Förvaltningar

Älvdalens kommun består av fyra förvaltningar och två avdelningar. Här arbetar kommunens tjänstepersoner inom olika verksamheter. Tjänstepersonernas huvuduppdrag är att lösa hur politikernas beslut ska genomföras.

Förvaltningsorganisationen ansvarar för det dagliga arbetet i kommunen samt ger stöd till våra politiska utskott och nämnder. Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteperson (chef).

Kommunens ledningsgrupp ansvarar för att kommunens verksamheter samordnas. I gruppen ingår förvaltningscheferna, personalchefen, ekonomichefen, IT-chefen och fastighetsbolagets VD. Arbetet leds av kommundirektören.

Kommundirektör

Stefan Linde

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kommundirektörsförvaltningens roll är att övergripande samordna, stötta och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Förvaltningen är uppdelad i två avdelningar, Personalavdelningen och Serviceavdelningen.

Personalavdelningen består av

 • Personalenheten som har det övergripande uppdraget att utveckla, samordna och följa upp Älvdalens kommuns arbetsgivarpolitik och den strategiska kompetensförsörjningen.
 • Bemanningsenhet som ansvarar för vikarier, introduktion av nyanställda och schemaläggning av personal.
 • Löneservice som lyder under Personalavdelningen men som är en gemensam resurs för Älvdalen, Mora och Orsa kommuner. Löneservice hanterar även löner för ytterligare elva kommunala bolag och förbund.

Serviceavdelningen består av

 • Ekonomienheten som har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och upphandlingar.
 • Kostenheten som levererar mat till samtliga skolor, förskolor, hemtjänst och äldreboenden.
 • Administrativa enheten som ansvarar för kontaktcenter, valsamordning, nämndadministration och som samordnar kommunens arbete med kommunikation, krisberedskap, kommunens handlingar samt arkiv.

Ansvariga chefer

Stefan Linde, kommundirektörsförvaltningen

Helena Halvarsson, personalavdelningen

Kristian Koivumäki, serviceavdelningen

Ansvarig styrelse

Kommunstyrelsen

Lönenämnden

Beredande utskott till Kommunstyrelsen

Allmänna utskottet

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för

 • förskola
 • förskoleklass
 • fritids
 • grundskola
 • grundsärskola.

Verksamheten styrs bland annat av skollagen, läroplaner och kursplaner.

I Älvdalens kommun finns fem kommunala förskolor för barn i åldrarna 1-5 år. Det finns fyra fritids för barn 6-13 år.

Grundskola, förskola och fritids finns i Idre, Särna, Rot och Älvdalen. Grundsärskolan är integrerad i ordinarie klasser.

Barn- och utbildningsförvaltningen har en central elevhälsoenhet med skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, talpedagog, logoped, psykolog och skolläkare.

Tf. Förvaltningschef

Torbjörn Martinsson

Beredande utskott

Barn- och utbildningsutskottet

Ansvarig styrelse

Kommunstyrelsen

Samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar med frågor om utvecklingen av vårt samhälle som bostads- och besöksort.

Inom förvaltningen finns

 • Samhällsenheten som hanterar alla frågor om planer, bygglov, vägar, gator, trafik, kollektivtrafik, kartor, mark, miljö, näringsliv och bredband/fiber.
 • Kultur och fritid som hanterar alla frågor om bibliotek, kultur, kulturbyggnader, fritid, fritidsanläggningar, föreningar, musikskola, minoritetssamordning kring Sydsamiska minoriteten samt leder projektet ”Wilum og bellum” för utveckling av Älvdalska språket.

Tf. Förvaltningschef

Björn Tegnér

Ansvarig styrelse

Kommunstyrelsen

Beredande utskott till Kommunstyrelsen

Allmänna utskottet

Ansvarig nämnd för beslut om myndighetsutövning

Myndighetsnämnden

Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning. De erbjuder stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna.

Förvaltningen ansvarar även för myndighetsutövning gällande biståndsbedömning, familjerätt och adoptioner. Även ansvaret för integrationsfrågor och arbetsmarknadsåtgärder hanteras av förvaltningen.

Verksamheten regleras genom socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om stöd och service.

Älvdalens kommun har fyra äldreboenden varav två finns i Älvdalen, ett i Särna och ett i Idre. Hemsjukvård och hemtjänst bedrivs i hela kommunen.

Tf. Förvaltningschef

Maria Särnblad

Beredande utskott

Vård- och omsorgsutskottet

Ansvarig styrelse

Kommunstyrelsen

Löneservice är en gemensam enhet för löneadministration i Mora, Orsa och Älvdalen med huvudkontor i Älvdalen. Löneservice hanterar även löner för ytterligare elva kommunala bolag och förbund.

Löneservice lyder under Personalavdelningen.

Lönechef

Jennie Mörk

Ansvarig nämnd

Gemensam servicenämnd för löneadministration
Samverkande kommuner är Mora, Orsa och Älvdalen

Kontakt

Telefonsupport: 0251-312 31 (måndag-fredag, kl. 09.00-12.00)
E-post: loneservice@alvdalen.se

Kommunsamarbeten

Tillsammans med Mora och Orsa kommuner samarbetar vi även i frågor inom

 • dataskyddsombud
 • gymnasiesamverkan
 • digitalisering, informationsteknologi och informationssystem
 • löneservice
 • upphandling.

Dessutom samarbetar kommunerna Vansbro, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalen i organisationen Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna.

Vi deltar också i kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna Länk till annan webbplats. tillsammans med Mora, Orsa, Leksand och Vansbro kommuner.

Senast uppdaterad: 13 mars 2024