdalens kommun består av kommundirektörens stab och tre förvaltningar. Här arbetar kommunens tjänstepersoner (medarbetare) inom olika verksamheter. Tjänstepersonernas huvuduppdrag är att lösa hur politikernas beslut ska genomföras.

Förvaltningsorganisationen ansvarar för det dagliga arbetet i kommunen samt ger stöd till våra politiska utskott och nämnder. Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteperson (chef).

Kommunens ledningsgrupp ansvarar för att kommunens verksamheter samordnas. I gruppen ingår förvaltningscheferna, personalchefen, ekonomichefen, IT-chefen och fastighetsbolagets VD. Arbetet leds av kommundirektören.

Kommundirektör

Stefan Linde

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Stabens roll är att övergripande leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Staben består av

 • Ekonomienheten som har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och upphandlingar.
 • Personalenheten som har det övergripande uppdraget att utveckla, samordna och följa upp Älvdalens kommuns arbetsgivarpolitik och den strategiska kompetensförsörjningen.
 • Kommunikatör som arbetar övergripande med den externa och den intern kommunikationen.
 • Informatör/projektledare som bistår kommunikatören med omvärldsbevakning och hantering av sociala medier. Hjälper förvaltningarna att söka externa bidrag. Är dessutom projektledare för projektet ”Wilum og bellum” utveckling av Älvdalska språket bland barn och unga.
 • Beredskap- och säkerhetssamordnare som har det övergripande uppdraget att ansvara för rutiner för krishantering och säkerhet och att utbilda chefer och medarbetare inom dessa områden.
 • Landsbygdsutvecklare som sammanhåller frågor om service i glesbygd.
 • Minoritetssamordnare som ansvarar för Älvdalens kommuns uppdrag avseende Sydsamiska minoriteten.

Ansvarig chef

Stefan Linde

Ansvarig styrelse

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för

 • förskola
 • pedagogisk omsorg
 • förskoleklass
 • fritids
 • grundskola
 • grundsärskola.

Verksamheten styrs bland annat av skollagen, läroplaner och kursplaner.

I Älvdalens kommun finns fem kommunala förskolor samt två familjedaghem för barn i åldrarna 1-5 år. Det finns fyra fritids för barn 6-13 år.

Grundskola, förskola och fritids finns i Idre, Särna, Rot och Älvdalen. Grundsärskolan är antingen integrerad i ordinarie klasser eller så går barnen i grundsärskolan i Särna.

Barn- och utbildningsförvaltningen har en central elevhälsoenhet med skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, talpedagog, logoped, psykolog och skolläkare.

Förvaltningschef

Anna-Karin Olsson

Beredande utskott

Barn- och utbildningsutskottet

Ansvarig styrelse

Kommunstyrelsen

Service- och utvecklingsförvaltningen arbetar med frågor om utvecklingen av vårt samhälle som bostads- och besöksort samt med att stödja alla kommunens verksamheter med allt från administration till utveckling och utredningar.

Inom förvaltningen finns

 • Samhällsenheten som hanterar alla frågor om planer, bygglov, vägar, gator, trafik, kollektivtrafik, kartor, mark, miljö, näringsliv och bredband/fiber.
 • Kultur och fritid som hanterar alla frågor om bibliotek, kultur, kulturbyggnader, fritid, fritidsanläggningar, föreningar och musikskola.
 • Kostenheten som levererar mat till samtliga skolor, förskolor, hemtjänst och äldreboenden.
 • Bemanningsenhet som ansvarar för vikarier, introduktion av nyanställda och schemaläggning av personal.
 • Administration ansvarar för alla handlingar som kommer in till kommunen och som lämnar kommunen, arkiv, dokumentation samt kontaktcenter.
 • Löneservice lyder under förvaltningen men är en gemensam resurs för Älvdalen, Mora och Orsa kommuner. Löneservice hanterar även löner för ytterligare elva kommunala bolag och förbund.

Förvaltningschef

Mariana Resar Bogg

Beredande utskott till Kommunstyrelsen

Allmänna utskottet

Ansvarig nämnd för beslut om myndighetsutövning

Myndighetsnämnden

Ansvarig styrelse

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning. De erbjuder stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna.

Förvaltningen ansvarar även för myndighetsutövning gällande biståndsbedömning, familjerätt och adoptioner. Även ansvaret för integrationsfrågor och arbetsmarknadsåtgärder hanteras av förvaltningen.

Verksamheten regleras genom socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om stöd och service.

Älvdalens kommun har fyra äldreboenden varav två finns i Älvdalen, ett i Särna och ett i Idre. Hemsjukvård och hemtjänst bedrivs i hela kommunen.

Förvaltningschef

Mikko Talala

Beredande utskott

Vård- och omsorgsutskottet

Ansvarig styrelse

Kommunstyrelsen

Löneservice är en gemensam enhet för löneadministration i Mora, Orsa och Älvdalen med huvudkontor i Älvdalen. Löneservice hanterar även löner för ytterligare elva kommunala bolag och förbund.

Löneservice lyder under Service- och utvecklingsförvaltningen.

Lönechef

Jennie Mörk

Ansvarig nämnd

Gemensam servicenämnd för löneadministration
Samverkande kommuner är Mora, Orsa och Älvdalen

Kontakt

Telefonsupport: 0251-312 31 (måndag-fredag, kl. 09.00-12.00)
E-post: loneservice@alvdalen.se

Kommunsamarbeten

Tillsammans med Mora och Orsa kommuner samarbetar vi även i frågor inom

 • dataskyddsombud
 • gymnasiesamverkan
 • informationsteknologi och informationssystem, IS/IT
 • löneservice
 • upphandling.

Dessutom samarbetar kommunerna Vansbro, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalen i organisationen Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna.

Vi deltar också i kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna Länk till annan webbplats. tillsammans med Mora, Orsa, Leksand och Vansbro kommuner.

Senast uppdaterad: 5 januari 2023